PL EN


2015 | 15/1 | 225-240
Article title

Naruszenie uprawnień rady pracowników w przypadku planowanego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

Content
Title variants
EN
Works council rights violation in the case of planned takeover of an employing establishment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przenalizowano kilka przypadków, kiedy pracodawca może narazić się na odpowiedzialność wykroczeniową w sytuacji, gdy planuje przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i nie wypełni obowiązków względem rady pracowników wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (zwana dalej ustawą). Ustawa ramowo określa zagadnienia, które mają być przedmiotem informacji i konsultacji przekazywanych przez pracodawcę radzie pracowników. Obowiązek informacyjny wobec rady pracowników ustanowiony w art. 13 ust. 1 ustawy nie zwalnia pracodawcy względem innych podmiotów z realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przejścia. W przypadku nie poinformowania lub/i nie przeprowadzenia konsultacji z radą pracowników o planowanym transferze i jego wpływu na sytuację pracowników, pracodawca (lub osoba działająca w jego imieniu) może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z ustawą jej przepisy mają zastosowanie do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników. W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę może dojść do zwiększenia lub zmniejszenia stanu zatrudnienia u pracodawców uczestniczących w transferze. Ustawa nie określa wprost, jak przejście zakładu pracy wpływa na funkcjonowanie już istnieją- cej rady pracowników i jak należy dostosować jej działanie do nowych warunków. Jeżeli pracodawca podejmie czynności polegające na uniemożliwieniu utworzenia rady pracowników pomimo istnienia ku temu przesłanek czy nie zorganizuje wyborów rady pracowników wbrew obowiązkowi lub będzie je utrudniał, naraża się na odpowiedzialność z art. 19 ust. 1 pkt 1 i/lub pkt 3 ustawy. W ocenie autorki ustalenie treści znamion wykroczenia stypizowanego w art. 19 ust. 1 ustawy nastręcza wiele trudności z powodu ich ogólności, a niekiedy nawet ich pokrywania się.
EN
This article has analyzed several situations in which the employer is at risk of criminal liability when the employer plans a takeover of an employing establishment, or its part by another employer, and it does not fulfill the duty, arising from an act of April 7, 2006 to inform the employees and to conduct consulting with them (hereina`er referred to as the Act). The Act outlines the issues which are to constitute the object of works council information and consultation, and which are put forward by the employer. The duty to inform works council enacted in article 13, section 1 of the Act does not release the employer from the obligation to inform other entities pertaining to the takeover. In the case of not informing and/or not conducting consultation with works council on the planned transfer and its eqects on employees’ situation, the employer (or the person acting on the employer’s behalf) may be held criminally liable of article 19, section 1, item 4 of the Act. According to the Act, its regulations shall be applicable to employers who employ at least 50 employees. In the case of a takeover of an employing establishment, or its part, the sta|ng level at employers participating in the transfer may decrease or increase. The Act does not specify directly how the takeover of en employing establishment, or its part shall inHuence the functioning of the already existing works council, and how to adapt its activities to the new conditions. If the employer undertakes actions to make it impossible to set up works council despite the existing premises to do so, or decides not to organize the election for the works council in defiance of the employer’s duty, or shall hinder such an election, the employer bears responsibility, arising from article 19, section1, item 1 and/or item 3 of the Act. The author concludes that determining what constitutes distinguishing features of an oqence typified in article 19, section 1 of the Act gives rise to di|culties due to their generality and sometimes also convergence.
Year
Volume
Pages
225-240
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • Baran K.W., O ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach pracowniczej procedury informacyjno-konsultacyjnej uwag kilka, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2007.
 • Baran K.W., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2015.
 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Borowicz J., Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa w  procesie informacji i  konsultacji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 6.
 • Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, Toruń 2008.
 • Gładoch M., Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Rady pracowników po zmianach, Toruń 2011.
 • Kurzępa B., Kotowski W., Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Maniewska E., Transfer przedsiębiorstwa a obowiązki informacyjne zakładowej organizacji związkowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 7.
 • Mitrus L. Skutki przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę dla funkcjonowania rady pracowników, [w:] A. Sobczyk (red.), Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, Kraków 2008.
 • Nałęcz M. [w:] J. Wratny, K. Walczak (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Pabisiak A., Wojewódka M., Powołanie rady pracowników – uprawnienie czy obowiązek?, „Monitor Prawa Pracy” 2006, nr 7.
 • Pawlak L., Przestępstwa i wykroczenia przeciwko indywidulanym i zbiorowym prawom pracowników, Warszawa 2010.
 • Raczkowski B., O czym informować, kiedy i jak konsultować, „Monitor Prawa Pracy” 2006, nr 9.
 • Sobczyk A. [w:] Przedmiot i procedura informowania rady pracowników, [w:] A. Sobczyk (red.), Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, Kraków 2008.
 • Sobczyk A., Rady pracowników. Komentarz, Kraków 2007.
 • Stelina J. [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Unterschütz J., Woźniewski K., Czyny zabronione w strefie zbiorowego prawa pracy, Elbląg 2011.
 • Wratny (red.) J., Markowska-Wolert R., Wąsowska M., Rady pracowników na nowym etapie. Komentarz do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji wraz ze wzorami pism, Warszawa 2008.
 • Wratny J. [w:] J. Wratny, M. Bednarski (red.), M. Rycak, M. Derlacz-Wawrowska, Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb81008b-bd92-47da-bb02-dec8b51a567c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.