PL EN


2016 | 53 | 113-131
Article title

«Заслуга советской национальной политики»: развитие высшего медицинского образования в Советской Беларуси в 1921–1944 гг.

Title variants
PL
„Sukces sowieckiej polityki narodowościowej”: rozwój wyższego szkolnictwa medycznego w Sowieckiej Białorusi w latach 1921–1944
EN
“The Success of Soviet National Policy”: the Development of Higher Medical Education in Soviet Belarus in 1921–1944
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Artykuł analizuje początki oraz rozwój wyższego szkolnictwa medycznego w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej (BSRR) w latach 1921–1944. Autor próbuje opowiedzieć na następujące pytania: jakie były cele radzieckiej polityki w zakresie wyższego szkolnictwa medycznego w Radzieckiej Białorusi, jaki był jej wpływ na kształcenie kadry medycznej i naukowej oraz za pomocą jakich metod władze kształtowały skład społeczny i narodowościowy studentów i wykładowców. Dodatkowo poruszona została mało zbadana w historiografii kwestia odtworzenia przez białoruskich kolaboracjonistów wyższego szkolnictwa medycznego na obszarach okupowanych przez Niemców w okresie II wojny światowej. Przeprowadzona analiza dowodzi skuteczności polityki radzieckiej w tym zakresie i ukazuje jej osiągnięcia, m.in. wzrost kadry medycznej w kontekście przyspieszonej modernizacji i radzieckiej polityki narodowościowej, realizowanej na peryferiach wielonarodowego ZSRR.
EN
The article analyzes the origins and development of higher medical education in the Byelorussian Soviet Socialist Republic (BSSR) in 1921–1944. The author tries to answer several questions, namely, what were the goals of Soviet policy in higher medical education in Soviet Belarus? What impact did this policy have on the training of medical and academic staff? What methods did the authorities use to shape the social and national composition of the students and faculty? In addition, the paper examines the little-known issue of recreating higher medical education by Belarusian collaborationists under the German occupation during World War II. The analysis demonstrates the effectiveness of Soviet policy in this regard, and remains critical in assessing its achievements such as the growth of medical personnel in the context of accelerated modernization and the Soviet national policy implemented on the outskirts of the multinational Soviet Union.
Year
Volume
53
Pages
113-131
Physical description
Contributors
 • Instytut Historii Friedricha Meineckego Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego
References
 • Diskriminiert – vernichtet – vergessen. Behinderte in der Sowjetunion, unter nationalsozialistischer Okkupation und im Ostblock 1917–1991, red. A. Friedman, R. Hudemann, Stuttgart 2016.
 • S. Fitzpatrick, Education and Social Mobility in the Soviet Union 1921–1934, Cambridge, New York 1979.
 • M. Ryan, Doctors and the state in the Soviet Union, New York 1990.
 • М. Абраменко, Здравоохранение БССР – становление советской системы (1917–1941 гг.), Гомель 2005.
 • О. Бекиш, С. Белов, Витебскому ордена Дружбы народов медицинскому институту 60 лет, Витебск 1995.
 • Н. Ерегина, Высшая медицинская школа России, 1917–1953, Ярославль 2010.
 • Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921–1996): Библиографичекий справочник, red. Н. Змачинская et al., Минск 1999.
 • У. Пічэта, Пытанне аб вышэйшай школе на Беларусі ў мінулым, Мінск 1991.
 • Е. Тищенко, Здравоохранение Беларуси в XIX–XX веках, Гродно 2003.
 • Е. Шишко, Развитие и деятельность Минского государственного медицинского института (1921–1971 гг.), Минск 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb9bb58c-5bfd-4eb1-8b1c-be9d1132eb9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.