PL EN


2015 | 44(6) Ekonomia IX. Kształtowanie wizerunku pracodawcy | 37-54
Article title

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Importance of Corporate Social Responsibility in Building Enterprise’s Competitive Advantage
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest obecnie tematem wielu badań i analiz. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej. CSR ma wymiar globalny, a korzyści, które niesie dla przedsiębiorstw, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska są znaczące. Artykuł napisany został na podstawie zebranej literatury oraz źródeł internetowych. W pracy zastosowano proste metody opisowe i przyczynowo-skutkowe.
EN
Corporate social responsibility is at present the topic of many studies and analyses. An aim of the article is to pay attention to the role of CSR in building competitive advantage. CSR has the global dimension and the benefits it yields for enterprises, employees, the local community, and environment are significant. The article was written on the basis of the collected literature and Internet sources. In her study, the author applied simple descriptive and cause-and-effect methods.
References
 • Aarts D. (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, (w:) Sztuka public relations. Z do-świadczeń polskich praktyków, wyd. II poszerzone, Związek Firm Public Relations, Warszawa.
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Adamik A., Nowicki M. (2012), Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, (w:) Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Bernatt M., Bogdanienko J., Skoczny T. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Bogdanienko J. (2011), Odpowiedzialność społeczna a strategia organizacji, (w:) Biernatt M., Bogdanienka J., Skoczny T. (red.),Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Charucka O. (2014), Kluczowe czynniki konkurencyjności MSP i ich wpływ na rozwój gospodarki, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 35.
 • ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność (2015), http://www.pkn.pl [dostęp: 25.05.2015].
 • Jastrzębska E. (2011), System społecznej odpowiedzialności warunkiem skutecznego wdrażania koncepcji CSR, (w:) Kraszewski R., Karwacka M., Paluszek A. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Juzefczyk A. (red.) (2013), Wdrażanie narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu przez organizacje pozarządowe, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gdynia.
 • Kapitał społeczny dla gospodarki. O CSR. ISO 26000, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 [dostęp: 05.04.2015].
 • Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kopycińska D. (2001), Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy – poezja teorii i proza życia, (w:) Gasparski W., Dietl J. (red.), Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kromer B. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/12_B.Kromer_Spoleczna_odpowiedzialnosc....pdf [dostęp: 25.05.2015].
 • Nowak J. (2015), Wpływ CSR na konkurencyjność małych i średnich firm. Mali, ale odpowiedzialni – przykłady dobrych praktyk w sektorze MSP regionu śląskiego, http://www.odpowiedzialnybiznes.pl [dostęp: 06.04.2015].
 • Poliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rok B. (2013a), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltext, Warszawa.
 • Rok B. (2013b), Społeczna odpowiedzialność biznesu, (w:) Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Rok B. (2013c), Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności, (w:) Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju i Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Rybak M. (2008), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie (2014), Raport przygotowany przez KPMG i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Young S. (2005), Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, Metamorfoza, Wrocław.
 • Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw (2015), http://www.mg.gov.pl/files/upload/7904/podrecznik.pdf [dostęp: 25.05.2015].
 • Żychlewicz M. (2015), Rola społecznej odpowiedzialności w dobie globalizacji, http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/m_zychlewicz.pdf [dostęp: 25.05.2015].
 • http://www.odpowbiznescsr.hb.pl/37/Wdrazanie_CSR/ [dostęp: 25.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbbca23c-02cc-4097-a17b-0af91d1d04eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.