PL EN


2018 | 7(1) | 187-195
Article title

SEX TOURISM - AN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW AND SOCIAL PROBLEM

Content
Title variants
PL
ZJAWISKO TURYSTYKI SEKSUALNEJ - MIĘDZYNARODOWY PROBLEM PRAWNOKARNY I SPOŁECZNY
RU
СЕКС ТУРИЗМ - МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the phenomenon of sex tourism as an international criminal law and social problem - in the aspect of social and forensic issues, in reference to current measures of criminal law protection. The authors analyzed the theoretical as-pects of sex tourism and described the phenomenon by detailing criminal and social prob-lems. The aim of the study was to analyze legal literature, social and forensic problems related to sex tourism and to analyze the directions of scientific research.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska turystyki seksualnej, jako międzynarodo-wego problemu prawnokarnego i społecznego - w aspekcie problematyki społecznej, kry-minalistycznej w odniesieniu do aktualnych środków ochrony prawnokarnej. Autorzy analizując aspekty teoretyczne seksturystyki opisali zjawisko poprzez wyszczegółowienie problemów prawnokarnych oraz społecznych Do realizacji postawionego celu posłużyła analiza przepisów prawokarnych, literatury przedmiotu, problemów społecznych i kryminalistycznych związanych z turystyką seksualną oraz analiza prowadzonych w tym kierunków badań naukowych.
RU
Цель статьи - представить феномен секс-туризма в международном уголовном праве, а также как проблему в аспекте социальных и судебных вопросов применительно к текущим мерам защиты уголовного права. Авторы проанализировали теоретические аспекты секс-туризма и описали это явление, детализируя криминальные и социальные проблемы. Цель исследования состояла в том, чтобы рассмотреть правовую литературу, социальные и судебные проблемы, связанные с секс-туризмом и проанализировать направления научных исследований. Ключевые слова:
Year
Volume
Pages
187-195
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski
 • The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski
References
 • 1. Albański L., (2010), Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Jelenia Góra.
 • 2. Borzyszkowski J.,(2012), Zjawisko seksturystyki wśród kobiet, Nr 2/2012, Koszalin.
 • 3. Chylińska D., Kosmala G., (2012), Turystyka seksualna - rekapitulacja, Nr 26/2012, Kraków.
 • 4. Clancy M.,(2002), The Globalization of Sex Tourism and Cuba: A Commodity Chains Approach, Winter, vol. 36, Nr 4,
 • 5. Duńczyk M.,(2013), Seksturystyka, jako część produktu turystycznego, wpływającego na rozwój turystyki w regionie na przykładzie Kenii, Nr 2/2013, Poznań.
 • 6. Global Report on Trafficking in Persons, United Nations, (2014), New York.
 • 7. Gwoździewicz S., (2015) The Minors in Penal Systems in Selected Countries of the European Union [in] International Journal of New Economics and Social Science no 1(1)2015. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3758
 • 8. Handel ludźmi w Polsce. Raport 2015., (2016), opracowany w Zespole do Spraw Przeciwdziałania HandlowLudźmi w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Warszawa. (Human Trafficking in Poland, Report 2015)
 • 9. Płocka J.,(2009), Turystyka. Wybrane zagadnienia, Toruń.
 • 10. Poczta J, Szebiotko I., Seksturystyka – między turystyką kulturową a patologiczną [w] Turystyka Kulturowa, Nr 4/2014 (kwiecień 2014) www.turystykakulturowa.org
 • 11. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 182 przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci.
 • 12. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie 16 maja 2005 r. (Dz.U. 2009 nr 20, poz. 107).
 • 13. Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzona w Lanzarote dnia 25 października 2007 r. (Dz.U. 2015 poz. 608).
 • 14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U. UE L 335/1 z 17.12.11).
 • 15. Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 3 lutego 2009 r., w sprawie walki z seksualnym wykozystywaniem dzieci i pornografią dziecięcą, 2008/2144
 • 16. Ustawa z dnia 21 sierpnia, 1997 r., o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997, nr 111, poz. 724 z późn. zm).
 • 17. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn.zm).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
EISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbdb4238-32a3-4cdd-94e3-385e218776be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.