PL EN


2017 | 3(17) | 2 | 101-113
Article title

MISCELLANEA: Benchmarking in the process of creating a culture of innovation in hotel companies.

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The literature very rarely touches upon the issue related to the influence of benchmarking in shaping a culture of innovation in companies. Culture is understood as the tendency to pro-innovative activities and promoting favourable entrepreneurial and creative attitudes. The effect of building a culture of innovation includes the constant sharing of knowledge and the ability to see and then use the company’s market opportunities. Therefore, this article attempts to identify those activities and behaviours which would be a testimony of a broad culture of innovation and, at the same time, the result of the application of benchmarking in the hotels researched.
Year
Volume
Issue
2
Pages
101-113
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
 • Rzeszów University, Faculty of Physical Education, Department of Tourism Economy, ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów, Poland, beatagierczak@ur.edu.pl
 • Poznań University of Economics and Business, Department of Tourism, Faculty of International Business and Economics, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland.
References
 • Batorski, J. (1998). Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania, „Per-sonel”, 6, 54-56.
 • Bhutta, K. S., & Huq, F. (1999). Benchmarking - Best  Practices: an Integrated Approach, ”Benchmarking: an International Journal”, 6(3), 254-268.
 • Burnewicz, J. (2003). Benchmarkingowe instrumenty badań systemów transportowych, „Stu-dia Nad Transportem i Logistyką”, 25, Wyd. UG., Gdańsk.
 • Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: a Meta-analysis of Effects of Determinations and Moderators, „Academy of Management Journal”, 34(3), 555-590. doi: 10.2307/ 256406.
 • Eskiler E., Ekici S., Soyer F. & Sari I. (2016), The Relationship between Organizational Cul-ture and Innovative Work Behavior for Sports Services in Tourism Enterprises, Physical Cul-ture and Sport. Studies and Research, 69(1), 53-64. doi: 10.1515/pcssr-2016-0007.
 • Farazmand, A. (2004). Innovation In Strategic Human Resource Management: Building Ca-pacity In the Age of Globalization, „Public Organization Review”, 4(1), 3-24. doi: 10.1023/B:PORJ.0000015649.54219.b7.
 • Ferraresi, A. A., Quandt, C. O., dos Santos S. A., & Frega J. R. (2012). Knowledge Manage-ment and Strategic Orientation: Leveraging Innovativeness and Performance, „Journal of Knowledge Management”, 5, 688-701.
 • Gadomska-Lila, K. (2011). Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych, „Współczesne Zarządzanie”, 1, 128-129.
 • Garvin, D.A. (1993). Building a Learning Organization, “Harvard Business Review”, 71(4), 78 – 91.
 • Gierczak, B. (2012). Benchmarking w zarządzaniu hotelami trzy- i czterogwiazdowymi na terenie Rzeszowa, „Folia Turistica” 26, 149-162.
 • Gierczak, B. (2014). Management Methods and Concepts for Building Competitive Advantage in Hospitality Companies, „Polish Journal of Sport and Tourism”, 21(3), 178-183. doi:10.2478/pjst-2014-0018.
 • Gierczak, B. (2015). Przyczyny niepowodzeń działań benchmarkingowych w transporcie lot-niczym, „Organizacja i Zarządzanie”, 1(29), 59-76.
 • Gołembski, G., & Majewska, J. (2015). Wpływ globalnego kryzysu w gospodarce na trendy rozwoju sprzedaży w hotelach. In: G. Gołembski at. al (Eds.), Turystyka w badaniach ekono-micznych, PWN, Warszawa, 149-165.
 • Huczek, M. (2011). Kultura innowacyjna organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 1, 39 – 49.
 • Kamande, A. G. (1997). Benchmarking of Performance Measure Used in UK Engine Plants. Msc Thesis, Cranfield University, Cranfield, 26.
 • Kaufmann, A., & Tödtling, F. (2002). How Effective is Innovation Support for SMEs? An Analysis of the Region of Upper Austria, „Technovation”, 22(3), 147-159. doi:10.1016/S0166-4972(00)00081-X.
 • Kowalczyk, L. (2003). Benchmarking w zarządzaniu usługami publicznymi, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Zarządzanie i Marketing, 23(964), 112-121.
 • Kowalska-Roszyk, G. (2007). Wpływ innowacji na pozycję konkurencyjną firmy. In: H. G. Adamkiewicz-Drwilło, (Eds.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości (Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej), PWN, Warszawa, 176-180.
 • Miczyńska – Kowalska, M. (2005). Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1086, 183-191.
 • Milohnic, I., & Cerovic, Z. (2007). Benchmarking and Quality of Small Hotels in Croatia: An Explorative Study, „Menagement” 2(1), 25 – 35.
 • Niedzielski, P., & Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność, Wyd. USz, Szczecin, 23-24.
 • Nowacki, R. (2010). Zarządzanie – konkurencyjność – innowacyjność. In: R. Nowacki, (Eds.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 27-31.
 • Nowacki, R., & Staniewski, M.W. (2012). Innovation in the Management of SMEs in the Ser-vice Sector in Poland, „Amfiteatru Economic”, 14(6), 755-773.
 • Ochojski, A. (2006). Przedsiębiorczość sektora publicznego a konkurencyjność i rozwój re-gionu. In: A. Klasik (Eds.), Konkurencyjność a rozwój regionalny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice, 291.
 • Paget, E., Dimanche, F., & Mounet, J. P. (2010). A tourism innovation case. An actor-network approach, Annals of Tourism Research, 37(3), 828-847.
 • Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 222.
 • Polding, B. E. (2016). Creating an Innovative Culture, Journal of Leadership Studies, 10(1), 68-69. doi: 10.1002/jls.21451
 • Popławski, W. (2007). Kultura innowacyjna i jej znaczenie w kreowaniu przewagi przedsię-biorstwa. In: H.G. Adamkiewicz-Driwiłło, (Eds.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczo-ści, PWN, Warszawa, 103.
 • Radnor, Z., & Robinson, J. (2000). Benchmarking Innovation. A short Report, Creativity and innovation management”, 9(1), 3-11. doi: 10.1111/1467-8691.00153
 • Roffeei, S. H. M., Kamarulzaman, Y., & Yusop, F. D. (2016). Innovation culture in higher learning institutions: A proposed framework, Procedia – Social and Behavioral Sciences 219, 401-408. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.05.064.
 • Rogers, D.M. (1962). Diffusion of innovation, Free Press, New York, 13.
 • Rudawska, I. (2009). Innowacyjność sektora usług. In I. Rudawska, M. Soboń, (Eds.), Przed-siębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Difin, Warszawa.
 • Schumpeter, J. A. (1991). Comments on a Plan for Study of the Entrepreneurship. In: R. Swedberg, (Eds.), Economics and Sociology of Capitalism, Princeton University Press, Princeton, 408.
 • Simatupang, T. M., & Sridharan, R. (2004). A Benchmarking Scheme for Supply Chain Col-laboration, Benchmarking: An International Journal, 11(1), 9-30, doi: http://dx.doi.org/10.1108/14635770410520285
 • Sorensen, F. (2007). The geographies of social network and innovation in tourism, “Tourism Geographies” 9(1), 22-48. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14616680601092857.
 • Talke, K., Salomo, S., & Kock, A. (2011). Top Management Team Diversity and Strategic Innovation Orientation: The Relationship and Consequences for Innovativeness and Perfor-mance, „Journal of Product Innovation Management”, 28, 819-832, doi: 10.1111/j.1540-5885.2011.00851.x.
 • Wojdacki, K. (2014). Rozwój bazy hotelowej w Polsce – analiza czasowo–strukturalna, „Handel Wewnętrzny” 2(349), 103-124.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb51b096-eeca-4a45-bb8c-3a6e92dc7919
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.