PL EN


2019 | 108 Produkcja i dystrybucja filmowa | 323-326
Article title

Nasza mapa filmowa

Title variants
EN
Our Film Map
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Omówienie książki Barbary Hollender Od Munka do Maślony (2017), która jest trzecim ogniwem cyklu po poprzednio wydanych tomach Od Wajdy do Komasy (2014) i Od Kutza do Czekaja (2016). Ciężar gatunkowy tej pracy nie sprowadza się do dokumentacji, a ambicją Hollender nie było stworzenie leksykonu. Jej książka stanowi niebanalną rekonstrukcję biograficzną, która opiera się na świadectwach reżyserów, jednak ostatecznie swój kształt zawdzięcza ich rozmówczyni – autorce. Barbara Hollender opisała przemiany kulturowe, które wpłynęły na kształt dzisiejszego polskiego kina. Wyróżniła kilka punktów granicznych związanych z historią najnowszą, poczynając od polskiej szkoły filmowej, przez kino moralnego niepokoju, które w drugiej połowie lat 70. wyraziło jej – wówczas młodej dziewczyny – własny bunt i osobiste tęsknoty. Ostatnim z tych punktów, szczególnie eksponowanym, jest przemiana ustrojowa po 1989 r. Narracja jest prowadzona ponad podziałami zarówno generacyjnymi, jak i tymi wynikającymi z doświadczenia czy stylu. Bohaterowie książki, nawet jeśli należą do jednego pokolenia, nie tworzą wspólnych manifestów ani nie realizują jednolitego – światopoglądowo czy estetycznie – programu. Portret zbiorowy rozszczepia się na wyraziste, zindywidualizowane wizerunki.
EN
Presentation of the book by Barbara Hollender Od Munka do Maślony [From Munk to Maślona] (2017), which is the third link in the cycle after the previously published volumes Od Wajdy do Komasy [From Wajda to Komasa] (2014) and Od Kutza do Czekaja [From Kutz to Czekaj] (2016). The seriousness of this work is not limited to documentation, and Hollender’s ambition was not to create a lexicon. Her book is a remarkable biographical reconstruction, which is based on testimonies of directors, but ultimately owes its shape to their interlocutor – the author. Barbara Hollender described the cultural changes that influenced the shape of today’s Polish cinema. She distinguished several critical points related to modern history, starting from the Polish film school, through the cinema of moral anxiety, which in the second half of the 1970s expressed her own rebellion and personal longing of a young girl she was at the time. The last of these points, especially exposed, is the political transformation after 1989. The narrative is conducted both over generational divisions and those resulting from experience or style. The protagonists of the book, even if they belong to one generation, do not create joint manifestos or implement a uniform – ideologically or aesthetically – programme. The collective portrait splits into expressive, individualized images.
Year
Pages
323-326
Physical description
Contributors
References
  • Hollender, Barbara. Od Munka do Maślony, Prószyński i S-ka, Warszawa 2017.
  • Sandauer, Artur. Pisma zebrane, vol. 3, Warszawa 1985.
  • Sandauer, Artur. Źle o następcach III, „Współczesność” 1965, no 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc02357d-18e8-4894-948f-4fb00575ac87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.