PL EN


2014 | 4(8) | 83-100
Article title

Prawo do decydowania o zakresie i zasięgu informacji udostępnianych innym osobom na temat swojego życia w kontekście Big Data

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The right to decide upon the scope of information and the range of recipients personal data available to third parties in the context of the Big Data
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój technologiczny oraz będące jego naturalną konsekwencją możliwości zarządzania informacjami niosą ze sobą coraz wyraźniejsze obawy dotyczące poszanowania prawa do prywatności. W dobie postępu technologicznego i masowego korzystania z aplikacji mobilnych szczególnego znaczenia nabrało zagadnienie przetwarzania dużych zasobów danych. Ogromne ekonomiczne i gospodarcze znaczenie przetwarzania dużych zasobów danych podkreśliła Rada Ministrów w uchwale nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020. Dostrzegając gospodarcze znaczenie przetwarzania dużych baz danych, Rada Ministrów wyraziła – jak się wydaje – obawy dotyczące gotowości technologicznej i przeszkód o charakterze mentalnym (w znaczeniu niechęci do nowości), a także wątpliwości prawnych odnoszących się do agregacji i wykorzystania dużych zestawów danych. Dlatego intencją opracowania stało się ustalenie, czy – a jeżeli tak, to jakie – swoiste zagrożenia niesie za sobą urzeczywistnienie Big Data w polskich realiach. W tym celu, w pierwszej kolejności, dookreślenia wymagało samo pojęcie Big Data. Chociaż posługują się nim centralne organy administracji publicznej oraz znawcy problemu, to brak jego legalnej definicji. Ze względu na sygnalizowane przez Radę Ministrów obawy celowe stało się rozważenie zagadnienia Big Data ze szczególnym uwzględnieniem prawa do prywatności i gwarancji tego prawa. Biorąc pod uwagę fakt, że pochodną ochrony prywatności jest koncepcja ochrony danych, w toku badań autorzy podjęli próbę zdefiniowania aktualnych problemów orzeczniczych związanych z ochroną danych osobowych. W tym celu dokonali analizy orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.
EN
The technological development and naturally flowing from it possibilities of managing information generate increasing anxiety regarding the right to confidentiality of private information and its protection. In this age of considerable technological progress combined with mass access to mobile applications, big data processing has become of particular significance. A substantial economic significance of data processing was also stressed in ordinance No 157 of the Council of Ministers held on 25 September 2012 on the adoption of the Country’s Development Strategy 2020. Acknowledging the economic importance of big data processing, the Council of Ministers seemed to recognise the potential obstacles to its advancement due to still prevailing in Poland insufficient technological development, unsatisfactory equipment and mental resistance to change and novelty, and expressed doubts concerning aggregation and use of big data sets. Thus this paper aims to determine whether, and if, then what kind of threats may arise from the implementation of Big Data processing in Polish reality. In order to do that, the concept of Big Data needed first to be given a precise definition. Strangely enough, there is no such notion in Polish legal terminology despite the fact that the term has been used by central administrative bodies and theorists of the subject. Next the very issue of Big Data with a particular emphasis of the right to privacy and a guarantee of its protection is discussed. Since data protection derives from the protection of privacy, an attempt was also made to identify the current judicial problems related to personal data protection based on the analysis of the decisions delivered by the European Court of Human Rights, the Constitutional Court (Trybunał Konstytucyjny) and the Supreme Administrative Court (Naczelny Sąd Administracyjny) as well as regional administrative courts.
Year
Issue
Pages
83-100
Physical description
Contributors
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • Budziński F., Formy i geneza postępu technicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1974, nr 3.
 • Craig T., Ludloff M., Privacy and Big Data, Sebastopol 2011.
 • Franks B., Taming the Big Data Tidal Wave: Finding Opportunities in Huge Data Streams with Advanced Analytics, New Jersey 2012.
 • Kulesza J., Prawo do anonimowej wypowiedzi a prywatna cenzura Internetu w Polsce, „Państwo i Prawo” 2012, nr 6.
 • Lach A., Glosa do wyroku ETPC z dnia 2 września 2010 r., 35623/05, LEX nr 132399.
 • Litwiński P., Obrót prawny bazami danych osobowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 9.
 • Lebovitz J. (red.), Big Data and Business Analytics, Boca Raton 2013.
 • Mayer-Schönberger V., Cukier K., Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think, New York 2013.
 • Minelli M., Chambers M., Dhiraj A., Big Data, Big Analytics: Emerging Business Intelligence and Analytic Trends for Today’s Businesses, New Jersey 2013.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Wolność wirtualnej wypowiedzi, „Państwo i Prawo” 2008, nr 2.
 • Nowicki A.M., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, LEX nr 159858.
 • Reding V., Trzaskowski R., Ochrona danych w Unii: nadszedł czas, aby podjąć decyzję, „Dziennik Gazeta Prawna” 28 I 2014.
 • Safjan M., Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych w społeczeństwie informatycznym, „Państwo i Prawo” 2002, nr 6.
 • Sakowicz A., Prywatność jako samoistne dobro prawne (per se), „Państwo i Prawo” 2006, nr 1.
 • Skrzydło W., Komentarz do art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX nr 144797.
 • Sobczak J., Komentarz do art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. T. I. Art. 1–89, pod red. D. Miąsika, N. Półtorak, A. Wróbla, LEX nr 124530.
 • Uliasz J., Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 3.
 • Zawadzka Z., Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzygania konfliktu zasad, LEX nr 168972.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-232-2828-8
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbae5595-b002-4af9-9d65-1434534389d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.