PL EN


2017 | 1 (366) | 424-438
Article title

Honey market in the opinion of young consumers

Authors
Content
Title variants
PL
Rynek miodów w opinii młodych konsumentów
RU
Рынок мёда в оценке молодых потребителей
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Wybór towaru spośród wielu podobnego typu stanowi problem dla konsumenta poruszającego się w gospodarce rynkowej. Ze względu na znikającą powoli tradycyjną formę sprzedaży bezpośredniej w kontakcie ze sprzedawcą, wybór konsumenta stał się zależny od szeregu różnych czynników, zwanych preferencjami konsumenckimi. W Polsce przyjęło się przekonanie, iż konsumentami miodów są najczęściej osoby starsze, traktujące miód jako panaceum na różne choroby, natomiast interesującym może być poznanie czynników wpływających na wybór miodów przez młodych konsumentów. Stąd celem niniejszej pracy było określenie cech jakościowych oraz marketingowych mających wpływ na zakup miodu. Badania zostały przeprowadzone w formie sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego składającego się z 11 pytań. Grupę badaną stanowiło 200 respondentów w wieku 20-25 lat. Założono, iż końcowym efektem badań będzie uzyskanie odpowiedzi pozwalających na określenie zachowań młodych konsumentów na rynku miodów. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że preferencje zakupowe młodych osób zależą w głównej mierze od tradycji wyniesionej z domu oraz przyzwyczajenia konsumentów do spożywania miodu. Młodzi konsumenci chętniej wybierają miody wielokwiatowe, ze względu na ich dostępność. Głównym czynnikiem, którym kierują się młodzi ludzie jest cena miodu, a także jego cechy sensoryczne.
EN
Focus of this study was to determine quality and marketing factors that affect purchase of honey by young consumers. The research was conducted in the form of diagnostic survey with use of a questionnaire. The study group consisted of 200 participants, aged 20 to 25 years old. It was assumed, that the final result of the research will be the answer that allows to identify the behaviour of young consumers in the honey market. As a result of this study it can be can be concluded, that the purchasing preferences of young consumers depend on the traditions brought from home and consumers food habits related to honey. Said group of consumers prefer to select wildflower honeys because of their market availability. The main factor taken into consideration by young people purchasing honey is its price, then honey’s sensory characteristics.
RU
Выбор товара из многих сходного типа представляет проблему для потребителя в рыночной экономике. Ввиду медленно исчезающей традиционной формы непосредственной продажи в контакте с продавцом выбор потребителя стал зависеть от ряда других факторов, называемых потребительскими предпочтениями. В Польше бытует убеждение, что потребители мёда – это чаще всего пожилые люди, считающие мёд в качестве панацея от разных болезней, тогда как интересным может быть знание факторов, влияющих на выбор мёда молодыми потребителями. Потому цель настоящей работы заключалась в определении качественных и маркетинговых свойств, влияющих на покупку мёда. Исследования провели в форме диагностического зондажа с использованием анкетного вопросника, содержащего 11 вопросов. Обследуемую груп- пу составляли 200 респондентов в возрасте 20-25 лет. Предположили, что конечным результатом будет получение ответов, позволяющих определит поведение молодых потребителей на рынке мёда. В результате проведенных обследований можно сказать, что закупочные предпочтения молодых людей в основном зависят от традиции, вынесенной из дома, а также привычки потребителей потреблять мёд. Молодые потребители более охотно выбирают сорта полифлёрного мёда по причине их доступности. Главным фактором, которым руководствуются молодые люди, являются цена, а также его сенсорные свойства.
Year
Issue
Pages
424-438
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Morska w Gdyni
References
 • Bratkowski J., Wilde J., Miećkowska A. (2008), Wymagania konsumentów stawiane gospodarstwom pasiecznym prowadzącym sprzedaż detaliczną miodu, „Biuletyn Naukowy”, nr 29.
 • Giemza, M. (2004), Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów naturalnych, „Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie”, nr 653.
 • Madras-Majewska, B., Majewski, J. (2006). Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce, „Problemy Rolnictwa Światowego”, nr 15.
 • Majewska E., Kowalska J., Łapińska M. (2012), Analiza czynników dotyczących miodów naturalnych kształtujących preferencje konsumenckie studentów, „Towaroznawcze Problemy Jakości”, nr 2.
 • Popek S. (red.) (2001), Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Polskie miody w UE (2014), http://nowawies.com.pl/?p=2254 [access: 08.07.2016].
 • Przybyłowski, P., Zabrocki R., Wojtan, M. (2011), Wyróżniki zachowań polskich i niemieckich konsumentów na rynku miodów naturalnych, „Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, nr 206.
 • Roman A., Popiela-Pleban E., Kozak, M. (2013a), Factors influencing consumer behavior relating to the purchasing of honey part 1. The buying process and the level of consumption, “Journal of Apicultural Science”, No. 57(2).
 • Roman A., Popiela-Pleban E., Kozak M., Roman, K. (2013b), Factors influencing consumer behavior relating to the purchase of honey part 2. Product quality and packagin, ”Journal of Apicultural Science”, No. 57(2).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U.04.40.370.)
 • Semkiw P., (2015), Sektor pszczelarski w Polsce w 2015 roku, Puławy, http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2015/4.3_2015%20Opracowanie.pdf [access: 06.07.2016].
 • Śliwińska A., Przybylska A., Bazylak G. (2012), Wpływ zmian temperatury przechowywania na zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu w odmianowych i wielokwiatowych miodach pszczelich, „Bromatologia”, XLV, nr 3.
 • Wilczyńska A. (red.) (2012), Jakość miodów w aspekcie czynników wpływających na ich właściwości przeciwutleniające, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Wilczyńska A. (2011), Próba określenia sylwetki nabywcy produktów pszczelich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb99158a-4675-402e-8e0c-f85011d7fbd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.