PL EN


2018 | 56 | 404-417
Article title

Wpływ podatku od środków transportowych na działalność międzynarodowych przewoźników drogowych w województwie zachodniopomorskim

Content
Title variants
EN
The impact of tax on means of transportation on the activities of international road carriers in the West Pomeranian voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwo transportowe, tak jak każda jednostka gospodarcza, zobowiązane jest do ponoszenia obciążeń podatkowych. Opodatkowanie to niezwykle złożone zjawisko społeczne, gospodarcze, a także polityczno-ustrojowe i prawne, wymagające rozpatrywania z rozmaitych punktów widzenia. Struktura systemu podatkowego może zmieniać rzeczywiste decyzje dotyczące wielkości inwestycji, rodzaju aktywów, które są przedmiotem inwestowania, a także wyboru miejsca lokalizacji inwestycji. Przedsiębiorstwa transportowe poza standardowymi obciążeniami publiczno-prawnymi, które ponosi większość jednostek gospodarczych zobowiązane są do ponoszenia podatku od środków transportowych. Celem niniejszego artykułu była analiza, w jakim stopniu podatek ten wpływa na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw transportowych w województwie zachodniopomorskim. Na potrzeby badania założono następującą hipotezę badawczą: Stawki opłat drogowych i podatku od środków transportowych mogą wpływać na wzrost inwestycji w nowy tabor. Materiał badawczy obejmował dane ilościowe i jakościowe dotyczące 184 przedsiębiorstw transportowych mających swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim. Dobór grupy badawczej był celowy, a przeprowadzone badanie pozwoliło na zebranie danych dotyczących 26,1% jednostek spełniających założenia badania. W przeprowadzonej analizie zastosowano metody statystyki opisowej oraz analizy ekonomicznej. W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono związku pomiędzy liczbą samochodów użytkowanych na terenie danej gminy przez badane przedsiębiorstwa transportowe oraz stawką podatku od środków transportowych. Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku badanej grupy podmioty z gmin gdzie podatek był niższy nie zwiększały swojego taboru w większym stopniu niż te, w których stawki podatku były wyraźnie wyższe. Rezultaty badania pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że oczekiwania dotyczące stymulacyjnego oddziaływania bodźców fiskalnych w relacji do podatku od środków transportowych nie znajdą przełożeni w praktyce przedsiębiorstw transportowych. Wobec powyższych argumentów można uznać, że założona hipoteza okazała się błędna.
EN
A transport company, just like any other economic unit, is obliged to pay taxes. Taxation is an extremely complex social, economic, political, constitutional and legal phenomenon that requires analysis from multiple perspectives. The structure of the tax system can change the actual decisions regarding the size of the investment, the type of assets that are being invested, and the choice of location of the investment. Transport enterprises, apart from the standard statutory charges incurred by most businesses, are obliged to pay tax on means of transport. The aim of this article was to analyze the extent to which this tax affects investment decisions made by transport companies in the West Pomeranian Voivodeship. For the purpose of the study, the following hypothesis was tested: the rates of road tolls and tax on means of transport can affect investments in the new fleet. The research material included quantitative and qualitative data on 184 transport companies based in the West Pomeranian Voivodeship. The selection of the research group was targeted. The research allowed to collect data on 26.1% of units that met the research criteria. The analysis used methods of descriptive statistics and economic analysis. The results of the research showed no relation between the number of cars used in a given commune by the surveyed transport companies and the tax rate on means of transport. The results obtained prove that in the case of the study group, entities from communes where the tax was lower did not increase their fleet to a greater extent than those where the tax rates were significantly higher. The results of the study allow to assume, with high probability, that expectations regarding the stimulating effect of fiscal stimuli in relation to the tax on transport means will not be reflected in the practice of transport companies. In the light of the above arguments, the hypothesis can be assumed to be proven wrong.
Year
Volume
56
Pages
404-417
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomii i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Engen E., Skiner J., 1996, Tax Policy in the Real World, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Goettel A., Goettel M., Lemonnier M., Orłowski J., 2011, Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ickiewicz J., 2008, Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Kamiński R., 2003, Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa.
 • Levine R., Renelt D., 1994, Sensitivity Analysis of Cross–Country Growth Regressions, „The American Economic Reviev”, No. 4.
 • Liszewski R., Dowgier G. (red.), 2012, Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego, TEMIDA2, Białystok.
 • Podstawka M., 2008, Podatek dochodowy od osób fizycznych a wzrost gospodarczy, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, nr 5.
 • Pomorska A., 2013, Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Skica T., 2008, Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, „Samorząd Terytorialny”, nr 2.
 • Szczęsny W., 2001, Firma w otoczeniu fiskalnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Wołowiec T., Reśko F., 2012, Obniżki stawek podatkowych do celów stymulacyjnych, a założenia racjonalnej strategii podatkowej gminy, „Toruński Rocznik Podatkowy”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb71804a-e01c-4a3c-92ab-5f1a6cfba9ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.