PL EN


2018 | 9 | 3 | 304-311
Article title

Znaczenie Systemu Informacji Oświatowej w zarządzaniu oświatą

Content
Title variants
EN
The Importance of the Educational Information System in Education Management
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Technologie informacyjno-komunikacyjne, informatyka, są instrumentami, które współcześnie mają usprawniać zarządzanie w każdym obszarze działania. Edukacja jako jeden z najistotniejszych obszarów funkcjonowania państwa dzięki nowym technologiom zyskała nowe narzędzia zarządzania. Problem badawczy przedstawiony w artykule to analiza funkcjonowania rozwiązań informatycznych w procesie zarządzania oświatą na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i sformułowanie wniosków co do skuteczności funkcjonowania SIO jako narzędzia zarządzania oświatą.
EN
Information and communication technologies, IT are instruments that are nowadays supposed to improve management in every area of activity. Education as one of the most important areas of the State's operation thanks to new technologies has gained new management tools. The research problem presented in the article is the analysis of the functioning of IT solutions in the education management process based on the Educational Information System (SIO) and formulating conclu-sions as to the effectiveness of the SIO as a tool for managing education.
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
304-311
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Samorządu i Zarządzania, Polska
References
 • Celarek, K. (2013). Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego. Warszawa: Difin.
 • Gawrecki, L. (1997). Techniki pracy menadżera oświaty. Poznań: EMTi.
 • Informacja o wynikach kontroli – System Informacji Oświatowej – KNO.410.010.00.2015, nr ewd. 40/2016/P/15/031KNO – sierpień 2016. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ nik-o-systemie-informacji-oswiatowej.html (5.05.2018).
 • Juszczyk, S. (2001). Technologia informacyjna we wspomaganiu procesu kierowania i zarządzania szkołą. W: J. Migdałek, B. Kędzierska (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Dy-lematy kształcenia ustawicznego (s. 42–60). Kraków: Rabid.
 • Kwiatkowski, S.M. (1994). Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą. Warszawa: IBE.
 • Migdałek, J., Kędzierska, B. (red.) (2002). Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji. Kraków: Rabid.
 • Opinia merytoryczna do rządowego projektu ustawy o systemie informacji oświatowej z 18.01.2011. Pobrane z: www.sejm.gov.pl (20.04.2018).
 • System Informacji Oświatowej w roku 2018. Pobrane z: https://portaledukacyjny.krakow.pl/ aktu-alnosci_dla_szkol_i_placowek_niesamorzadowych/217416,1822,komunikat,system_informa-cji_oswiatowej_w_roku_2018.html (19.04.2018).
 • Ustawa z 19.02.2004 o systemie informacji oświatowej. Dz.U. nr 49, poz.463, z późn. zm.
 • Ustawa z 15.04.2011 o systemie informacji oświatowej. T.j. Dz.U. 2017, poz. 2159.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o Systemie Informacji Oświatowej z 2011 r. (druk sejmowy nr 3628). Pobrane z: www.sejm.gov.pl (15.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbd35fef-efd1-4110-8b08-86918c8021e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.