PL EN


2014 | 3 | 159 – 178
Article title

Rada Narodowościowa wobec mniejszości narodowych i narodów wschodnich w czasie II wojny światowej

Content
Title variants
EN
“Rada Narodowościowa” and national minorities in Eastern nations during World War II
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the problem of ethnic policy of the Polish government in exile against minorities and nations of Eastern Europe. Presents the content of newspaper articles from the period of the Second World War (“Rzeczpospolita Polska”, “Kraj”, “Głos Polsko-Ukraiński”) and official documents (“Uwagi o naszej polityce międzynarodowej”), in which they discussed the current policies, visions of future ethnic relations in post-war Poland.
Year
Issue
3
Pages
159 – 178
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • E. Duraczyński, Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999
 •  M. Pułaski, Edvard Beneš o projektach konfederacji czechosłowacko-polskiej w latach II wojny światowej, [w:] Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku, red. M. Pułaski, Kraków 1997
 •  E. Ponczek, Idea federacji europejskiej w polskiej myśli politycznej (1939-1945), [w:] Proces integracji Polski z Unią Europejską, red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice 2001
 •  J. Sadowski, Polscy federaliści i konfederaliści w czasie II wojny światowej, cz. 1, „Studia Europejskie” 2005, nr 3
 •  I. Kolendo, O idei federacji polsko-czechosłowackiej polemicznie, „Dzieje Najnowsze” 1990, 2
 •  Archiwum Akt Nowych (AAN), Komenda Główna Armii Krajowej, Oddział VI, Biuro Informacji i Propagandy (BIP), sygn. 203/VII-67, Problem przyszłych granic Polski, Materiał dla prelegentów propagandowych, 1942
 •  R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997
 •  B. Pasierb, Polskie prace przygotowawcze do traktatu pokojowego z Niemcami (1939-1945), [w:] Druga wojna światowa i jej następstwa, red. A. Czubiński, Poznań 1996
 •  Archiwum Akt Narodowych, Delegatura Rządu RP na Kraj (DR), Departament Spraw Wewnętrznych (DSW), sygn. 202/II-15, Stosunki polsko-rosyjskie, 1943
 •  J. Sadowski, Polscy federaliści i konfederaliści w czasie II wojny światowej, cz. 2, „Studia Europejskie” 2005, nr 4
 •  Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO), Papiery Kazimierza Sosnkowskiego (PKS), sygn. 16542/II, Delegatura o zadaniach kraju pod okupacją, „Nakazy Chwili”, 26.07.1940, Radiogram z Warszawy nr 283 do Londynu, L. dz. 969/A, 12 XI 1940
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PKS, sygn. 16540/II/t. 8, Odtworzenie rozmów Delegata Rządu RP Wartskiego z Antonim, I 1941, Sztab Naczelnego Wodza, Oddział VI, L. dz. 1820/41, Sprawozdanie emisariusza Antoniego, Londyn IV 1941, załącznik nr 5, cz. 2, B2, s. 57-58
 • A. Kołodziejczyk, Cyryl Ratajski 1875-1942, Poznań 1986
 • Archiwum Akt Narodowych, Zbiór Prasy Konspiracyjnej i Powstańczej (ZPKP), sygn. 876/1, Wspólna deklaracja rządów polskiego i czeskiego o unii polsko-czechosłowackiej, „Rzeczpospolita Polska” („RzP”), 5 IV 1941, nr 2
 • Odznaczenia polskich generałów, „RzP”, 8.07.1941, nr 8
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/1, Oświadczenie angielskiego ministra w sprawie unii państwowej Polski i Czechosłowacji, „RzP”, 5.04.1941, nr 2
 • J. Němeček, Czechosłowacko-polskie koncepcje federacyjne w okresie II wojny światowej, [w:] Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, red. K. Ślusarek, Kraków 2004
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 294640, Hankiewicz, Zagadnienie wschodniej Europy, „Robotnik Śląski” („RŚ”), 3.01.1920, nr 2
 • T. Jonescu, Sojusz Rumunii, Polski, Czech i Grecji, „RŚ”, 6 I 1920, nr 4
 • I. Stawowy-Kawka, Niemcy wobec gospodarczych planów integracyjnych w Europie Południowo-Wschodniej (1918-1939), [w:] Z dziejów prób integracji europejskiej od średniowiecza do współczesności, red. M. Pułaski, Kraków 1995
 • L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999
 • Madera, Prometeizm i polityka etniczna wobec narodów słowiańskich w poglądach i działalności Tadeusza Hołówki, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej, red. M. Dymarski, J. Juchnowski, Wrocław 2004
 • K. Fiedor, Niemieckie plany integracji Europy na tle zachodnioeuropejskich doktryn zjednoczeniowych. 1918-1945, Wrocław 1991
 • A. Skrzypek, Związek Bałtycki. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919-1925, Warszawa 1972
 • W. Balcerak, Koncepcje integracyjne w polskiej polityce zagranicznej (1918-1939), „Dzieje Najnowsze” 1970, 1
 • A. Essen, Mała Ententa, Ententa Bałkańska, Ententa Bałtycka. Pakty regionalne czy zamierzenia integracyjne?, [w:] Z dziejów prób integracji europejskiej od średniowiecza do współczesności, red. M. Pułaski, Kraków 1995
 • L. Svoboda, Tomaš G. Masaryk i idea zjednoczonej Europy, [w:] O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 2003
 • P. Lukač, Koncepcja federacji środkowoeuropejskiej Milana Hodžy, [w:] O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 2003
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/1, Zmierzch dwu orientacji politycznych, „RzP”, 10.05.1941, nr 4
 • E. Ponczek, Dyskurs o kulturze w polskiej myśli politycznej (1939-1945), Toruń 2006
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/1, Nasza jasna i prosta droga, „RzP”, 5.06.1941, nr 5
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/2, Sprawa polska na forum międzynarodowym, „RzP”, 24.07.1942, nr 13
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/2, W poszukiwaniu przyszłej mocy. Geneza i znaczenie konfederacji polsko-czechosłowackiej i Układ o konfederacji polsko-czechosłowackiej, „RzP”, 5 II 1942, nr 3
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/2, Przyjaźń polsko-czechosłowacka, „RzP” 31 III 1942, nr 5
 • O zbliżeniu Polaków i Czechosłowaków za granicą, „RzP” 20.05.1942, nr 8, s. 118; zob. J. Łaptos, Działalność federalnych klubów Europy Środkowej 1942-1952, [w:] :] Z dziejów prób integracji europejskiej od średniowiecza do współczesności, red. M. Pułaski, Kraków 1995
 • M.S. Wolański, Emigracyjne kluby federalne środkowo- i wschodnioeuropejskie w latach 40. XX w., [w:] O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 2003
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/2, Konferencja premierów Polski i Czechosłowacji, „RzP”, 5.06.1942, nr 10
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/2, Poznajmy Czechow, „RzP”, 30.09.1942, nr 17
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/4, Czynnik dysharmonii, „RzP”, 26.03.1944, nr 4
 • Zamęt wśród Greków, „RzP”, 28.05.1944, nr 7
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/2, Wokół sprawy stosunków polsko-sowieckich, „RzP”, 16.09.1942 nr 16
 • sygn. 876/4, W obronie narodu i państwa, „RzP”, 6.03.1944, nr 3
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/4, Czynniki destrukcji, „RzP”, 6.12.1944, nr 80
 • Ateny krwią zmyte, „RzP”, 25.12.1944, nr 81
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/1, Obrońcy cywilizacji zachodniej i chrześcijaństwa, „RzP”, 8.07.1941, nr 8
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/3, Cele wojenne Polski (przemówienie noworoczne W. Raczkiewicza), „RzP”, 12.01.1943, nr 1
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/3, Minister spraw zagranicznych Raczyński o polskich celach wojennych. Przemówienie do Polaków w kraju, „RzP”, 28.01.1943, nr 2
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/3, Gen. Sikorski o podstawowych zasadach trwałego pokoju, „RzP”, 11.03.1943, nr 4-5
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/3, Wojna nie rozstrzygnie się na wschodzie, „RzP”, 28.03.1943, nr 6
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/3, Minister Raczyński przed Komisją Spraw Zagranicznych Rady Narodowej, „RzP”, 28.03.1943, nr 6
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/3, Premier przed Radą Narodową, „RzP”, 9.08.1943, nr 14
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/3, Minister Romer o polityce zagranicznej Polski, „RzP”, 1.10.1943, nr 17
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/4, Przemówienie do kraju prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, „RzP”, 05.1944
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/4, Premier o wynikach swej wizyty, „RzP”, 18.07.1944, nr 11
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/4, Polityka nowego rządu RP, „RzP”, 25.12.1944, nr 81
 • Archiwum Akt Narodowych, DR, Biuro Prezydialne (BP), sygn. 202/I-34, Kierownik Komisji Spraw Zagranicznych Delegatury, Uwagi o naszej polityce międzynarodowej, 22.07.1943
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/3, Traktat Stalin-Benesz podpisany, „RzP”, 22.12.1943, nr 21
 • sygn. 876/4, Polska wobec paktu sowiecko-czechosłowackiego; Deklaracja rządu sowieckiego, „RzP”, 15.01.1944, nr 1
 • I. Kamenec, Tragedia polityka, księdza i człowieka (Józef Tiso 1887-1947), Warszawa 2001
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/4, Za południową granicą, „RzP”, 18.07.1944, nr 11
 • Archiwum Akt Narodowych, DR, Departament Spraw Zagranicznych (DSZ), sygn. 202/XIV-5, Położenie Słowacji do końca 1942, raport 252/B, 34/43
 • Wiadomości z Pragi, raport DI/12b, 10 VII 1943
 • Chełmska Biblioteka Publiczna (ChBP), sygn. PK-36/239, Czesi i Słowacy, „Kraj”, 28.06.1944, nr 23
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/4, Nasze stanowisko; Przemówienie premiera Churchilla, „RzP”, 6.03.1944, nr 3
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/4, Polacy, „RzP”, 3.05.1944, nr 6
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/1, Ukraińcy na usługach Niemców, „RzP”, 25.06.1941, nr 6,
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/1, Na ziemiach południowych i wschodnich Rzeczypospolitej, „RzP”, 6.08.1941, nr 9-10
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/1, Na Ziemiach Południowo-Wschodnich, „RzP”, 20.08.1941, nr 11
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/1, Na ziemiach Rzeczypospolitej, „RzP”, 2.10.1941, nr 13-14
 • Na ziemiach Rzeczypospolitej, „RzP”, 2.10.1941, nr 15
 • Biblioteka Narodowa, mf. 42932, Ukraińska akcja na Chełmszczyźnie, „Biuletyn Wewnętrzny”, 25.11.1942, nr 22
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/2, Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej do narodu polskiego w trzecią rocznicę najazdu Polski, „RzP”, 16.09.1942, nr 16
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/3, Oświadczenie Pełnomocnika na Kraj Rządu RP, „RzP”, 21.06.1943, nr 10
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/3, Odezwa do narodu ukraińskiego, „RzP”, 9.08.1943, nr 14
 • Archiwum Akt Narodowych, DR, DSW, sygn. 202/II-15, Stosunki polsko-rosyjskie, 1943, s. 24
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/3, Na Wołyniu giną Polacy, „RzP”, 9.08.1943, nr 14
 • Wołyń, „RzP”, 1.10.1943, nr 17
 • Archiwum Akt Narodowych, Narodowe Siły Zbrojne, sygn. 207/7, Uchwała Towarzystwa „Wilno-Lwow”, X 1943
 • Raport „O”, nr 29, 4.12.1943, s. 33
 • Biblioteka Narodowa, mf. 42933, W obliczu rzeczywistości, „Głos Polsko-Ukraiński” 1944, I, nr 1
 • Biblioteka Narodowa, mf. 42933, Ukraińcy po stronie Niemiec; Osamotnienie Ukraińców w świecie, „Głos Polsko-Ukraiński” 1944, I, nr 1
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/2, Na ziemiach Rzeczypospolitej, „RzP”, 8.01.1942, nr 1
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/2, Czego obawiają się Litwini na Wileńszczyźnie, „RzP”, 24.07.1942, nr 13
 • M. Wardzyńska, Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy, czerwiec 1941-lipiec 1944, Warszawa 1993
 • Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/2, Wysiedlenie Polaków z Kowieńszczyzny, „RzP”, 30.09.1942, nr 17
 • Archiwum Akt Narodowych, DR, BP, sygn. 202/I-34, Litewska myśl polityczna w czasie wojny, s. 42
 • L. Tabor, Wizja wolnego i demokratycznego państwa w myśli politycznej Adama Bienia, [w:] Dzieje i przyszłość polskiego Ruchu Ludowego, t. 1: Od zaborów do okupacji 1895-1945, red. A. Kołodziejczyk, W. Paruch, Warszawa 2002
 • Archiwum Akt Narodowych, DR, Rada Narodowościowa (RN), sygn. 202/XVI-3, Problem narodowościowy. Regulamin organizacji pracy,
 • W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna. 1940-1945, Warszawa 2003
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-1, Uchwała Rady Narodowościowej, 12.10.1943
 •  S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945, Bydgoszcz 1990
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-1, Uchwała Rady Narodowościowej, 15.11.1943
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, BP, sygn. 202/I-35, Sprawozdanie miesięczne Biura Wschodniego z Ziem Wschodnich, 09.1943
 •  Przekrój przez litewską prasę podziemną, 10.1943
 •  Sprawy narodowościowe 15.07.-15.09.1942, s. 93-94
 •  DSW, sygn. 202/II-15, Rozmowy polsko-ukraińskie, 9.03.1944
 •  sygn. 202/II-22, Rozmowa z delegatem białoruskim, nr 252A/9, 21.11.1943
 •  Departament Informacji i Prasy (DIP), Sekcja Wschodnia (SW), sygn. 202/III-121, Sprawozdanie sytuacyjne z Ziem Wschodnich za 1. kwartał 1943, 04.1943 (Litwini i Ukraińcy wobec Polski)
 •  J. Lerski, Emisariusz Jur, Warszawa 1989
 •  T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 1939-1945, Warszawa 2000
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Tezy w sprawie litewskiej na Radę Narodowościową, 1943
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-1, „Krzysztof”, Projekt litewski. Posiedzenie Rady Narodowościowej, 13.07.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-1, Uchwała Rady Narodowościowej, 27.01.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-1, Przewodniczący Rady Narodowościowej, Projekt rezolucji w sprawie ukraińskiej, 1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Uchwała Rady Narodowościowej w sprawie ukraińskiej, 10.02.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-1, Uchwała Rady Narodowościowej, 9.06.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-1, Posiedzenie Rady Narodowościowej, 9.06.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-1, Tokarski, Do Przewodniczącego Rady Narodowościowej, 26.06.1943
 •  Wyciągi z raportów Biura Wschodniego, s. 12-14; sygn. 202/XVI-3, Rawicki, Notatka na Radę Narodowościową, 9.05.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-1, Uchwała Rady Narodowościowej w sprawie białoruskiej, 29.06.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-1, „Krzysztof”, Projekt białoruski, Posiedzenie Rady Narodowościowej, 13.07.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Posiedzenie Rady Narodowościowej, 24.02.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-2, Sprawy narodowościowe, 01.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Posiedzenie Rady Narodowościowej, 24.02.1944,
 •  Rawicki, Notatka na Radę Narodowościową, 9.05.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Posiedzenie Rady Narodowościowej, 24.02.1944
 •  J. Juchnowski, Federalizm i integracja europejska w myśli politycznej socjalistów polskich (1922-1939), [w:] Federalizm. Teorie i koncepcje, red. W. Bokajło, Wrocław 1998
 •  J. Kęsik, Zaufany komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 1892-1981, Wrocław 1995
 •  W. Paruch, Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939), Lublin 1997
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Posiedzenie Rady Narodowościowej, 25.05.1944
 •  Posiedzenie Rady Narodowościowej, 11.05.1944, s. 13
 •  J. Besala, Kłopot wcielony, „Polityka”, 1-7.08.2012
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Uchwała Rady Narodowościowej w sprawie programu polskiej polityki wschodniej; Uchwała Rady Narodowościowej w sprawie obrony ludności polskiej Ziem Wschodnich, 11.05.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Problem narodowościowy w Polsce na tle zagadnień polityki wschodniej, 26.05.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Posiedzenie Rady Narodowościowej, 9.06.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Posiedzenie Rady Narodowościowej, 20.07.1944
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Wniosek Wojnickiego na Radę Narodowościową, 23.09.1944
 •  A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce podziemnej 1939-1945, Warszawa 1996
 •  Archiwum Akt Narodowych, ZPKP, sygn. 876/4, Wywiad z premierem Mikołajczykiem, „RzP”, 10.06.1944, nr 8
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, RN, sygn. 202/XVI-3, Do Przewodniczącego Rady Narodowościowej w Warszawie, list Baryki-Gadomskiego, 8.06.1944
 •  J. Kieniewicz, Pierwsza Rzeczpospolita: przestrzeń wielu kultur czy spotkań cywilizacyjnych?, [w:] Rzeczpospolita wielokulturowa – dobrodziejstwo czy obciążenie?, red. J. Kłoczowski, „Studia i Analizy Historyczne Collegium Civitas”, z. 2, Warszawa 2009
 •  J. Wyrozumski, Miejsce i rola Polski w Europie. Refleksje historyka, [w:] Przeszłość dla przyszłości. Historycy o Polsce w Europie, red. J. Kłoczowski, Lublin 2010
 •  P. Wandycz, Wojna i pokój, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000
 •  J. Tazbir, Rzeczpospolita wielu narodów, [w:] Rzeczpospolita wielokulturowa – dobrodziejstwo czy obciążenie?, red. J. Kłoczowski, „Studia i Analizy Historyczne Collegium Civitas”, z. 2, Warszawa 2009
 •  P. Wandycz, W cieniu Klio. O Polsce i Europie, [w:] Przeszłość dla przyszłości. Historycy o Polsce w Europie, red. J. Kłoczowski, Lublin 2010
 •  J. Kłoczowski, Unia polsko-litewska, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000
 •  Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, sygn. 189165, M. Sokolnicki, Polacy wobec zagadnień międzynarodowych, „Sprawy Obce”, 3/1930
 •  sygn. 295657, Bezczelna prowokacja fińskiej soldateski, „Czerwony Sztandar” („CzSz”), 29.11.1939, nr 56
 •  Platforma programowa imperializmu polskiego, „CzSz”, 11.06.1940, nr 218
 •  Nowe dokumenty o krwawej pacyfikacji na Zachodniej Ukrainie, „CzSz”, 20.09.1940, nr 304
 •  Proletariat polski w obronie Republik Radzieckich, „CzSz”, 12.06.1941, nr 136
 •  Archiwum Akt Narodowych, DR, BP, sygn. 202/I-33, Towarzystwo Badań Zagadnień Środkowej Europy, Zagadnienie Europy Środkowej i kwestia pokoju, Wydawnictwo Badań Zagadnień Środkowej Europy, Warszawa 194
 •  sygn. 202/I-34, Kierownik Komisji Spraw Zagranicznych DR, Uwagi o naszej polityce międzynarodowej, 22.07.1943
 •  sygn. 202/I-36, Problem narodowościowy, przemówienie inauguracyjne przewodniczącego Rady Narodowościowej na jej pierwszym posiedzeniu, 1943
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb653735-4218-4553-8401-b4dc7cf61d46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.