PL EN


Journal
2015 | 4 (50) | 105-125
Article title

Badanie kohort firm w analizie trwania

Authors
Content
Title variants
EN
The study of firms’ cohorts in the duration analysis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the study has a theoretical and researching character. The first part includes the presentation of scientific achievements in foreign and Polish literature and the authorial systematics of methods of firms’ life duration analysis (statistical and econometric study of firms cohorts). Methods of data censoring are discussed. The empirical part presents examples of the results of economic entities established in the Zachodniopomorskie Voivodship in 2009−2011 (cohort) and observed until 31 December 2013.The study of firms cohorts, such as human cohorts, are carried out using the methods of survival analysis (duration). The paper presents the possibility of using duration tables and intensity function (hazard) of firm’s liquidation. This function can take a typical inverted U-shape.
Journal
Year
Issue
Pages
105-125
Physical description
Contributors
References
 • Appenzeller D., 2004, Ekonometryczna analiza czynników kształtujących skalę i dynamikę upadłości w Polsce, [w:] Appenzeller D. (red.), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Audretsch D.B., Santarelli E., Vivarelli M., 1999, Start-up size and industrial dynamics: Some evidence from Italian manufacturing, International Journal of Industrial Organization, no. 17.
 • Balicki A., 2006, Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa.
 • Barczak A.S., Biolik J., Klama R., 1990, Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE im. K. Adamieckiego, Katowice.
 • Bartelsmann E., Scarpetta S., Schivardi F., 2005, Comparative analysis of firm demographics and survival: Micro-level evidence for the OECD countries, Industrial and Corporate Change, vol. 14.
 • Bednarczyk M. (red.), 2004, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Bednarski T., 2005, Ocena przydatności danych BAEL dla charakterystyki rozkładu czasu poszukiwania pracy na przykładzie danych z lat 2001-2002, Studia Ekonomiczne, nr 4.
 • Bhattacharjee A., 2005, Models of Firm Dynamics and the Hazard Rate of Exits: Reconciling Theory and Evidence Using Hazard Regression Models, CRIEFF Discussion Papers 0502, Centre for Research into Industry, Enterprise, Finance and the Firm, University of St. Andrews.
 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I., 2012, Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, CeDeWu, Warszawa.
 • Birch D.L., 1987, Job Creation in America: How Our Smallest Companies Put the Most People to Work, Free Press, New York.
 • Bittnerowa E. (red.), 1997, Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem dalszego rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Bławat F. (red.), 2004, Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., 2009, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa.
 • Bugamelli M., Schivardi F., Zizza R., 2009, The Euro and Firm Restructuring, University of Cagliari and EIEF, Bank of Italy.
 • Carroll G.R., Hannan M.T., 2000, The Demography of Corporations and Industries, Princeton University Press.
 • Caves R.E., 1998, Industrial organization and new findings on the turnover and mobility of firms, Journal of Economic Literature, no. 36(4).
 • Cygler J., 2009, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Davis S.J., Haltiwanger J.C., Schuh S., 1996, Job Creation and Destruction, The MIT Press, Cambridge.
 • Dehnel G., 2010, Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Domański Cz., Pruska K., 2000, Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 • Domański Cz., Szreder M., 2010, Demografia oderwana od populacji ludzkiej?, Wiadomości Statystyczne, nr 12.
 • Dominiak P., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Dziechciarz J., Walesiak M., 2000, Klasyfikacja firm rodzinnych, Taksonomia 7, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ericson R., Pakes A., 1998, Empirical implications of alternative models of firm dynamics, Journal of Economic Theory, no. 79.
 • European Commission, 2002, Observatory of European SMEs 2002, Business Demography in Europe, No. 5.
 • European Commission, 2012, Flash Eurobarometer 354, Report, Entrepreneurship in the EU and beyond.
 • European Commission, 2014, Annual Report on European SMEs 2013/2014 – A Partial and Fragile Recovery, Final Report.
 • Foster L., Haltiwanger J., Krizan C.J., 2001, Aggregate Productivity Growth. Lessons from Microeconomic Evidence, [w:] Hulten C.R., Dean E.R., Harper M.J. (eds.), New Developments in Productivity Analysis, National Bureau of Economic Research, Inc. University of Chicago Press.
 • Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H., 2005, Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa.
 • Gardawski J., 2001, Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Gazińska M., 2003, Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Rozprawy i Studia, t. 448, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Geroski P.A., Mata J., Portugal P., 2007, Founding Conditions and the Survival of New Firms, DRUID Working Paper no. 07-11.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2009, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gołata E., 2009, Mikroprzedsiębiorstwa w badaniu SP3 oraz dodatkowych źródłach informacji, [w:] Paradysz J. (red.), Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 116, Poznań.
 • Hadasik D., (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, Prace Habilitacyjne, zeszyt 153, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Hannan M.T., Freeman J., 1989, Organizational Ecology, Harvard University Press, Cambridge.
 • Hozer J., Markowicz I., 2002, Małe firmy. Analizy i diagnozy, Rozprawy i Studia, t. 437, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Hozer J., Markowicz I. Stolorz B., 2008, Zastosowanie metod analizy historii zdarzeń w badaniu czasu funkcjonowania firm, Zapol, Szczecin.
 • Jajuga K., 2004, O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego, [w:] Appenzeller D. (red.), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Jovanovic B., 1982, Selection and evolution of industry, Econometrica, vol. 50 (3).
 • Kaniovski S., Peneder M., 2008, Determinants of firm survival: A duration analysis using the generalized gamma distribution, Empirica, vol. 35(1), Springer.
 • Kędelski M., Paradysz J., 2006, Demografia, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Komisja Europejska, 2013, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie, Bruksela, COM(2012) 795.
 • Kulawczuk T., 1998, Ekonometryczna analiza działalności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Mikroekonometria w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kwiatkowski E., 2013, Wrażliwość koniunkturalna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • London D., 1988, Survival Models and their Estimation, ACTEX Publications, Winsted, Connecticut.
 • López-Garcia P., Puente S., 2006, Business Demography in Spain: Determinants of Firm Survival, Documentos de Trabajo no. 0608, Banco de España, Madrid.
 • Łuczka T. (red.), 2007, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Markowicz I., 2000, Statystyczna analiza rentowności i żywotności małych firm w województwie szczecińskim, praca doktorska, maszynopis, Szczecin.
 • Markowicz I., 2012, Statystyczna analiza żywotności firm, Rozprawy i Studia, t. (CMIX) 835, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mączyńska E. (red.), 2008, Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, SGH, Warszawa.
 • Mizgajska H., 2002, Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Prace Habilitacyjne, nr 4, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Nehrebecka N., Dzik A.M., 2013, Zdolność przetrwania przedsiębiorstw w Polsce, Wiadomości Statystyczne, nr 5.
 • Nowak E. (red.), 2001, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Neumark D., Wall B., Zhang J., 2008, Do Small Businesses Create More Jobs? New Evidence from the National Establishment Time, Working Paper 13818, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Nunes A., Morais Sarmento E. de, 2009, A non parametric survival analysis of business demography dynamics in Portugal, Boletim Mensal de Economia Portuguesa, no. 12.
 • Ostasiewicz S. (red.), 2000, Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych. Modelowanie statystyczne, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Paradysz J., 2011, Apologia demografii, czyli istnienie demografii bez ludności, Wiadomości Statystyczne, nr 2.
 • Pociecha J., 2010, Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 17, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pociecha J., Pawełek B., 2011, Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza, Metody analizy danych, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, nr 873, Kraków.
 • Poznańska K., 2007, Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw – koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej, [w:] Łuczka T. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Poznańska K., 2008, Cykle życia przedsiębiorstw a instytucjonalna infrastruktura ich funkcjonowania, [w:] Mączyńska E. (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Praag C.M. van, 2003, Business survival and success of young small business owners: An empirical analysis, Small Business Economics, vol. 21 (1).
 • Ptak-Chmielewska A., 2013, Semiparametric Cox regression model in estimation of small and micro enterprises’ survival in the malopolska voivodeship, Quantitative Methods in Economics, vol. XIV, no. 2.
 • Rogut A., 2002, Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia Unii Europejskiej. Lekcje dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rossa A., 2005, Metody estymacji rozkładu czasu trwania zjawisk dla danych cenzurowanych oraz ich zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Santarelli E., 2000, The duration of new firms in banking: An application of Cox regression analysis, Empirical Economics, no. 25.
 • Scarpetta S., Bassanini A., Pilat D., Schreyer P., 2000, Economic Growth in the OECD Area: Recent Trends at the Aggregate and Sectoral Level, OECD Economics Department Working Papers no. 248, OECD Publishing, Economics Department, Paris.
 • Schumacher E.F., 1981, Małe jest piękne, PIW, Warszawa.
 • Schrör H., 2008, Business demography in Europe: Employers and job creation, Statistics in Focus, no. 100.
 • Sobiecki R., 2009, Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo. Istota i relacje, [w:] Lichniak I. (red.), Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Stawicki J., 2002, Przyczyny rozwoju przedsiębiorstw o różnej kondycji finansowej, [w:] Sudoł S., Matuszak M. (red.), Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Strużycki M. (red.), 2004, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa.
 • Tarczyński W., 1995, Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa, Rozprawy i Studia, t. 204, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wagner J., 1994, The post-entry performance of new small firms in German manufacturing industries, Journal of Industrial Economics, vol. 42, no. 2.
 • Wędzki D., 2005, Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista, nr 5.
 • Wiśniewski J.W., 2003, Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa, IW GRAVIS, Toruń.
 • Wiśniewski J.W., 2008, Statystyczna metoda dynamicznej oceny płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, Wiadomości Statystyczne, nr 8.
 • Wiśniewski J.W., 2009, Mikroekonometria, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Wiśniewski Z. (red.), 2013, Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2006, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb6484f4-6c98-4ceb-8b18-708f325f04bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.