PL EN


2014 | 14 | 11-38
Article title

Analiza przestrzenna różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa mazowieckiego

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of spatial aspects of information society development in Mazowieckie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zawarto analizę rozwoju społeczeństwa informacyjnego za pomocą dwóch miar. Po pierwsze, sumaryczny wskaźnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego, który został stworzony dla powiatów Mazowsza. Po drugie – wykluczenie cyfrowe, które zostało przeanalizowane zarówno w układzie gmin, jak i powiatów województwa mazowieckiego. W sumarycznym wskaźniku wykorzystano 6 zmiennych, pogrupowanych w 3 elementy: technologiczny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy. Cząstkowe wskaźniki zostały wyliczone za pomocą metody odległości od wzorca, zaś sumaryczny wskaźnik – za pomocą metody Perkala, z zastosowaniem określonych wag. Wyniki analizy potwierdzają podstawowy podział województwa w wielu innych społeczno-ekonomicznych dziedzinach. Najbardziej rozwinięte powiaty w tym zakresie – to jednostki skupione wokół miasta Warszawy wraz z miastami na prawach powiatu. Wśród powiatów okalających stolicę słabiej wypadają jednostki z północno-wschodniej strony, czyli powiaty wołomiński i miński. Spośród miasta na prawach powiatu największą wartość wskaźnik przyjmuje dla Siedlec, a następnie, w kolejności malejącej, dla Ostrołęki, Radomia i Płocka. Spośród pozostałych jednostek na szczególną uwagę zasługują powiaty nowodworski i grodziski, które wskazują na społeczeństwo rozwinięte informacyjne na poziomie podobnym do powiatów bezpośrednio leżących przy Warszawie. Także sumaryczny wskaźnik prezentuje wysokie wartości dla powiatów gostynińskiego i ciechanowskiego.
EN
The article includes an analysis of the development of the information society based on the two measures. First, the synthetic indicator of the information society which was created for the counties of Mazovia. Second, the digital divide which has been analyzed both in the municipalities and counties of Mazowieckie voivodeship. Synthetic indicator used 6 variables grouped into three components: technological, economic, socio-cultural. Partial indicators were calculated using the distance from the model method, and the synthetic indicator was created based on Perkal method with use of certain weights. The results of the analysis confirm that the basic division of the region in a number of other socio-economic areas. The most developed districts are in the areas concentrated around the Warsaw and cities with county rights. Among the districts surrounding the capital the lowest values has north-east areas which are wołomiński and miński districts. Among the cities with county rights the highest values has Siedlce and then in descending order: Ostrołeka, Radom and Płock. Among other areas grodziski, nowodworski counties deserve for special attention because information society indicator for them has the same level like counties surrounding the Warsaw. A summary indicator shows high values also for ciechanowski and gostyniński counties.
Year
Issue
14
Pages
11-38
Physical description
Dates
published
2014-01
Contributors
author
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, Warszawa
References
 • Bell D., 1975, Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Warszawa 1975, Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu.
 • Castells M., 2003, Galaktyka Internetu, Warszawa, Rebis.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., 2012, Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza – ujęcie przestrzenne, Studia Obszarów Wiejskich, 30, IGIPZ PAN, Warszawa.
 • Czapiewski K., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Zespół Obszarów Wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., 2005, Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski – refleksje po czterech edycjach badań, Prace i Studia Geograficzne, 35, s. 109-127.
 • Economist Intelligence Unit, E-readiness rankings 2009 The usage imperative A report from the Economist Intelligence Unit, 2009, https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/e-readiness_rankings_june_2009_final_web.pdf
 • ESPON 1.2.3., 2007, Identyfikacja istotnych przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego, Raport końcowy, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), http://www.espon.pl/files/11_2/2/ESPON_1.2.3_RAPORT_FINAL_w.polska.pdf
 • Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • Grodzka D., 2009, Społeczeństwo informacyjne – idea, programy, badania [w:] Społeczeństwo informacyjne, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 3(19), Warszawa, s. 9-37.
 • Grzegorek J., Wierzbicki A.P, 2009, New statistical approaches in the systemie analysis of regional, intra-regional, cross-regional factors of information socjety and economic development, The case of Mazovia, „MAZOWSZE Studia Regionalne”, 3, s. 117-127.
 • Haber L., 2001, Poznawcze aspekty badan nad społecznością informacyjną [w:] L. Haber (red.), Mikrospołeczność informacyjna: na przykładzie miasteczka internetowego AGH, Kraków, AGH, 2001, s. 39-62.
 • Information Society Activity Centre, DG Information Society, Public Strategies for the:
 • Information Society in the Member States of European Union, An ESIS Report, European
 • Communities, 2000, www.eu-esis.org/download/specific9_en.pdf
 • Information Society Technologies, BISER eEurope Regions Benchmarking Report, European
 • Community, 2004, www.biser-eu.com/10%20Domains%20Report/BISER_Benchmarking_Rep.pdf
 • International Telecommunication Union, World Information Society Report 2007, Beyond
 • WSIS, 2007, http://www.itu.int/osg/spu/ publications/worldinformationsociety/2007/report.html.
 • International Telecommunication Union, Measuring Information Society, ICT Opportunity
 • Index and World Telecommunication/ICT Indicators, 2007, Geneva.
 • International Telecommunication Union, Measuring Information Society, The ICT Development Index, 2009, Geneva.
 • Lubański M., 2004, Społeczeństwo informacyjne a cywilizacja informatyczna, [w:] Dylematy cywilizacji informatycznej, A. Szewczyk (red.), Warszawa, PWE, s. 11-37.
 • Łazkowska M., Pietrasz J., Rzucek W. Wierzbicki A.P. Ziewiec B., 2009, Impact of Internet and information Technologies on the development of Mazovia, „MAZOWSZE Studia Regionalne”, 3, s. 129-142.
 • Łuszczuk M., Pawłowska A., 2000, Stan zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Wydawnictwo Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Sprawy Międzynarodowe, 2 (LIII), Warszawa, s. 75-102.
 • Nowak J.S., 2005 Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, [w:] J.S. Nowak, G. Bliźniuk (red.), Społeczeństwo informacyjne, PTI-Oddział Gornośląski, Katowice 2005.
 • Nowak P., 2008, Bibliometria. webometria, podstawy, wybrane zastosowania, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań.
 • Swianiewicz P., 1989, Społeczno-ekonomiczna typologia miast i gmin w Polsce, WGiSR UW, Warszawa.
 • Statistical Indicators Benchmarking the Information Society, Matching up to the Information:
 • Society An evaluation of the EU, the EU Accession Countries, Switzerland and the United States, SIBIS project, 2003, www.rand.org/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR145.pdf
 • Wierzbicki A.P. 2008, The problem of objective ranking: foundations, approaches and applications, „Journal of Telecommunications and Information Technology„, 3, s. 15-23.
 • Wierzbicki A.P., Nowa Futurologia (Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008 s.395-404 1
 • World Economic Forum, Global Information Technology Report 2009-2010,
 • http://www.networkedreadiness.com/gitr/main/fullreport/index.html [10 styczeń 2014]
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodar-stwach domowych w 2009 r., 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • The European e-Business Market Watch, The European e-Business Report 2005 edition:
 • A portrait of e-business in 10 sectors of the EU economy, European Commission, 2005,
 • http://www.ebusiness-watch.org/key_reports/documents/EBR05_ExecSum.pdf.
 • Toffler, A., 2003, Trzecia fala, Warszawa: PIW
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb7c6945-3f07-482e-bd31-7371889ff62d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.