Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 93-101

Article title

Lokalizacja inwestycji celu publicznego na szczeblu gminnym. Wybrane aspekty

Authors

Content

Title variants

EN
Location of public purpose investment at the municipial level. Selected aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono aspekty prawne, ekologiczne i ekonomiczne lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zaprezentowano ekologiczne uwarunkowania inwestycji celu publicznego oraz ekonomiczne czynniki lokalizacji inwestycji publicznych. W warunkach polskich to gmina, spośród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, dysponuje najsilniejszymi narzędziami wpływu na kształt przestrzeni. W dokumentach planistycznych gminy określone zostają podstawowe zasady realizacji gospodarki przestrzennej. Lokalizacja inwestycji celu publicznego wymaga zatem respektowania charakteru i jakości określonej przestrzeni oraz świadomego zarządzania jej potencjałem.
EN
The article presents the legal, ecological and economic aspects of the location of public investment. Ecological conditions of public purpose investment and economic factors for the location of public investments were presented. In Polish conditions, the commune, among all local government units, has the strongest tools to influence the shape of space. In the planning documents of the commune, the basic principles of implementation of spatial management are defined. Therefore, the location of a public purpose investment requires respect for the character and quality of a given space and conscious management of its potential.

Contributors

References

 • Bąkowski T., 2000, Współdziałanie organów administracji publicznej przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, Samorząd Terytorialny, nr 12.
 • Borkowski J., 1999, Decyzja administracyjna, Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź–Zielona Góra.
 • Budner W., 2000, Lokalizacja przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Gdesz M., 2002, Cel publiczny w gospodarce nieruchomościami, Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 • Kuciński K., 2002, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 • Piestrzyńska L., 2004, PPP – Potrzebne? Pomocne czy pozorne?, Skarbnik i Finanse Publiczne, nr 6.
 • Skorczyńska E., 2004, Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy dla innych inwestycji, Samorząd Terytorialny, nr 7-8.
 • Słojewski R., 2005, Rola strategii gminy. Rozwój przestrzenny a polityka spójności w ramach Unii Europejskiej, Max. Maxymalnie budowlany przewodnik dla inwestora, nr 1.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2018 r. poz. 121. poz. 1073; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2018 r. poz. 799.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2017 r.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 2017 r. poz. 1834.
 • Wysocka E., 2000, Plany zagospodarowania przestrzennego województw. Poradnik metodyczny, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cb524994-2e15-41f0-91bd-72e9362c5b5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.