PL EN


2012 | 2(3) | 152-163
Article title

Udowodnić Czechom

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
152-163
Physical description
Contributors
References
 • Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, wstęp i oprac. M. Plezia, Wrocław 2008.
 • Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. K. Maleczyński, Monumenta Poloniae Historica nova series, t. II, Kraków 1952.
 • Kosmasa Kronika Czechów, tłum., wstęp i kom. M. Wojciechowska, Warszawa 1968.
 • Bláhová M., Dějepisectví v českých zemích přemyslovského období, [w:] Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2006, s. 107-139.
 • Bláhová M., Frolik J., Profantová N., Velké dějiny zemí Koruny České, Praha 1999.
 • Bláhová M., Klasyfikace předhusitských narativních pramenů české provenience, [w:] 200 let pomocných ved historických na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2008, s. 165-199.
 • Bláhová M., Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota, t. 3: Historický komentář. Rejstřík, Praha 1995.
 • Dobosz J., Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002.
 • Jasiński T., Czy Gall Anonim to Monachus Littorensis?, Kwartalnik Historyczny 112 (2005), nr 3, s. 69-89.
 • Jasiński T., Jak Gall Anonim tworzył veloxy? Przyczynek do poznania rytmiki Kroniki polskiej, [w:] Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s.17-23.
 • Jasiński T., O pochodzeniu Galla, Kraków 2008.
 • Jasiński T., Rozwój średniowiecznej prozy rytmicznej a pochodzenie i wykształcenie Galla Anonima, [w:] Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań 2006, s. 185-193.
 • Kersken N., Geschichtsschreibung im Europa der „nationes”. Nationalgeschichtliche Gesamtdarstellungen im Mittelalter, Köln 1995.
 • Labuda G., Zamiana Galla-Anonima, autora pierwszej Kroniki dziejów Polski, na Anonima-Wenecjanina, Studia Źródł. 44 (2006), s. 117-125.
 • Maleczyński K., Źródła literackie kroniki tzw. Galla Anonima, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie, red. P. Dąbkowski, 1934/14, Lwów 1935.
 • Nový R., Dvojí redakce Kosmovy Kroniky Čechů, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 2: Studia historica, nr 21: 1981, s. 104-119.
 • Plassmann A., Origo gentis Identitäts- und Legitimitätsstifung in früh- und hohmittelalterlichen Herkunftserzählungen, Berlin 2006.
 • Vaníček V., Vratislav II. (I). První český král, Vyšehrad 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb280822-e087-4692-b582-b6b8b36d2140
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.