PL EN


2014 | 15 | 48-65
Article title

Stan polskiego społeczeństwa informacyjnego – w dziesiątą rocznicę akcesji do Unii Europejskiej.

Content
Title variants
EN
The condition of the Polish information society – on the tenth anniversary of EU accession.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej warto podjąć refleksję nad pozycją naszego kraju w ramach struktur wspólnotowych. W niniejszym artykule przedstawiono jeden z istotniejszych obszarów współpracy państw UE mających na celu stworzenie europejskiego społeczeństwa informacyjnego (SI). Osiągnięcie przyjętego celu możliwe było jedynie dzięki wyrównaniu poziomów krajowych i stworzeniu w ramach każdego państwa członkowskiego stabilnego i permanentnie rozwijającego się społeczeństwa nowego typu. Badania, których wyniki zaprezentowano poniżej, objęły swym zasięgiem czasowym lata 2004-2013. Jest to analiza komparatywna wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski i średniej dla państw EU. Wydaje się, iż po 10 latach od momentu akcesji, Polska, będąc krajem stosunkowo najmniej doświadczonym kryzysem gospodarczym, winna była dogonić średnią UE w zakresie rozwoju infrastruktury, kompetencji czy korzystania z nowoczesnych technologii. Hipotezę tę wzmacniam przekonaniem, iż Polska dołączyła do struktur unijnych wraz z grupą siedmiu państw bloku postsowieckiego, które także posiadały zapóźnienia w analizowanym zakresie, a w 2007 roku do wspólnoty dołączyły kolejne, słabe w tym zakresie państwa. Każdy z nich w momencie akcesji miał istotny wpływ na obniżenie wartości prezentowanych indykatorów. Niestety, pomimo sprzyjających warunków społecznych i gospodarczych dziesięć lat nie było okresem wystarczającym, by polskie społeczeństwo informacyjne dogoniło unijne standardy.
EN
On the occasion of the tenth anniversary of Poland’s accession to the European Union, it is worth considering the issue of our country’s position within the EU structures. In this article, one of the most fundamental aspects of the member states has been discussed that aims at the creation of an information society (IS). There has only been one way to accomplish that: through setting a development level each of the countries should reach and creating within each of them a new, sustainable and continually developing type of society. Research whose results has been presented here was conducted in the years 2004-2013. It constitutes a comparative analysis of the indices of the development of information societies in Poland and other EU countries. It appears that, 10 years after the accession, Poland, as a country relatively not affected by the economic crisis, should have reached the average of the EU indices in terms of infrastructure development, competition and the use of modern technologies. The hypothesis that I formulate in this paper is further supported by the fact that Poland entered the EU together with seven countries of the post-Soviet block, which at the time were also considerably backward in the areas discussed here. What is more, in 2007, another two weak (in this sense) countries joined the Union. Upon accession, each of these countries significantly contributed to a decrease in the values of the presented indices. Unfortunately, in spite of favourable social and economic conditions, ten years proved not to be long enough a period for Poland’s information society to meet EU standards.
Year
Issue
15
Pages
48-65
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbed8a15-5454-43e9-8600-f47f834642f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.