PL EN


2015 | 1 | 19-34
Article title

Działania obywatelskie w wymiarze regionalnym na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ZZiP) Polski wobec historii pamięci niemieckiej. Jaka przeszłość dla przyszłości?

Content
Title variants
EN
Civic action in regional dimension in the area of West and North Poland into the history of german memory. What past to the future?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nasz związek z miejscem urodzenia i zamieszkania jest bardzo ważny. Jak zauważa S. Ossowski, w ten sposób tworzy się nasza pierwotna tożsamość, mająca charakter trwały, stały. Dowartościowanie znaczenia regionów w Europie regionów ma wymiar emancypacyjny dla nich, z drugiej strony uruchamia pluralizację dyskursów wokół tego, jakie wątki i elementy stanowią warunek sine qua non, określający, co stanowi o ich rdzeń, genius loci. W ten sposób idea regionu zarazem łączy część jego mieszkańców, jak i ich dzieli, z uwagi na istnienie ruchów i kontrruchów w danym regionie, skupionych wokół zwolenników, jak i przeciwników animacji określonych wątków dotyczących poniemieckiej przeszłości na ZZiP Polski.
EN
Our ties with the place of birthday and home is very important. As noticed S. Ossowski, in this way is created our primary identity (connected with region- private homeland), which has permanent, constant character. Appreciation ofthe importance of regions in Europe (in the contemporary Europe of regions), has emancipatory character (dimension) to them, but from the other hand – it runs pluralization of discoursesaround it, which elements and plots are condition sine qua non, attributive to theirs genius loci. In this way idea of region both connectinganddivididing, because of existing social movements and “against” movements in a given regions. This social movements are focusing supporters andopponents of some plots about post-Germanpast on area of West and North Poland.
Year
Issue
1
Pages
19-34
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
References
 • Bachmann K., Debata o historii Wrocławia wiele o nas mówi,“Gazeta Wyborcza”, 29/03/2009.
 • Barthes R., [In disscution] Le mytheaujourd’hui, „Esprit” T. IV, no. 402, 1971.
 • Bystroń J., Megalomania narodowa, „Przegląd Współczesny”, 1924.
 • Beylin M., Zbawienna normalność pojednania, „Gazeta Wyborcza”, 24/07/2011.
 • Bramorski K., Dorastałem w mieście, któremu brakowało 610 lat historii, „Gazeta Wyborcza”, 23/02/2009.
 • Burak M., Okólska H., Cmentarze dawnego Wrocławia, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław, 2007.
 • Cichocki M., Pamięć jako przedmiot władzy, (red.) Piotr Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, 2008.
 • Dwugłos. Włodzimierz Borodziej, Jan Żaryn, Niemieckie ślady w Polsce, not k.b., „Rzeczpospolita” 2007/06/05.
 • Górczyńska-Przybyłowicz B., Jankowiak S, Skórzyńska I., Stryjkowski K., Wachowiak A., [red.] DomOtwarty/DomZamknięty? Lekcjepogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.) [Offenes Haus/Geschlossenes Haus? Lektionen der Grenzräume. Mittelosteuropa (20/21.Jh.)] Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, 2014.
 • Klich A., Krzyk J., Zostawcie nam naszych umarłych wrogów, „Gazeta Wyborcza”, 26/04/2010.
 • Kryzys definiensu regionalizmu w Polsce?: Aspekty historyczno-socjologiczne, (red.) Skórzyńska I., Wachowiak A., Urbanik W., Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Poznań-Szczecin 2014.
 • Krzemiński A., Od konfrontacji do wspólnoty, Polska, Niemcy, 20 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, „Polityka”, 23(2810), 2011.
 • Kurs T., Prais P., Ludzie ostrożni z historią (People arecareful with history), „Gazeta Wyborcza”, 2005/12/02.
 • Lipski J. J., Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków) (Two Home- lands - twopatriotisms. Remarks on national megalomania and xenophobia of Poles), reprint: „GazetaWyborcza” 2006/09/26, 1981.
 • Maciejewska B., Germańska fala zalewa piastowski Wrocław, „Gazeta Wyborcza”, 21/02/29.
 • Maciejewska B., Zakończmy wojnę wrocławsko-pruską, „Gazeta Wyborcza”, 2228/03/2009.
 • Mazur Z., Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań, 1997.
 • Nijakowski L.M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2006.
 • Pamięć jako przedmiot władzy, (red.) P. Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, 2008.
 • Prais P., Wojciechowska J., Miejsce na obelisk Bismarcka, „Gazeta Wyborcza”, 2005/10/07.
 • Skórzyńska I., Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci 1989-2009, Wydawnictwo Instytutu historii UAM, Poznań, 2010.
 • Słomiński M., (red.) Cmentarz Centralny w Szczecinie, Ogromny park pochował umarłych, Wydawnictwo „dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin, 2005.
 • Stomma L., Antropologia wsi polskiej w XIX wieku, Tower Press, Gdańsk, 2000.
 • Szacka B., II wojna światowa w pamięci rodzinnej, w: Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego (red.) Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2010.
 • Szpociński A., Wizualizacja pamięci społecznej, w: Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, (red.) A. Szpociński, Collegium Civitas Press oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2009.
 • Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa, 1996.
 • Traba R., Kurs T., Prais P., 2005, Ludzie ostrożni z historią, „Gazeta Wyborcza”, 2005/12/02, 2005.
 • Urbanik W., Elity polityczne III i ich elektoraty. Urbanik& „Poligraf”, Szczecin, 2008.
 • Wąs C., Wrocław w epoce pomników, „Odra”, 1994/11, 1994.
 • Wigura K., Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk –Warszawa, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb901737-1f7b-4f70-9abb-4feb523695be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.