PL EN


2016 | 10 | 1 | 119-133
Article title

„Świat to ciało Boga”. Granice metafory z punktu widzenia doktryny katolickiej

Content
Title variants
EN
“World is God’s body”. Limits of the metaphor from the perspective of catholic doctrine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Świat jako ciało Boga” jest metaforą rozwijaną na gruncie teologii feministycznej. Niniejszy tekst stara się zbadać tę metaforę przez pryzmat nauczania Kościoła katolickiego. W tym celu mierzy się z pytaniem o właściwe rozumienie relacji pomiędzy Bogiem a światem, rozumienie Wcielenia, natury człowieka. Artykuł próbuje również ukazać założenia, na jakich budowana jest metafora „świat to ciało Boga” oraz nazwać błędy, do jakich może prowadzić, nie zapominając przy tym o jej pozytywnych stronach.
EN
“World is God’s body” is a metaphor developed in feminist theology. This paper tries to examine this metaphor by the lens of catholic church teaching. For this purpose poses a question of proper relation between God and world, of incarnation and human nature. The article tries to show the assumptions on which the metaphor “world is God’s body” is built and to name errors which it can produce while not forgetting about its positive sites.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
119-133
Physical description
Contributors
 • adiunkt Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
References
 • Adamiak E., Macierzyństwo Boga i Maryi w teologii feministycznej, „Salvatoris Mater” 1999, nr 1.
 • Adamiak E., Macierzyństwo w Bogu, „Studia Bobolanum” 2004, nr 1.
 • Adiprasetya J., Following Jesus the Clown, „Theology Today January” 2013, vol. 69, no. 4.
 • Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987.
 • Bardski K., Bóg jako sprawiedliwy sędzia w symbolicznej ikonosferze biblijnej starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza, „Verbum Vitae” 2014, nr 26.
 • Case-Winters A., Toward a Theology of Nature: Preliminary Intuitions, „Religiologiques” 1995, no 11.
 • Czaja A., Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, t. 2, Warszawa 2006.
 • Dziadkowiec J., Racjonalność Boga w teologii procesu. Przyczynek do relacji nauka–wiara, „Racjonalia” 2011, nr 1.
 • Franciszek, Encyklika „Laudato si”, 2015.
 • Gawecki B. J., Filozofi a rozwoju. Zarys stanowiska fi lozofi cznego, Warszawa 1967.
 • Gomola A., Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, Tarnów 2010.
 • Hough A. M., God is Not „green”: A Re-examination of Eco-theology, Leominster 1997.
 • Isherwood L., McEwan D., Introducing feminist theology, Sheffi eld 2001.
 • Janzten G., God’s World, God’s Body, Philadelphia 1984.
 • Jantzen G., Feminism in the philosophy of religion, w: Companion Encyclopedia of
 • Theology, eds. P. Byrne, L. Houlden, London–New York 1995.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, 1992.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus”. O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, 2000.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_1_35.html [dostęp: 3 II 2016].
 • Levine M. P., Pantheism, Etics and Ecology, „Enviromental Values” 1994, no 2.
 • Linzey A., Teologia zwierząt, Kraków 2010.
 • Maliszewska A., Pierwsza Osoba Trójcy Świętej w teologii Elizabeth A. Johnson. Analiza „She Who Is...” na tle tendencji teologii feministycznej, „Teologia w Polsce” 5 (2011), nr 1.
 • Maliszewska A., Krytyka twórczości teologicznej Elizabeth A. Johnson przez Konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku, „Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne” 2015, t. 48, nr 1.
 • McFague S., The Ethic of God as Mother, Lover and Friend, w: A. Loades, Feminist Theology: A Reader, Louisville–London 1990.
 • McFague S., The Body of God, Minneapolis 1993.
 • McFague S., Super, Natural Christians: How We Should Love Nature, Minneapolis 1997.
 • McFague S., Life Abundant: Rethinking Ecology and Economy for a Planet in Peril, Minneapolis 2001.
 • McFague S., The World as God’s Body, „Concilium” 2002, nr 2: The Body and Religion, eds. R. Ammicht-Quinn, E. Tamez.
 • McFague S., Is God In Charge? Creation and Providence, w: In Essentials of Christian Theology, ed. W. C. Placher, Louisville 2003.
 • McFague S., The Scope of the Body: The Cosmic Christ, w: This Sacred Earth: Religion, Nature, Environment, ed. R. S. Gottlieb, New York–London 2004.
 • McFague S., A New Climate for Theology: God, World, and Global Warming, Minneapolis 2008.
 • Pius XII, Encyklika „Mystici corporis Christi”, 1943.
 • Rahner K., Podstawowy wykład wiary, Warszawa 1987.
 • Ross S. A., The Physical and Social Context for Feminist Theology and Spirituality, w: Feminist Theology: Review of Literature, „Theological Studies” 1995, vol. 56.
 • Ruether R. R., Gaia & God: An Ecofeminist Theology of Earth Healing, San Francisco 1992.
 • Sobór Laterański IV, Konstytucja „O błędzie opata Joachima” 2,7, w: Dokumenty Soborów
 • Powszechnych, t. 2, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 1964.
 • Strzelczyk G., O cierpieniu Boga. Głos w dyskusji, w: W poszukiwaniu sensu cierpienia.
 • Dialog interdyscyplinarny, red. A. Bartoszek, Katowice 2006.
 • Volf M., After Our Likeness: The Church as the Image of the Trinity, Grand Rapids 1998.
 • Wojtysiak J., Panenteizm. W związku z poglądami Józefa Życińskiego, Charlesa Hartshorne’a i innych przedstawicieli „zwrotu panenteistycznego”, „Roczniki Filozofi czne” 2012, t. 60, nr 4.
 • Woźniak R., Przyszłość, teologia, społeczeństwo, Kraków 2007. [b.a.] Process Theism, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/ entries/process-theism/ [dostęp: 8 IV 2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb42c597-0b73-45c3-a5cc-497b44d7ba0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.