PL EN


Journal
2017 | 1(49) | 131-140
Article title

Badania in situ jakości cieplnej obudowy budynków – czy mogą być pomocne dla dewelopera

Content
Title variants
EN
Field measurements of the thermal quality of the building envelope – importance for developers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule opisane zostały bezinwazyjne metody badań budynków in situ: badania termowizyjne, testy szczelności budynków oraz badania komfortu cieplnego wewnątrz pomieszczeń. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez autorów, jak również metodykę i problematykę wykonywania niektórych badań pozwalających na ocenę obiektów i lokali pod względem ochrony cieplnej. Pomiary termowizyjne najczęściej stosowane są do oceny jakościowej wykonania przegród budowlanych. Pozwalają one na weryfikację prac budowlanych, jak i identyfikację miejsc o zbyt intensywnej wymianie ciepła. Mogą służyć do diagnozowania przyczyn wad oraz usterek konstrukcyjnych lub instalacyjnych budynku. Najbardziej powszechnym zastosowaniem metody jest ocena stanu obudowy budynku oraz detekcji mostków termicznych, będących efektem niewłaściwego wykonania połączeń, nieszczelnego ułożenia izolacji lub nieprawidłowego montażu stolarki. Badania szczelności obudowy budynku przy jednoczesnej detekcji miejsc przecieku powietrza przez obudowę umożliwiają poprawę jakości wykończeniowych prac budowlanych. W trakcie przeprowadzania badań szczelności w okresie zimowym można dokonać jednoczesnej analizy termowizyjnej obudowy budynku. Przeprowadzanie badań daje możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się niedociągnięcia i błędy wykonawcze. Wyniki badań mogłyby posłużyć do stworzenia katalogów błędów, których należałoby unikać na etapie wykonawczym, a jednocześnie wskazówek dla projektantów.
EN
The article describes the noninvasive test methods of buildings in situ: thermal imaging, airtightness tests of buildings and internal thermal comfort analysis. The results of researches conducted by the authors were presented as well as the methodology and the problems in conducting some tests allowing for the thermal assessment of buildings. Infrared measurements are commonly used to assess the qualitative performance of building partitions. They allow for the verification of the quality of construction work, as well as the identification of too intense heat exchange. They can be used to diagnose the causes of defects and faults in design or installation of the building. The most common method is to assess the condition of the building envelope and the detection of thermal bridges, which are the result of improper performance of connections, leaky insulation or incorrect installation of windows. Airtightness tests connected with the simultaneous detection of leaks allow for improvement of construction works. During the winter season the infrared analysis of the building envelope can be conducted. The results of the researches could be used to create a catalog of errors that should be avoided at the execution stage, and also tips for designers.
Journal
Year
Issue
Pages
131-140
Physical description
Contributors
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
References
 • Inwestowanie w nieruchomości w Polsce, www.reas.pl [accessed: 15.01.2017].
 • www.reas.pl – raporty odnośnie do rynku nieruchomości w Polsce [accessed: 15.01.2017].
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2016, poz. 124.
 • Bryx M., Rynek nieruchomości, system i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2008.
 • Wróbel A., Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
 • Wróbel A. (red.), Ilościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.
 • Nowak H., Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2012.
 • Kruczek T., Kamery termowizyjne – zasada działania i zastosowania w diagnostyce instalacji, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” 2013, 05, http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/artykuly/213-wydanie-05-2013/2733-kamery-termowizyjne-zasadadzialania-i-zastosowania-w-diagnostyce-instalacji.html [accessed: 15.01.2017].
 • PN-EN 13829 sierpień 2002 r „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • www.nhbc.co.uk – NHBC Air leakage testing information [accessed: 15.01.2017].
 • Nowak K., Modernizacja budynków a komfort cieplny pomieszczeń, „Energia i Budynek” 2011, 11(54), 29–33.
 • PN-EN ISO 7730:2006 „Ergonomics of the thermal environment. Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria”, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb7000ca-02f3-4237-8d56-647793c27f58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.