PL EN


2013 | 13 | 201-216
Article title

Żołnierze zawodowi jako nauczyciele akademiccy w uczelniach wojskowych.

Content
Title variants
EN
Professional soldiers as academic teachers in military schools.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W 2005 r. nastąpiło zniesienie ustrojowej odrębności wyższego szkolnictwa wojskowego. Uczelnie wojskowe zostały wówczas zaliczone do uczelni publicznych i tym samym włączone do powszechnego systemu szkolnictwa wyższego. Pozostały jednak pewne wyraźne różnice wynikające m.in. z zatrudniania w uczelniach wojskowych żołnierzy zawodowych w charakterze nauczycieli akademickich. Podstawą ich zatrudnienia jest bowiem stosunek służbowy, odznaczający się licznymi i doniosłymi odrębnościami od stosunku pracy. W 2011 r. dokonano zasadniczej nowelizacji ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego, która objęła także zagadnienia pracownicze. Mając na uwadze aktualnie obowiązujący stan prawny, w artykule przedstawiono wybrane, szczególne regulacje odnoszące się do żołnierzy zawodowych będących nauczycielami akademickimi w uczelniach wojskowych. Omówiono kolejno problematykę: podstawy świadczenia pracy, organów jednoosobowych uczelni wojskowej, obowiązków służbowych, czasu służby, urlopów i wynagrodzenia. Następnie podjęto próbę oceny przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań, w oparciu o którą sformułowano wnioski de lege lata i de lege ferenda odnoszące się do pozycji żołnierzy zawodowych będących nauczycielami akademickimi w uczelniach wojskowych i jej wpływu na określenie miejsca uczelni wojskowych wśród uczelni publicznych.
EN
In 2005 statutory separation of higher military education was lifted. Military schools were then included among public schools and thus integrated in general higher education system. Some differences remained, however, due to, among others, employment of professional soldiers as academic teachers. The grounds for their employment is the relationship of service, which is different to work relationship in a number of significant aspects. In 2011 the novel of regulations concerning higher education was implemented, which covered also employment-related matters. Bearing in mind current laws, the article presents selected specific regulations referring to professional soldiers working as academic teachers in military schools. The following problems are discussed in the article: grounds for employment, one-person bodies of military schools, service obligations, duration of service, leaves, remunerations. Then the assessment of solutions adopted by legislator is attempted at and conclusions de lege lata and de lege ferenda formulated, referring to position of professional soldiers working as academic teachers and its effect of defining the place of military schools in the system of public schools.
Year
Volume
13
Pages
201-216
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pawelcegielko@poczta.onet.pl
References
 • Korczak J., Statut szkoły wyższej w świetle nowych uregulowań, [w:] A. Szadek-Bratuń (red.), Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Wrocław 2007.
 • Lekston M., Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2012.
 • Lekston M., Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela akademickiego, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2011.
 • Lekston M., Dyferencjacja zatrudnienia w szkole wyższej. Analiza kryteriów, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2010.
 • Lekston M., Przekształcenia przedmiotowe stosunku pracy w szkole wyższej, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2007/2008.
 • Nowik P. [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Raszewska-Skałecka R., Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa, Wrocław 2007.
 • Pudełko W., Charakter prawny norm ograniczających dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2012.
 • Pudełko W., Kilka uwag na tle pojęcia podstawowego miejsca pracy nauczyciela akademickiego, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2012.
 • Raszewska-Skałecka R., Statut i regulamin szkolnego zakładu administracyjnego w świetle obowiązującego systemu źródeł prawa, [w:] A. Szadek-Bratuń (red.), Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Wrocław 2007.
 • Sanetra W., [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Węgrzyn A., Węzłowe problemy dotyczące zatrudnienia w szkołach wyższych w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z porównaniem do założeń projektowych, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb4b938f-f680-480d-8ffb-a5ae7593dbb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.