PL EN


2018 | 19 | 123-136
Article title

Dorośli (nie)obecni w konfliktach szkolnych

Content
Title variants
Adults (un)present in school conflict
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka, na podstawie analizy pytań kierowanych do eksperta pedagoga oraz wniosków z własnych badań w szkole, przygląda się udziałowi dorosłych w konfliktach szkolnych. Dokonuje opisu dorosłego jako strony konfliktu oraz jako mediatora bądź negocjatora w konflikcie („trzecia strona konfliktu”). Wskazuje również na niepotrzebny bądź szkodzący udział dorosłego. Autorka przygląda się zarazem brakowi dorosłych w sytuacjach konfliktowych i wskazuje na trudności, jakich doświadczają osoby dorosłe w konfliktach szkolnych. Tekst kończy się opisem konsekwencji, jakie wynikają z takiej (nie)obecności dorosłego w konfliktach szkolnych wraz z wskazaniem rekomendacji dla nauczycieli i rodziców.
EN
The author based on the analysis of questions addressed to the pedagogical experts as well as conclusions from her own research at school, looks at the participation of adults in school conflicts. She describes the adult as a part of the conflict and as a mediator or negotiator in the conflict (“the third part of the conflict”). She also indicates the unnecessary or harmful participation of adults in school conflicts. The author marks the lack of adults in conflict situations and indicates the difficulties experienced by adults in schools. The text ends with a description of the consequences resulting from such (un)presence of adults in school conflicts along with an indication of recommendations for teachers and parents.
Year
Volume
19
Pages
123-136
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Dydaktyki
References
 • Borkowski J. (2003), Podstawy psychologii społecznej, Elipsa, Warszawa.
 • Coser L. (1958), The Functions of Social Conflict, Routledge and Kegan R., London 1958.
 • Dahrendorf R. (2008), Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Nomos, Kraków.
 • Dąbrowski K. (1964), O dezintegracji pozytywnej. Szkic teorii rozwoju psychicznego człowieka poprzez nierównowagę psychiczną, nerwowość, nerwice i psychonerwice, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 • Deutsch M., Coleman P. (red.) (2005), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Dewey J. (1988), Jak myślimy?, PWN, Warszawa.
 • Jasińska-Kania A. (red.) (2006), Współczesne teorie socjologiczne, wybór i opracowanie, PWN, Warszawa.
 • Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 • Królikowska J. (1993), „Trzecia strona” konfliktu społecznego – inspiracje teoretyczne i praktyczne konsekwencje, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 93-111.
 • Kwaśnica R. (1989), Trzy wykładnie hasła „bądź krytyczny”. Wprowadzenie do rozumienia krytyczności pedagogiki, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2, s. 123-138.
 • Lukes S. (2005), Power: A Radical View, second edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Miller R. (1981), Socjalizacja. Wychowanie. Psychoterapia, PWN, Warszawa.
 • Olubiński A. (1992), Konflikty rodzice–dzieci. Dramat czy szansa? (wzory i wzorce), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Olubiński A. (2015), Konflikt jako sytuacja wychowawcza, [w:] Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, D. Borecka-Biernat, M. Cywińska (red.), Difin, Warszawa, s. 89-103.
 • Ossowska M., Normy moralne: próba systematyzacji, Warszawa 1985, s. 166.
 • Turner T. (2004), Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Wajszczyk K. (2015a), Konflikt w szkole. Studium etnograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Wajszczyk K. (2015b), Kto jest trzecią stroną w konfliktach szkolnych?, „Studia i Badania Naukowe. Pedagogika”, nr 1, s. 49-62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2018
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb5174f5-5a61-4177-8479-4f62c2b6b582
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.