PL EN


2019 | vol. 63, nr 4 | 81-94
Article title

Possibilities of using management variable and wage productivity for bankruptcy prediction of Polish enterprises

Content
Title variants
PL
Możliwości wykorzystania zmiennej zarządzania i produktywności pracy do predykcji bankructwa polskich przedsiębiorstw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The risk of bankruptcy of an enterprise is inevitably inscribed in running a business. This risk should be managed effectively in order to avoid negative consequences associated with the bankruptcy of an entity. This article will present the economic and legal causes of bankruptcy, followed by its negative and positive effects. In connection with this topic, the authors will discuss the concept of the microeconomic wage productivity and the management variable in the context of their importance in an enterprise. As an extension of previous studies by one of the authors, an attempt will be made to determine the possibility of applying the microeconomic wage productivity and the management variable as a supplement of the bankruptcy risk analysis of enterprises that are suppliers to the automotive industry in Poland.
PL
Ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa jest nieodzownie wpisane w prowadzenie działalności gospodarczej. Ryzykiem tym należy skutecznie zarządzać, by uniknąć negatywnych skutków związanych z bankructwem jednostki. W niniejszym artykule przedstawione zostaną ekonomiczne oraz prawne przyczyny upadłości, a w dalszej kolejności negatywne, a także pozytywne jej skutki. W powiązaniu z tym tematem autorzy prezentują koncepcję mikroekonomicznej produktywności pracy oraz zmiennej zarządzania w kontekście ich znaczenia w przedsiębiorstwie. Jako rozszerzenie wcześniejszych badań jednego z autorów zostanie także podjęta próba określenia możliwości zastosowania mikroekonomicznej produktywności pracy oraz zmiennej zarządzania jako rozszerzenia analizy ryzyka upadłości przedsiębiorstw stanowiących dostawców dla branży motoryzacyjnej na terenie Polski.
References
 • Adamus R., 2019, Prawo upadłościowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Barburski J., Dobija M., 2007, Produktywność pracy w aspekcie makro- i mikroekonomicznym, [w:] Dudycz T., Tomaszewicz Ł. (eds.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Boratyńska K., 2009, Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomiczne Problemy Usług, no. 39.
 • Collective work 2013, Bankructwa przedsiębiorstw. Efektywność postępowań upadłościowych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, no. 1(60).
 • Dobija M., Jędrzejczyk M., 2013, Production function in the cost accounting approach and managerial applications, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, vol. 72(128), pp. 49-62.
 • Jędrzejczyk M., 2013, Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych, Difin, Warszawa.
 • Mączyńska E., 2015, Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E., Szczepkowska M., 2016, Pozytywne i negatywne skutki upadłości, Studia i Prace WNEiZ US, no. 43/1.
 • Nowak E., Nieplowicz M., 2014, Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 343.
 • Sarna M., 2016, Prawo restrukturyzacyjne. Z komentarzem, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 • Tokarski K., 2012, Charakterystyka podstawowych rodzajów upadłości firm w edukacji przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość – Edukacja, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tekst jedn. Dz.U 2015, poz. 233 ze zm. w brzmieniu
 • Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015, poz. 978 ze zm.
 • Witosz A.J., Janik E., 2015, Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbeba6ef-0a48-4bfe-90b9-fb0ad2f52f92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.