PL EN


2018 | 529 | 435-446
Article title

Dystans pomiędzy krajami Unii Europejskiej pod względem poziomu dobrobytu społecznego

Content
Title variants
The welfare distance between the EU countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z celów integracji europejskiej jest wyrównywanie poziomu dobrobytu w krajach członkowskich. Na dobrobyt społeczny składa się wiele czynników, stąd istnieje wiele propozycji jego pomiaru. W artykule dokonano przeglądu tych miar oraz przeprowadzono badanie z wykorzystaniem Indeksu dobrobytu (Prosperity Index) opracowanego przez brytyjski Instytut Legatum. W oparciu o składowe indeksu z lat 2007-2017 przeanalizowano odległości euklidesowe pomiędzy starymi (UE-15) i nowymi (UE-13) członkami Unii Europejskiej oraz przeprowadzono analizę skupień metodą hierarchiczną. Celem badania było sprawdzenie zmian dystansu pomiędzy krajami UE pod względem poziomu dobrobytu rozumianego szerzej niż w kategoriach dochodowych. Badanie wykazało, że w ramach całej UE można zaobserwować spadek średniego dystansu, natomiast nastąpił wzrost zróżnicowania w ramach grup UE-15 i UE-13, choć, jak wynika z analizy skupień, nie na tyle wyraźny, żeby mówić o zatarciu się różnic pomiędzy grupami czy ich przemieszaniu.
EN
European integration is supposed to support and equalize the level of welfare in the member countries. According to the “beyond GDP” idea, there are many attempts to capture factors that are important in the context of countries’ prosperity. The paper includes a review of the measures of social welfare and a study based on the Legatum Prosperity Index conducted for the EU countries in the period 2007-2017 with the usage of Euclidean distances and hierarchical cluster analysis. The aim of the research is to examine the changes in distance between old and new member states of the EU in terms of the level of prosperity understood more broadly than just income. The study shows that the average distance for the EU decreases, while the diversity within the EU-15 and EU-13 groups increases, but not to the extent enough to justify talking about the disappearance of differences between groups or their mixing.
References
 • Acocella N., 2002, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Balcerzak A.P., 2015, Europe 2020 Strategy and structural diversity between old and new member states. Application of Zero Unitarization Method for dynamic analysis in the years 2004-2013, Economics and Sociology, vol. 8, no. 2.
 • Beslerová S., Dzuričková J., 2014, Quality of life measurements in EU countries, Procedia Economics and Finance, no. 12, s. 37–47.
 • Borys T., 2008, Propozycja siedmiu typologii jakości życia, Gospodarka a Środowisko, nr 22.
 • Czapliński J., 2012, Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, Nauka, nr 1, s. 51–88.
 • Easterlin R.A., 2001, Income and happiness: Towards a unified theory, The Economic Journal, no. 111.473, s. 465–484.
 • Inglehart R., 1989, Culture shift in advanced industrial society, Princeton University Press, s. 30–33.
 • Jones C.I., Klenow P.J., 2016, Beyond GDP? Welfare across countries and time, American Economic Review, vol. 106(9), s. 2426–2457.
 • Khalil M.P.F.R., Siam M.S.A.E.M., Eddin Y.M.K., El-Sheneity S., 2012-13, Prosperity Index: Analysis of Influential Components & Demographic Factors, Cairo University.
 • Komisja Europejska, Beyond GDP, http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html (20.04.2018).
 • Koutsoukis N.S., 2015, Global political economy clusters: the world as perceived through black-box data analysis of proxy country rankings and indicators, Procedia Economics and Finance, no. 33.
 • Krakowiak-Bal A., 2005, Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3.
 • Kryk B., 2013, Jakość życia – odczuwać czy mierzyć, [w:] Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Kubiczek A., 2014, Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38, s. 40–56.
 • Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R., 2013, Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja?, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 91 Badania koniunktury – zwierciadło gospodarki, część II, s. 63–98.
 • Saisana M., Philippas D., 2012, Sustainable Society Index (SSI): Taking societies’ pulse along social, environmental and economic issues, Environmental Impact Assessment Review, no. 32, s. 94–106.
 • The Legatum Institute Foundation, 2017, The Legatum Prosperity Index, 11th ed.
 • The Legatum Institute Foundation, http://www.prosperity.com/about/resources (15.04.2018).
 • Van de Kerk G., Manuel A.R., 2008, A comprehensive index for a sustainable society: The SSI – the Sustainable Society Index, Ecological Economics, no. 66(2-3), s. 228–242.
 • Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 202/01).
 • Zhanat M., 2013, Methodology of determining the level of living, Life Science Journal, no. 10(8s).
 • Zielenkiewicz M., 2014, Institutional environment in the context of development of sustainable society in the European Union countries, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 9, iss. 1, s. 21–37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb605ac9-c65b-4039-b72e-67f0f960a715
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.