PL EN


2018 | 1(144) | 13–30
Article title

Pojęcie legitymizacji demokratycznej w interpretacji konstruktywistycznej

Content
Title variants
EN
The Concept of Democratic Legitimacy under the Constructivist Interpretation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The constructivist approach is among the most popular in the international relations and particularly useful in the analysis of the European integration processes. It allows a broad analysis of participants’ preferences, motives and interests in international cooperation. States and international organizations develop collective identities within processes of communication and deliberation. Constructivism helps to understand those processes and their infl uence on making and developing international law. Constructivism is also used as a legitimizing approach, especially in the context of difficulties in the validation of the activities of international institutions at the supranational level. It offers alternative concepts to the traditionally understood democratic legitimacy
Year
Issue
Pages
13–30
Physical description
Contributors
 • Dr, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych,
References
 • 1. Bachmann K., Deliberatywny supranacjonalizm, [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskego, Warszawa 2005.
 • 2. Burnett M., Konstruktywizm społeczny, [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • 3. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Aspra-JR, Warszawa 2010.
 • 4. Bieleń S., Tożsamość uczestników stosunków międzynarodowych, [w:] Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, WDiNP UW, Warszawa 2015.
 • 5. Bieling H.-J., European Governance: Zum Verhältnis von demokratischer und nicht-demokratischer Deliberation im europäischen Mehrebenensystem, „Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft” 2011, t. 40, nr 2.
 • 6. Brunnée J., Toope S.J., Constructivism and International Law, [w:] Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: The State of the Art, red. J.L. Dunoff, M.A. Pollack, Cambridge University Press, New York 2013.
 • 7. Buchanan A., Keohane R.O., The Legitimacy of Global Governance Institutions, [w:] Legitimacy in International Law, red. R. Wolfrum, V. Röben, Springer Verlag, Berlin 2008.
 • 8. Caillosse J., Legitimacy in Administrative Law? A French Perspective, [w:] Legitimacy in European Administrative Law: Reform and Reconstruction, red. M. Ruffert, Groningen 2011.
 • 9. Checkel J.T., The Constructivist Turn in International Relations Theory, „World Politics” 1998, t. 50, nr 2.
 • 10. Christiansen T., JE., Wiener A., The Social Construction of Europe, „Journal of European Public Policy” 1999, t. 6, nr 4.
 • 11. Curanović A., Konstruktywizm, [w:] Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, WDiNP UW, Warszawa 2015.
 • 12. Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, PWN, Warszawa 2008.
 • 13. Czaputowicz J., Wprowadzenie. Potencjał konstruktywizmu w wyjaśnieniu integracji europejskiej, [w:] Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, red. J. Czaputowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • 14. Dyduch J., Mikiewicz P., Rzeszótko S., Krytyczne wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006.
 • 15. Fierke K.M., Constructivism, [w:] International Relations Theories. Discipline and Diversity, red. T. Dunne, M. Kurki, S. Smith, Oxford University Press, Oxford 2013.
 • 16. Finnemore M., National Interests in International Society, Cornell University Press, Ithaca–London 1996.
 • 17. Grosse T.G., Trzy oblicza konstruktywizmu w Europie. Rozważania o kryzysie metody integracyjnej, „Chrześcijaństwo. Świat. Polityka. Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła” 2014–2015, nr 17/18.
 • 18. Grzeszczak R., Zasada demokracji jako zasada ogólna prawa wspólnotowego, [w:] Zasady ogólne prawa wspólnotowego, red. C. Mik, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • 19. Jedlecka W., Legitymizacja prawa Unii Europejskiej. Legitymizacja demokratyczna czy cywilizacyjna?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • 20. Katzenstein P., Introduction: Alternative Perspectives on National Security, [w:] The Culture of National Security. Norms and Identity in World Politics, red. P. Katzenstein, Columbia University Press, New York 1996.
 • 21. Klaus K., Pojęcie i źródła deficytu demokracji w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2004, nr 2.
 • 22. Kohtamäki N., Realizacja interesu narodowego w strukturach Unii Europejskiej na przykładzie autonomicznych agencji regulacyjnych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2016, t. XVII, nr 214.
 • 23. Kohtamäki N., Kultura organizacyjna w agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2015, nr 5.
 • 24. Kohtamäki N., Wpływ kryzysu finansowego na kształtowanie tożsamości europejskiej. Przykład procedur decyzyjnych w nadzorczych agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, red. K.A. Wojtaszczyk i in., WDiNP, Warszawa 2015.
 • 25. Le Sueur A., People as “Users” and “Citizens”. The Quest for Legitimacy in British Public Administration, [w:] Legitimacy in European Administrative Law: Reform and Reconstruction, red. M. Ruffert, Europa Law Publishing, Groningen 2011.
 • 26. Linklater A., Racjonalizm, [w:] Teorie stosunków międzynarodowych, red. S. Burchill i in., Książka i Wiedza, Warszawa 2006.
 • 27. Małajny R.M., Podział władzy państwowej jako przesłanka jej legitymacji, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 3.
 • 28. Mider D., Partycypacja polityczna a legitymizacja systemu politycznego, „Studia Politologiczne” 2010, t. 18.
 • 29. Mik C., Umocnienie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbony — główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, UKIE, Warszawa 2008, s. 98–110.
 • 30. Mikiewicz P., Teoria czy mitologia stosunków międzynarodowych?, [w:] Wokół teorii stosunków międzynarodowych, red. W. Mich, J. Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 • 31. Mizera K., Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej, „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2014, t. 3, nr 1.
 • 32. Nölke A., Regieren in transnationalen Politiknetzwerken? Kritik postnationaler Governance-Konzepte aus der Perspektive einer transnationalen (Inter-) Organisationssoziologie, „Zeitschrift für Internationale Beziehungen” 2000, t. 7, nr 2.
 • 33. Reus-Smit C., Konstruktywizm, [w:] Teorie stosunków międzynarodowych, red. S. Burchill, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.
 • 34. Rosanvallan P., La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, Paris 2008.
 • 35. Scharpf F.W., Regieren in Europa. Effektiv und demokratisch?, Campus Verlag, Frankfurt am Main–New York 1999.
 • 36. Schmidt V., Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited. Output, Input and Throughput, „KFG Working Paper. The Transformative Power of Europe” 2010, nr 21.
 • 37. Skąpska G., Prawo w ponowoczesnym społeczeństwie, „Zarządzanie publiczne” 2008, nr 4.
 • 38. Skotnicki K., Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2.
 • 39. Stein T., Demokratische Legitimierung auf supranationaler und internationaler Ebene, „Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht” 2004, t. 64.
 • 40. Supernat J., Koncepcja sieci organów administracji publicznej, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • 41. Szczerski K., Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej — przypadek Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2005.
 • 42. Teubner G., How the Law Thinks. Towards a Constructivist Epistemology of Law, „Law and Society Review” 1989, t. 23, nr 5.
 • 43. Thatcher M., The Creation of European Regulatory Agencies and its Limits: A Comparative Analysis of European Delegation, [w:] Agency Governance in the EU, red. B. Rittberger, A. Wonka, Routledge, LondonThe Principle of Environmental Integration in the European Union: From a Discursive Constructivism, „Bulletin of Niigata University International and Information Studies. Department of Information Culture” 2005, nr 8.
 • 44. Wendt A., Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, „International Organization” 1992, t. 6, nr 2.
 • 45. Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • 46. Widłak T., Prawo a konstruktywizm w teorii stosunków międzynarodowych — możliwości interdyscyplinarnego zbliżenia, [w:] Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, red. M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T. Bekrycht, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • 47. Wiener A., Constructivist Approaches in International Relations. Theory: Puzzles and Promises, „Webpapers on Constitutionalism and Governance beyond the State” 2006, nr 5.
 • 48. Żardecka-Nowak M., Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowoczesny kryzys legitymizacji władzy, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych. OL PAN” 2008, t. III
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbca64da-10f0-4023-bcde-59d57e174a6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.