PL EN


2013 | 81 | 6-23
Article title

Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem w kulturze Zachodu.

Title variants
EN
Introduction to the Childhood Studies in Western Culture.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą zarysowania wybranych problemów i refleksji odnoszących się do kategorii dziecka i dzieciństwa, jak również wskazania kilku zmian, jakie zaszły w postrzeganiu najmłodszych i ich roli w zachodnich społeczeństwach na przestrzeni ostatnich kilku stuleci – zmian, które były kluczowe dla ukształtowania się dzisiejszego sposobu percepcji dzieciństwa. Artykuł jest zatem: po pierwsze, próbą doprecyzowania kategorii dziecka i dzieciństwa odnoszących się do nieco innych sfer pojęciowych; po drugie, wskazania kilku istotnych czynników, które wpływały na zmianę sposobu widzenia roli dziecka oraz rozumienia dzieciństwa w społeczeństwie i kulturze, doprowadzając do wykształcenia się współczesnej wizji dzieciństwa; po trzecie, zarysowania współczesnego wizerunku dziecka i dzieciństwa w oparciu o refleksje pojawiające się na gruncie interdyscyplinarnych badań nad dzieciństwem oraz wskazania na pewne sposoby obecności i rekonstruowania wizerunku dziecka i dzieciństwa w tekstach kultury.
EN
The article presents selected problems and reflections related to the category of a child and childhood. It also points to several changes which took place during the last centuries in the way chil- dren are perceived, and how their place changed in Western societies. These changes are crucial in how children and childhood are perceived today. The aims of the article are: first, to clarify the categories of child and childhood that relate to somewhat different areas of thought; second, to show several important factors that influenced the change in the perception of the role of the child, and how childhood was understood within society and culture, leading to the contemporary vision of childhood; third, to outline the contemporary image of a child and childhood, basing the outline on reflections appearing within interdisciplinary research on childhood, and finally to point out certain ways of presence and reconstruction of the image of child and childhood in the texts of culture.
Keywords
EN
Year
Issue
81
Pages
6-23
Physical description
Contributors
  • Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Instytut Teorii Literaury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź
References
  • Prout, Alan i Allison James. 1997. New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and Problems. W: A. Prout, A. James (red.) Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, London: Routledge.
  • Cunningham, Hugh. 2005. Children and Childhood in Western Society Since 1500. Harlow: Pearson Education Limited.
  • Heywood, Colin. 2001. A History of Childhood. Children and Childhood in the West from Medieval to Modern Times. Cambridge: Polity Press.
  • Szczepska-Pustkowska, Maria. 1997. Kategoria dzieciństwa – od Ellen Key do współczesności. „Edukacja i Dialog”, nr 7.
  • Walther, LuAnn. 1979. The Invention of Childhood in Victorian Autobiography. W: G. P. Landon (red.) Approaches to Victorian Autobiography. Athens (Ohio, USA).
  • Gittins, Diana. 2008. Historia konstruktów dzieciństwa. W: M. J. Kehily (red.) Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Tłum. M. Kościelniak. Kraków: WAM.
  • Ariès, Philippe. 1995. Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk: Marabut,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cba674c5-6297-4054-a70f-04023ebe7c85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.