PL EN


2014 | 13 | 2 | 55-69
Article title

Polonijna turystyka z Niemiec do Polski w okresie międzywojennym XX wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Tourism of Polish Minority from Germany to Poland during the In-terwar Period of the 20th Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule ukazano zarys rozwoju ruchu turystycznego ludności polskiej z Niemiec do Polski w okresie międzywojennym XX wieku. W latach 1918–1939 rozwinęła się specyficzna forma po-lonijnej turystyki sportowej oraz kolonijnej dzieci i młodzieży polskiej z Niemiec do II Rzeczypo-spolitej. Największe rozmiary przybrała ona w I połowie lat trzydziestych. Obok turystyki sportowej i kolonijnej istniał również ruch pielgrzymkowy, zwłaszcza do miejsc kultu maryjnego w Polsce. Szczególną rolę odegrały także Polonijne Igrzyska Sportowe, które odbyły się w Warszawie w 1934 roku i stanowiły oryginalną formę powiązań turystyki i sportu, łączyły bowiem przyjazd i zwiedzanie „starej ojczyzny” z czynnym udziałem w pierwszych igrzyskach polonijnych oraz in-nych zawodach, którym nadano bardzo wysoka rangę. Polonijny ruch turystyczny odegrał w okresie międzywojennym ważną rolę w utrzymaniu tożsamości narodowej i integracji liczącej 1,5 mln osób mniejszości polskiej w Republice Weimarskiej i III Rzeszy.
EN
This article depicts the development of tourism movement among the Polish minority living in Germany in the interwar period of the 20th century. Between 1918 and 1939 the specific forms of sport tourism and summer camps in the Second Republic of Poland became very popular among the Polish youth and children living in Germany, especially in the early thirties. Besides sport tourism and youth summer camps also pilgrimages were very popular, mainly to the sanctuaries of Holy Mary. An import part played the Olympic Games of Polish minority living abroad, that took place in Warsaw in 1934 and connected tourism with sport – the participants could not only visit their homeland but also took part in the sport contest that was very prestigious. The Polish tourism movement played a key role in the integration of almost 1,5 million of Polish people living at that time in Germany.
Contributors
author
 • Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, AkademiaWychowania Fizycznego w Poznaniu.
References
 • Jurek T., Polonijna kultura fizyczna w Niemczech (1918–1939), Warszawa 2013.
 • Jurek T., Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939, Gorzów Wlkp. – Poznań 2002.
 • H. Kapiszewski, Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech, Warszawa 1969.
 • Kubiak S., Wspomnienia. Pół wieku pracy społecznej wśród Polonii westfal-skiej, Essen 1980.
 • Marczewski J. (red.), Związek Polaków w Niemczech w latach 1922–1982, Warszawa 1987.
 • Masnyk M., Zofii Kossak kulisy podróży po Śląsku Opolskim, [w:] A. Czubiński, P. Okulewicz, T. Schramm (red.), Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, Poznań 2002.
 • Woltmann B., Polska kultura fizyczna na wschodnim pograniczu niemieckim (1919–1939), „Monografie AWF w Poznaniu”, nr 125, Poznań 1980.
 • Wrzesiński W., Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922–1939, Toruń 2005.
 • Zientara-Malewska M., Śladami twardej drogi, Warszawa 1966.
 • Zientara-Malewska M., Złotowszczyzna, Łódź 1971.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbb9441a-dcf0-4669-87ea-85a45739bddb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.