PL EN


2019 | 10 | 2 | 5-18
Article title

Zwrot edukacyjny w perspektywie mechanizmów uczenia się kultury

Content
Title variants
EN
Educational Turn in the Perspective of Learning Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszych rozważań jest zredefiniowanie pojęcia zwrotu edukacyjnego oraz wpisanie określanego tym mianem zjawiska w ramy interpretacyjne mechanizmów uczenia się kultury. Postawione zostały trzy główne hipotezy. Po pierwsze, zmiany które obserwujemy w dziedzinie szeroko pojętej edukacji są rezultatem zmiany mechanizmu uczenia się kultury — oświeceniowy paradygmat okazuje się niewystarczający w świetle nadmiaru informacji i konieczności szybkiego ich klasyfikowania oraz reagowania na nie. Po drugie, każdy pomysł reform w jednej dziedzinie kultury wymaga refleksji nad potencjalnym efektem domina, czyli wpływem, jaki może on wywrzeć na inne obszary kultury i życia społecznego. Po trzecie, nie każde zdarzenie kulturalne ma taką samą rangę, jeśli chodzi o wywierany wpływ edukacyjny.
EN
Re-definition of the notion of “educational turn” within the interpretative frames of a culture learning mechanism is the main purpose of this paper. Three main hypotheses were put forward. First of all, all the changes in educational processes which are observed nowadays result from the fact that a culture learning mechanism are have been being transformed. The paradigm of the enlightenment period proved to be insufficient due to the challenge created by huge amount of information which is absorbed by a person every minute, and the necessity to select and organize it very quickly. Secondly, every single idea of reforms requires reflection on the potential “domino effect”, e.g. how will it affect other fields of culture and aspect of human life. Thirdly, cultural events are not equally significant concerning their educational influence. The conclusion is that the very notion of „educational turn” needs to be redefined through the perspective of cultural values.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
5-18
Physical description
Contributors
References
 • „7 zarzutów wobec reformy oświaty. Chaos czyniony w dobrej wierze”. Gazeta Prawna.pl. Edukacja. Dostęp 16.03.2019. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/982855,reforma-edukacji-wg-pis-ostro-krytykowana.html.
 • „Narodowa Strategia Rozwoju Kultury”. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. BiP. Dostęp 16.03.2019. http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf.
 • „Polska. Oświata. Od początków do 1795”. W: Encyklopedia PWN. Dostęp 16.03.2019 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Oswiata-Od-poczatkow-do-1795;4575100.html.
 • „Uzupełnienie narodowej strategii rozwoju kultury na latach 2004–2020”. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. BiP. Dostęp 16.03.2019. http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/050617 nsrk-uzupelnienie.pdf.
 • „Zmiany w systemie oświaty”. MAC. Kompleksowe rozwiązania dla edukacji. Dostęp 16.03. 2019. https://www.mac.pl/zmiany-w-oswiacie#NEWS.
 • Aguirre, Peiro. „Education with Innovations: Beyond Art-Pedagogical Projects”. W: Curating and the educational turns, red. Paul O’Neill i Mick Wilson, 174–185. Amsterdam: Open Editions, 2010.
 • Bauman, Zygmunt. Płynna nowoczesność. Przełożył Tadeusz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.
 • Beech, David. „Weberian Lessons: Art, Pedagogy and Managerialism”. W: Curating and the educational turn, red. Paul O’Neill i Mick Wilson, 47–60. Amsterdam: Open Editions, 2010.
 • Benedict, Ruth. Wzory kultury. Przełożył Jerzy Prokopiuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1966.
 • Bishop, Caroll. Artificial hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London, New York: Verso, 2012.
 • Cassirer, Ernst. Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Przełożyła Anna Staniewska. Warszawa: Czytelnik, 1977.
 • Freire, Paolo. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, 2007
 • Gillick, Liam. Educational Turns Part One. W: Curating and the educational turns, red. Paul O’Neill i Mick Wilson, 165–173. Amsterdam: Open Editions, 2010.
 • Godzic, Wiesław. Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, TVN, 2007.
 • Krupa, Andrzej (red. prowadzący). Encyklopedia PWN w trzech tomach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 • Krytyka polityczna. Temat: reforma edukacji. Dostęp 16.03.2019. https://krytykapolityczna.pl/temat/reforma-edukacji/.
 • Kwieciński, Zbigniew. „Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły)”. Edukacja 1999, 1: 88–98.
 • Marcinek, Jadwiga (red. prowadzący). Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. Kraków: Zielona Sowa, 2006.
 • Mathews, Gordon. Supermarket kultury. Przełożyła Ewa Klekot. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dobra Szkoła. Dostęp 16.03.2019. http://reformaedukacji.men.gov.pl/.
 • Rancière, Jacques. The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation. Translated, with an introduction, by Kristin Ross. Standford, CA: Standford University Press, 1991.
 • Sternfeld, Nora. „Unglamorous Tasks: What Can Education Learn from its Political Traditions?”. e-flux Journal. Dostęp 16.03.2019. http://www.e-flux.com/journal/unglamorous-tasks-what-can-education-learn-from-its-political-traditions/
 • Szacki, Jerzy. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 • Wilson, Mick. „Curatorial Moments and Discursive Turns”. W: Curating Subjects, red. Paul O’Neill, 320–328. Amsterdam: Open Editions, 2007.
 • Żywiołek, Artur. „Logos pedagogii, logos kultury. O edukacyjnym zwrocie (?) kulturowym”. Teksty Drugie 2014, 2: 179–190.
 • Кравченко, Альберт Иванович Культурология. Учебное пособие для вузов. Москва Академический Проект, Трикста, 2003 [Kravchenko, Albert Ivanovich]. Kul’turologiya. Uchebnoye posobiye dlya vuzov. Moskva: Akademicheskij Proekt, Triksta, 2003].
 • Лотман, Юрий Михайлович. Семиосфера. Санкт-Петербург: «Искусство-СПБ», 2000. [Lotman, Yuriy Mikhaylovich. Semiosfera. Sankt-Peterburg: «Iskusstvo-SPB» 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbac88bc-2a53-4747-8e0f-5eab4347a31b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.