PL EN


2019 | vol. 63, nr 2 | 165-182
Article title

Current trends in currency risk management by Polish shipbuilding enterprises

Content
Title variants
PL
Aktualne trendy w zarządzaniu ryzykiem walutowym przez polskie przedsiębiorstwa stoczniowe
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents modern trends related to the development of currency risk management methods and the opportunities and benefits associated with their implementation. Risk is a factor that should be considered when conducting business. Because economic decisions should be made in accordance with the economic calculation taking into account the opportunity costs and the effects of internal and external factors. To emphasize the importance of this issue, it is worth noting that currency risk can be the cause of both significant losses and large profits, as evidenced by numerous cases in real economic practice. Actions taken to manage currency risk increase the company's financial security. The article presents the currency risk control system on the example of Polish shipbuilding companies. At the same time, contemporary solutions used in shipbuilding enterprises in Poland were assessed together with an assessment of their effectiveness.
PL
Artykuł przedstawia nowoczesne trendy związane z rozwojem metod zarządzania ryzykiem walutowym oraz możliwościami i korzyściami związanymi z ich realizacją. Ryzyko jest czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzje gospodarcze powinny być bowiem podejmowane zgodnie z kalkulacją ekonomiczną uwzględniającą koszty alternatywne oraz skutki czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Aby podkreślić wagę tej problematyki, warto zauważyć, że ryzyko walutowe może być przyczyną zarówno znacznych strat, jak i wielkich zysków, o czym świadczą liczne przypadki w rzeczywistej praktyce gospodarczej. Działania podejmowane w celu zarządzania ryzykiem walutowym pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego spółki. W artykule przedstawiono system kontroli ryzyka walutowego na przykładzie polskich firm stoczniowych. Jednocześnie dokonano oceny współczesnych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach stoczniowych w Polsce wraz z oceną ich efektywności.
References
 • Adamska A., 2004, Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bennett D., 2000, Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Berenstein P., 1997, Przeciw Bogom – niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa.
 • Best P., 2004, Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Chrzan P., 2007, Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego, AE, Katowice.
 • Dziawgo D., 2003, Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Gryglik M., 2001, Zarządzanie ryzykiem walutowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 952, Wrocław.
 • Hamrol M., Ślęzak M., 2004, Wpływ kursu walutowego na kurs akcji na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 378, Szczecin.
 • Hońdo T., 2007, Sposób na zyski, czyli kontrakty terminowe, Dom Maklerski IDMSA, Warszawa.
 • http://waluty-online.pl/slownik-walutowy/655/Ryzyko-walutowe (03.10.2018).
 • http://www.finanse.egospodarka.pl/ryzyko-walutowe (25.10.2018).
 • Krakowiak M., Skrzypczak T., Biniarz D., 2011, Dane uzyskane ze Stoczni Szczecińskiej „Nowa” S.A., Szczecin.
 • Miciuła I., 2015, Financial innovations on the currency market as new instruments to risk management, Journal of International Studies, vol. 8, no. 1, pp. 138-149.
 • Miciuła I., 2015, The universal elements of strategic management of risks in contemporary enterprises, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVI, z. 8, cz. 3, pp. 313-323, Warszawa.
 • Mielus R., 2002, Rynek opcji walutowych w Polsce, Liber, Warszawa.
 • Pruchnicka-Grabias I., 2004, Zmniejszenie ekspozycji eksportera na ryzyko walutowe za pomocą kontraktów opcyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Szczecin.
 • Strony internetowe Grupy Stoczni Gdynia S.A., www.stocznia.gdynia.pl, 04.10.2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb701c6d-6201-400b-aebd-c8a410e589f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.