Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1(25) | 87-105

Article title

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W ROZWOJU TURYSTYKI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Content

Title variants

EN
THE USE OF SOCIAL MEDIA IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM OF PEOPLE WITH DISABILITIES

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie i ocena wpływu social mediów na dostępność usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiono pojęcie osób niepełnosprawnych oraz bariery w turystyce, na które napotykają. Opisano rolę portali społecznościowych współcześnie, w tym w podróżowaniu osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentowano możliwości i oczekiwania turystów z tej grupy oraz wybrane wyniki badań dotyczące ich oczekiwań i wykorzystania social mediów.
EN
The aim of the article was to characterize and evaluate the impact of social media on the accessibility of tourist services for people with disabilities. The concept of disabled people and barriers in tourism encountered by people with physical disabilities are presented. The role of social media today, including in traveling for disabled people, has been described. The possibilities and expectations of tourists with disabilities were presented, as well as selected research results concerning the expectations and use of social media in tourism of this group of people.

Year

Volume

Pages

87-105

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
author

References

 • Bieganowska A., Teoretyczny kontekst roli turystyki osób niepełnosprawnych w procesie kształtowania postaw społecznych, [w:] Społeczne i organizacyjne aspekty aktywności turystyczno-rekreacyjnej osób niepełnosprawnych, red. D. Ślęzak, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa 2005.
 • Czupryna-Nowak A. et al., Analiza wybranych zagadnień turystyki z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska” 2011, z. 57.
 • Delińska L., Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2018, nr 130.
 • Długokęcka M., Ogonowska M., Bariery ograniczające udział osób niepełnosprawnych w turystyce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2006, t. 8, z. 4.
 • European Union, www.europa.eu [11.2019].
 • Grabowski J., Milewska M., Stasiak A., Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2007.
 • Granosik B., Nadolna E., Analiza możliwości i barier uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne na przykładzie wybranych nadmorskich obiektów noclegowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 53.
 • Kachniewska M., Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2015, t. 50.
 • Kasprzak A., Gołub G., Rola pilota i przewodnika w turystyce osób niepełnosprawnych, [w:] Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych, red. F. Midura, J. Żbikowski, PWSZ, Biała Podlaska 2005.
 • Kaznowski D., Social media – społeczny wymiar Internetu, [w:] E-Marketing. Współczesne trendy.
 • Pakiet startowy, red. J. Królewski, P. Sala, PWN, Warszawa 2014.
 • Komisja Europejska, Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów KOM(2010) 636 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 • Monitor Polski 1997, nr 50, poz. 474 i 475.
 • Mączka D., Rola przewodnika turystycznego w oprowadzaniu osób niewidomych, [w:] Osoby niepełnosprawne w turystyce, red. R. Ziółkowski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010.
 • Nalej S., Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych ruchowo w obliczu social-mediów, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr H. Makały, WSTiJO, Warszawa 2020.
 • Ochoa Siguencia L., Kaczmarczyk P., Sadowska E., Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu – nowa przestrzeń edukacji (komunikat z badań), „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2018, nr 28.
 • Popiel M., Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2013, nr 24.
 • Schuur W. A. van der et al., The consequences of media multitasking for youth: A review, „Computers in Human Behavior” 2015, no. 53.
 • Sadowska E., Cutter Z., Jakość kształcenia w szkole wyższej jako wyznacznik edukacji permanentnej w społeczeństwie informacyjnym (zarys problematyki), [w:] Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego. Między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie, red. A. Marzec, I. Wagner, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005.
 • Skalska T., Turystyka osób niepełnosprawnych. Ograniczenia i możliwości rozwoju, WSHGiT, Warszawa 2004.
 • Szczuciński M., Przygotowanie psychologiczno-motoryczne i możliwości organizacyjne osób niepełnosprawnych oraz organizacji skupiających osoby o specjalnych potrzebach do udziału w ruchu turystycznym, [w:] Społeczne i organizacyjne aspekty aktywności turystyczno-rekreacyjnej osób niepełnosprawnych, red. D. Ślęzak, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa 2005.
 • Śledzińska J., Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012, nr 2 (3).
 • Trybuś K., Rapacz A., Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 697.
 • Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, red. A. Borowicka, A. Borowicka, W. Heliński, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 • Van der Schuur W. A. et al., The consequences of media multitasking for youth: A review, „Computers in Human Behavior” 2015, no. 53.
 • Walentynowicz D., Rola turystyki w życiu osób niepełnosprawnych w warunkach jednoczącej się Europy, [w:] Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, red. A. Stasiak, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2008.
 • Weiss M., Możliwości uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne, Instytut Turystyki, Warszawa 1979.
 • Ziółkowski R., Osoby niepełnosprawne w turystyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cb9bff43-2f5f-45a0-8bd6-7eec892ff8e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.