PL EN


2015 | 2/2015 (53), t. 2 | 150-164
Article title

Skłonność do płacenia za dodatkowe usługi zdrowotne – analizy czasowo-przekrojowe

Authors
Content
Title variants
EN
Willingness to Pay For Additional Health Services – Cross-Temporary Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The theory of consumer’s choice is nowadays successfully used in the analysis of health economics. Reflections on economical character of health indicate clearly that without adequate support, once characteristic for fields such as: marketing, management, econometrics and economics, it is not possible to make rational decisions within the context of limited resources. The patient – consumer of health services, constantly face with the dilemma of choice regarding to the means of treatment, place of treatment, etc. The main aim of this article is to use multinomial logit modelling as a method for measuring the willingness to pay for medical services. Results of analyses allow identifying the regional differences in levels of selection probabilities and their spatial diversification of different categories of services among Polish subregions. On the basis of measures of global and local spatial autocorrelation it was possible to identify areas, which were favorable/unfavorable to be introduced with the benefit. Keywords: health economics, additional health insurance, willingness to pay, co-payment, logit multinomial regression, spatial autocorrelation.
PL
Teoria wyboru konsumenta jest z powodzeniem stosowana w analizach ekonomii zdrowia. Rozważanianad „ekonomicznością” towaru, jakim jest zdrowie, dają jednoznacznie do zrozumienia, że bez odpowiedniegowsparcia, kiedyś charakterystycznego dla dziedzin takich jak marketing, zarządzanie, ekonometriaczy ekonomia, nie ma możliwości podjęcia racjonalnych decyzji w ramach ograniczonych zasobów.Sam pacjent – konsument usług zdrowotnych nieustannie staje przed wyborami dotyczącymi sposobówleczenia, miejsca leczenia itp.Głównym celem artykułu jest zastosowanie wielomianowego modelowania logitowego jako metodyumożliwiającej pomiar skłonności do płacenia za świadczenia zdrowotne. Rezultaty prowadzonychanaliz umożliwiają wskazanie regionalnych różnic w poziomach prawdopodobieństw wyboru, a całośćzostanie podsumowana analizą przestrzennego zróżnicowania kategorii świadczeń na poziomie polskichpodregionów. Dzięki zastosowaniu mierników globalnej i lokalnej autokorelacji przestrzennej możliwa jestidentyfikacja miejsc sprzyjających wprowadzeniu lub zaniechaniu wprowadzenia danego świadczenia.
Contributors
References
  • Folland, S., Goodman, A.C. i Stano, M. (2007). The economics of health and health care. New York.
  • Gruszczyński M. (red.) (2010). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  • Healey, A. i Chisholm, D. (1999). Willingness to pay as a measure of the benefits ofmental health care. The Journal of Mental Health Policy and Economics, 2, http://dx.doi.org/10.1002.
  • Jewczak, M. (2014). Spatial diversity of willingness to pay for health services of households in Poland. Folia Oeconimica, 302.
  • Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. i Wong, V. (2002). Marketing. podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
  • McFadden, D. (1986). The choice theory approach to market research. Marketing Science, 5(3), http://dx.doi.org/10.1287/mksc.5.4.275.
  • Suchecka, J. (red.) (2011). Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  • Suchecki, B. (red.) (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: CH Beck.
  • Zweifel, P., Breyer, F. i Kifmann, M. (2009). Health economics. London–New York, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-68540-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb71760e-8759-4e20-8bc1-601795d27870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.