PL EN


2019 | 67 | 3 | 115-135
Article title

Między troską a sprawiedliwością - Virginii Held poglądy na wspólnotę polityczną

Content
Title variants
EN
Between care and justice: Virginia Held’s views on the political community
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęta została analiza tego, co nowego do debaty o kondycji współczesnej wspólnoty politycznej wniosła dyskusja o relacji między troską a sprawiedliwością. Autor przybliża kategorię troski w filozofii i jej rozumienie ze szczególnym uwzględnieniem poglądów Virginii Held. Analizuje znaczenie relacji troski jako fundamentu dla prawidłowego funkcjonowania wspólnoty społeczno-politycznej i krytyki idei kontraktu społecznego podejmowane przez przedstawicielki etyki troski. W sposób krytyczny przedstawia konsekwencje założeń wspólnoty obywatelskiej przyjmowanych przez Held.
EN
In this article, an analysis was made of what’s new in the debate on the condition of the contemporary political community brought up by the discussion about the relationship between care and justice. The author introduces the category of care in philosophy and its understanding and with particular emphasis on the views of Virginia Held. He analyzes the importance of a relationship of care as the foundation for the proper functioning of the socio-political community and criticism of the idea of a social contract undertaken by representatives of the ethics of care. Critically, he presents the consequences of the assumptions of the civic community accepted by Held.
Year
Volume
67
Issue
3
Pages
115-135
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filo- zofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii
References
 • BAIER, Annette C. Moral Prejudices: Essays on Ethics. Cambridge: Harvard University Press, 1994.
 • BAIER, Annette C. „Trust and Antitrust”. W: Feminist Social Thought. A Reader, red. Diana T. Meyers, 604–29. New York, London: Routledge, 1997.
 • BENHABIB, Seyla. Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics. New York: Routledge, 1992.
 • BUBECK, Diemut. Care, Gender and Justice. Oxford: Oxford University Press, 1995.
 • CAROTHERS, Suzanne. „Catching Sense: Learning from Our Mothers to Be Black and Female.” In Uncertain Terms, red. Faye Ginsburg i Anna Tsing. Boston: Beacon Press, 1990.
 • FLANAGAN, Owen, i Kathryn JACKSON. „Justice, Care, and Gender: The Kohlberg-Gilligan Debate Revisited.” Ethics 97 (1987), No. 3 (April): 622–637. DOI: https://doi.org/10.1086/292870.
 • FOUCAULT, Michel. Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik, 2000.
 • FRIEDMAN, Marilyn. What Are Friends For?: Feminist Perspectives on Personal Relationships and Moral Theory. Ithaca: Cornell University Press, 1993.
 • GAUTHIER, David. Morals by Agreement. Oxford: Oxford University Press, 1986.
 • GILLIGAN, Carol. In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge: Harvard University Press, 1982.
 • GRIMSHAW, Jean. „Czy istnieje etyka kobieca?” W: Przewodnik po etyce, red. Peter Singer. Przełożyli Robert Pucek, Paweł Łuków i in. Warszawa: Wydawnictwo KSIĄŻKA I WIEDZA, 2009.
 • HADOT, Pierre. Czym Jest filozofia starożytna? Przełożył Piotr Domański. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000.
 • HEIDEGGER, Martin. Bycie i czas. Przełożył Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 • HEKMAN, Susan J. Moral Voices, Moral Selves: Carol Giligan and Feminist Moral Theory. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1995.
 • HELD, Virginia. „Care and Justice, Still”. W: Care Ethics and Political Theory, red. Daniel Engster i Maurice Hammington, 19–36. Oxford: Oxford University Press, 2015.
 • HELD, Virginia. Feminist Morality: Transforming Culture, Society, and Politics. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1993.
 • HELD, Virginia. „Feminist Transformations of Moral Theory.” Philosophy and Phenomenological Research 50 (1990), No. Supplement Autumn: 321–344. DOI: https://doi.org/10.2307/2108046.
 • HELD, Virginia. „Moral Subjects: The Natural and the Normative”. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 76 (2002), No. 2 (November): 7–24. DOI: https://doi.org/ 10.2307/3218626.
 • HELD, Virginia. Rights and Goods. Justifying Social Action. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
 • HELD, Virginia. The Ethics of Care: Personal, Political, and Global. New York: Oxford University Press, 2006.
 • IRIGARAY, Luce. I Love to You: Sketch for a Felicity within History. New York–London: Routledge, 1996.
 • IRIGARAY, Luce. Sexes and Genealogies. New York: Columbia University Press, 1993.
 • KAMIŃSKA, Aleksandra. „Spór wokół feministycznej etyki troski”. Praca doktorska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2008 — dostępna on-line: https://sbc.org.pl/Content/12050/doktorat2884.pdf.
 • KOHLBERG, Lawrence. „From is to ought: How to commit the naturalistic fallacy and get away with it in the study of moral development”, in Cognitive development and epistemology, red. Theodore Mischel, 151–235. New York: Academic Press, 1971.
 • KYMLICKA, Will. Współczesna filozofia polityczna. Przełożył Andrzej Pawelec. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1998.
 • MANNING, Rita. Speaking from the Heart: A Feminist Perspective on Ethics. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1992.
 • MAYEROFF, Milton. On Caring. New York: Harper & Row, 1971.
 • MEYERS, Diana T. „Tropes of Social Relations and the Problem of Tropisms in Figurative Discourse”. W: Norms and Values: Essays on the Work of Virginia Held, red. Joram Graf Haber i Mark S. Halfon, 49–60. Lanham, Boulder, New York, Oxfrod: Rowman & Littlefield Publishers, 1998.
 • MILLER, Sarah Clark. The Ethics of Need. Agency, Dignity, and Obligation. New York: Routledge, 2012.
 • NODDINGS, Nel. Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University of California Press, 1984.
 • NODDINGS, Nel. The Maternal Factor: Two Paths to Morality. Berkeley: University of California Press, 2010.
 • OKIN, Susan Moller. „Reason and Feeling in Thinking about Justice”. Ethics 99 (1989), No. 2 (Jan.): 229–249. DOI: https://doi.org/10.1086/293064.
 • PATEMAN, Carole. The Sexual Contract. Cambridge: Stanford University Press, 1988.
 • REICHT, Warren T. “History of the Notion of Care”. W: Encyclopedia of Bioethics, red. Warren T. Reicht. 2nd ed., 319–331. New York: Macmillan Library Reference, 1995.
 • RUDDICK, Sara. „Care as Labor and Relationship”. W: Norms and Values: Essays on the Work of Virginia Held. Red. Joram Graf Haber i Mark S. Halfon, 3–25. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 1998.
 • RUDDICK, Sara. “Maternal Thinking.” In Feminist Social Thought. A Reader. Red. Diana T. Meyers, 584–603. New York, London: Routledge, 1997.
 • SLOTE, M. Morals from Motives. New York: Oxford University Press, 2001.
 • SONIEWICKA, Marta. Granice Sprawiedliwości, Sprawiedliwość Ponad Granicami. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.
 • ŚRODA, Magdalena. Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2003.
 • STACK, Carol. „Different Voices, Different Visions: Gender, Culture, and Moral Reasoning.” W: Uncertain Terms. Red. Faye D. Ginsburg i ‎Anna L. Tsing. Boston: Beacon Press, 1990.
 • TRONTO, Joan C. „Beyond Gender Difference to a Theory of Care.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 12 (1987), no. 4 (July): 644–63. DOI: https://doi.org/10.1086/494360.
 • TRONTO, Joan C. Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care. New York, London: Routledge, 1993.
 • ULIŃSKI, Maciej. Etyka Troski i Jej Pogranicza. Kraków: Wydawnictwo Aureus, 2012.
 • WALESZCZYŃSKI, Andrzej. Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje. Warszawa: Środkowoeuropejski Instytut Zmiany Społecznej, 2013.
 • WALESZCZYŃSKI, Andrzej. „Pojęcie Troski We Współczesnej Etyce.” Studia Philosophiae Christianae 48, no. 2 (2012): 143–57.
 • WALSH, Joseph P. “Caring: A Pluralist Account.” Ratio 31, no. S1 (2018): 96–110. DOI: https://doi.org/10.1111/rati.12179.
 • ZIEMIŃSKA, Renata. „Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy moralność zależy od płci?” Analiza i Egzystencja 8 (2008): 115–32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbb13c3d-cf12-4836-950d-3227f18e110c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.