PL EN


2019 | 19 | 168-179
Article title

The importance of empty spaces in cities and a proposed set of tools to support their use

Authors
Content
Title variants
Znaczenie pustych przestrzeni w miastach i propozycja narzędzi wspierających ich wykorzystanie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The progressive urbanism and population density of the modern world, along with the degradation of the natural environment, have caused a radical disappearance of vacant urban spaces. For this reason the importance of undeveloped, open spaces located in urban areas has increased. The development potential of empty spaces should be reasonably assessed, and thereby their use should be considered − as an element of compact urban fabric or a reserve of space for the future. The goal of the article is to discuss and evaluate the role of empty areas in cities in terms of economic, social and environmental impacts, as well as to provide a universal toolset in the field of spatial planning that can be utilized to secure the value, and maintain control over the management of empty spaces. The object of the study is Wroclaw with particular emphasis on undeveloped urban land. The research covered, depending on the available data, the period 2010-2018. The work uses a deductive method, simple statistical methods, results of research carried out so far and a reinterpretation of available scientific literature. The article is an introduction to considerations on the impact of empty urban spaces on the socio-economic development of modern cities.
PL
Postępująca urbanizacja, zagęszczenie współczesnego świata i towarzysząca tym zjawiskom degradacja środowiska naturalnego spowodowały zanikanie wolnych przestrzeni miejskich i wzrost znaczenia niezabudowanej, otwartej przestrzeni znajdującej się w obszarach zurbanizowanych. Należy realnie ocenić potencjał rozwojowy pustych przestrzeni, a także rozważyć sposób ich wykorzystania jako elementu zwartej tkanki miejskiej lub rezerwy miejsca na przyszłość. Cele artykułu to omówienie i ocena roli pustych terenów w miastach w aspektach ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym, a także zdefiniowanie uniwersalnych narzędzi planowania przestrzennego, które mogą zostać wykorzystane do ochrony wartości i kontroli wykorzystywania pustych przestrzeni. Przedmiotem badania jest Wrocław ze szczególnym uwzględnieniem gruntów zurbanizowanych niezabudowanych. Badaniem objęto, w miarę dostępności danych, okres 2010-2018. Wykorzystano metodę dedukcyjną, proste metody statystyczne, dotychczas przeprowadzone badania oraz reinterpretację dostępnej literatury naukowej. Artykuł stanowi wstęp do rozważań na temat wpływu pustych przestrzeni miejskich na rozwój społeczno-gospodarczy współczesnych miast.
Year
Issue
19
Pages
168-179
Physical description
References
 • Chojecka, A. (2014). The importance of green areas in public places and their impact on the quality of urban life. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 1(9), 48-54.
 • De Smet, A. (2013). The role of temporary use in urban (re)development: Examples from Brussels. Brussels Studies, (72).
 • Goldstein, J., Jensen, M., and Reiskin, E. (2001). Urban vacant land redevelopment: Challenges and progress. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
 • Gunwoo K. (2016). The public value of urban vacant land: Social responses and ecological value. Sustainability, 8(5), 486, MDPI, 1-19.
 • Gruehn, D. (2008). Economic valuation of urban open spaces and their contribution to life quality in European cities. Space − Society − Economy, (8), 9-66.
 • Hermann, B. (2013). Wartość nieruchomości w planowaniu przestrzennym. Biuletyn Stowarzyszenia
 • Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 4-11.
 • Kim, G., Miller, P. A., and Nowak, D. J. (2018). Urban vacant land typology: A tool for managing urban vacant land. Sustainable Cities and Society, (36), 144-156.
 • Local Data Bank of Statistics Poland. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • Németh, J., and Langhorst, J. (2014). Rethinking urban transformation: Temporary uses for vacant land. Cities, (40), 143-150.
 • Rahmann, H., and Jonas, M. (2011). Urban voids: The hidden dimension of temporary vacant spaces in rapidly growing cities (Proceedings of the State of Australian Cities National Conference, pp. 1-11). Melbourne: Australian Sustainable Cities and Regions Network.
 • Register of Real Estate Prices and Values, The Board of the Geodesy, Cartography and City Cadastre in Wroclaw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb218c65-2fb0-4115-935f-ae640b38f5ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.