PL EN


2017 | 8 | 4 | 141-146
Article title

Graficzny zapis graniastosłupa obserwowanego przez dzieci w wieku 6–9 lat

Authors
Content
Title variants
EN
Graphic Representation of a Prism Observed by 6-9 Year Old Children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Postrzeganie wzrokowe umożliwia człowiekowi podejmowanie codziennych działań, w tym aktywności polegających na odtwarzaniu za pomocą języka plastyki obserwowanych przedmiotów. Celem prowadzonych badań odnoszących się do umiejętności graficznego zapisu graniastosłupa foremnego trójkątnego stało się ustalenie przebiegu rozwoju rysunkowych obrazowań tejże bryły znajdującej się w polu widzenia obserwatora. Obrana metoda analizy dokumentów, jakimi stały się rysunki dzieci w wieku 6–9 lat, pozwoliła wskazać charakterystyczne cechy tworzonych graficznych zapisów. Problemem zasadniczym stało się pytanie o przebieg zachodzących w poszczególnych grupach wiekowych badanych dzieci zmian w rysunkowych obrazach obserwowanego graniastosłupa. Istotne było ustalenie rysunkowych jego modeli oraz przebiegu zmian odnoszących się do stosowanej kolorystyki i występujących perspektyw (ujęcia płaskie, przestrzenne, perspektywa topograficzna).
EN
Visual perception allows human being to undertake everyday actions including the activities that involve reconstruction of observed objects with the use of the language of fine arts. The aim of conducted studies, which referred to abilities to present a uniform triangular prism, was to define the course of development of drawing representations of the prism that was located in the field of vision of the observer. The applied method of document analysis, which focused on drawings of 6–9 year old children, allowed to indicate characteristic features of created graphic representations. The essential problem became the question about some changes in the drawings presenting observed prism, which occurred in particular age groups of children. It became important to determine some drawing models and the course of changes in terms of used colours and per-spective (flat, spatial and topographic perspective).
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
141-146
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Polska
References
  • Berline, D.E. (1971). Aestethics and Psycholobiology. New York: Appleton-Century-Crofts. Po-brane z: http://www.skidmore.edu/~flip/Site/Lab/Entries/2008/10/24_Aesthetics_files/Berlyne% 20Aesthetics%20&%20Psychobio.pdf (4.04.2017).
  • Lovenfeld, V., Brittain, W.L. (1977). Twórczość a rozwój umysłowy dziecka. Warszawa: PWN.
  • Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka. Warszawa: PWN.
  • Pietsch, E., Szmigielska, B., Siuta, J. (1992). Test rozwoju percepcji wzrokowej Marianny Frostig. Warszawa; PTP.
  • Popek, S. (1985). Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
  • Rubinsztejn, S.L. (1964). Podstawy psychologii ogólnej. Warszawa: Książka i Wiedza.
  • Spionek, H. (1965). Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka. Warszawa: Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
  • Szuman, S. (1927). Badania nad rozwojem apercepcji i reprodukcji prostych kształtów u dzieci. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
  • Wilgocka-Okoń, B. (1971). O badaniu dojrzałości szkolnej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbd354b0-dbd3-4a4a-8d4d-9f2edcc7a73e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.