PL EN


2019 | 31 | 39-54
Article title

Najnowsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami – analiza prawno-ekonomiczna

Content
Title variants
EN
Recent changes in waste management – legal and economic analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorki poruszają tematykę najnowszych zmian w prawie w zakresie zarządzania i segregacji odpadów komunalnych. Temat ten analizują z punktu widzenia skutków prawno-ekonomicznych, jakie mogą one za sobą przynieść. Celem artykułu jest przedstawienie polskiej gospodarki zarządzania odpadami w świetle regulacji prawnych oraz uwarunkowań gospodarczych. W artykule poruszona jest również tematyka wyzwań stojących przed samorządami lokalnymi i przedsiębiorcami, a zatem głównych interesariuszy wprowadzanych zmian. Aby zrealizować postawiony cel badawczy, Autorki wykorzystały przegląd literatury w zakresie prawa ochrony środowiska na poziomie polskim i międzynarodowym oraz wnioskowanie ekonomiczne. Przeprowadzone badanie ujawniło, że wprowadzanie zmian – zwłaszcza złożonych i niejednoznacznych – może prowadzić do pogorszenia ochrony środowiska oraz stawiać wiele wyzwań przed podmiotami niemającymi odpowiednich sił zasobowych do realizacji nałożonych wymagań. Artykuł został podzielony na pięć części. Pierwsze dwie wprowadzają czytelnika do aktualnego stanu prawnego w zakresie zarządzania odpadami i obowiązków, jakie w związku z tym spoczywają na przedsiębiorcy. Kolejna część porusza tematykę nadchodzących zmian w prawie, które mają dotknąć sposobu segregacji śmieci. Autorki wyjaśniają, na czym nadchodząca zmiana ma polegać oraz kiedy zacznie obowiązywać. Pozostałe dwie części artykułu to analiza ekonomiczna najnowszej zmiany prawa, jak i prezentacja miasta Wrocław, jako przykładu jednostki zarządzającej przejrzyście kosztami związanymi z segregacją śmieci.
EN
Authors of the article discuss the latest changes in the law in the field of management and segregation of municipal waste. They analyze the topic from the perspective of possible legal and economic effects. The article aims to present the Polish legal regulations and economic conditions of waste management. The article also describes the challenges that local governments and entrepreneurs face with the effective waste economy. To achieve the research goal, the authors conducted a literature review in the field of the Polish and international environmental law as well as utilized the economic inference. The study revealed that the introduction of changes – especially of the complex and ambiguous ones – can lead to a decline of environmental protection and pose many challenges to entities not having adequate resources to meet the imposed requirements. The article is divided into five parts. The first two introduce a reader to the current waste management legal status and the responsibilities for entrepreneurs. The next part deals with the subject of upcoming changes in the law, that will affect the waste segregation. The authors explain what the changes will consist of and when they will take effect. The remaining two parts of the paper focus on economic analysis of the latest change in the law. They also present the city of Wrocław as an example of a city managing costs of the waste segregation transparently.
Year
Issue
31
Pages
39-54
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Gabryś A., Sudomir D., „Raport Ernst & Young Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11”.
 • Teodorowicz H., 2013, Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – praktyczny poradnik, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);
 • Dyrektywa Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu.
 • Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie.
 • Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
 • Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
 • Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT).
 • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów.
 • Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE.
 • Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej nie-które dyrektywy.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
 • http://eur-lex.europa.eu/;
 • https://www.mos.gov.pl/;
 • http://prawo.money.pl/;
 • http://deccoria.pl/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb18e5f0-d714-4f3a-b51d-5eee096a5ff2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.