PL EN


2018 | 1(973) | 61-78
Article title

Zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce

Title variants
EN
Changes in the Funding of Environmental Protection Projects in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poziom nakładów na ochronę środowiska przyrodniczego odzwierciedla rozmiary działań podejmowanych w tym sektorze gospodarki. Problemem jest jednak ich sfinansowanie. Celem artykułu jest identyfikacja wysokości nakładów finansowych ponoszonych na ochronę środowiska i ich przeznaczenia oraz ocena zmian w strukturze źródeł finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce w latach 1996–2015. Z krytycznej analizy literatury przedmiotu i materiałów źródłowych wynika, że choć głównymi źródłami finansowania były zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” środki własne inwestorów, to udział subsydiów publicznych stanowił ważne dopełnienie. Środki publiczne pochodziły z krajowych funduszy ekologicznych oraz z budżetu Unii Europejskiej. W poszukiwaniu dodatkowego kapitału inwestorzy korzystali w mniejszym stopniu z rynkowych form finansowania ochrony środowiska przyrodniczego, takich jak kredyty bankowe, udziały kapitałowe czy emisja obligacji.
EN
The level of outlays for environmental protection reflects the scale of actions taken in this sector of the economy. However, the problem lays in their financing. The purpose of the study is to identify the amount of investment outlays incurred on environmental protection and their intended use, as well as to assess changes in the structure of sources of funding of pro-ecological undertakings in Poland in the period 1996–2015. The critical analysis of reference books and source materials suggests that, although the main sources of funding were investors’ own funds, in line with the principle of “the contaminating party shall bear the costs”, the share of public subsidies used significantly supplemented the financial installation. Public funds came from national environmental funds and the European Union budget. Seeking additional capital, investors used market forms of financing of environmental protection, such as bank credit, equity interest and, to a smaller extent, they issue bonds.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Broniewicz E. (2009), Sektor wyrobów i usług ochrony środowiska w Polsce (w:) Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Sidorczuk-Pietraszko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Council Recommendation of 3 March 1975 regarding cost allocation and action by public authorities on environmental matters (1975), Official Journal of the European Communities, nr 194.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (2001), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Graczyk A. (2005), Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Kożuch M. (2013), Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarcze rynkowej. Doświadczenia Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2015), Nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 395.
 • Ochrona środowiska 2006 (2006), GUS, Warszawa.
 • Ochrona środowiska 2010 (2010), GUS, Warszawa.
 • Ochrona środowiska 2013 (2013), GUS, Warszawa.
 • Ochrona środowiska 2016 (2016), GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej dotyczącej działalności i urządzeń związanych z ochroną środowiska, Dz.U. nr 25, poz. 218.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych, Dz.U. nr 98, poz. 993, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, Dz.U. nr 251, poz. 1885, z późn. zm.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2012), Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Śleszyński J. (2000), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo Aries, Warszawa.
 • Telega I. (2009), Sektor dóbr i usług środowiskowych czynnikiem zrównoważonego rozwoju (w:) Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Sidorczuk-Pitraszko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. poz. 519, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb8d61ec-5883-4279-82cf-bae8fed19884
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.