PL EN


2014 | 2(12) | 80-94 (15)
Article title

PARTNERSTWO I PARTYCYPACJA NA OBSZARACH WIEJSKICH – PRZYPADEK LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Content
Title variants
EN
PARTNERSHIP AND PARTICIPATION IN RURAL AREAS – THE CASE OF LOCAL ACTION GROUPS IN THE SUBCARPATHIAN REGION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper is focused on the principles of partnership and participation in rural areas in contemporary Poland. The studied case involves local action groups (LAGs) estab-lished in the Subcarpathian Voivodeship in the period 2007–2013. Based on national and European legal frameworks that regulate the establishment and functioning of the LAGs, these organizations are required to implement the principles of partnership and participation as far as their structures and functions are concerned. The principle of partnership is premised, inter alia, on a specific obligation to include representatives of three sectors – public, economic and social – in the LAGs’ membership. The principle of participation means, among others, that the LAGs are expected to engage in the active recruitment of new members. In the paper the implementation of both of the principles is evaluated by analyzing the LAGs’ membership structures and their criteria of access to membership.
Year
Issue
Pages
80-94 (15)
Physical description
Contributors
 • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski, al. mjra W. Kopisty 2a, 35-959 Rze-szów, e-mail: ag_n@gazeta.pl
References
 • European Commission, 2001, White Paper on Governance Commission of the European Communities 2001, European Governance. The White Paper, COM(2001) 428 final.
 • LSR LGD Czarnorzecko-Strzyżowska: Lokalna Strategia Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dla obszaru sześciu gmin, tj.: Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka, Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów 2009 r.
 • LSR LGD CK Podkarpacie: Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania CK Podkarpacie, 2012.
 • LSR LGD SANŁĘG: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009–2015. Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania Obszar gmin: Gorzyce, Grębów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany, Załącznik nr 8 do uchwały nr 33/2011 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania w Zaleszanach z dnia 24 lutego 2011 r.
 • LSR LGD Trygon: Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”. Tekst ujednolicony Lokalnej Strategii Rozwoju po zmianach z dnia 05.03.2013 r.
 • LSR LGD Zielone Bieszczady: Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4. LEADER Lokalna Grupa Działania Zielone Bieszczady Ustrzyki Dolne 2013. Załącznik do Uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków LGD „Zielone Bieszczady” z dnia 8 maja 2013 r.
 • LSR LGD Z Tradycją w Nowoczesność: Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” (Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica, Kańczuga, Chłopice (tekst jednolity na dzień 25 września 2013 r.).
 • PROW 2007–2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, MRiRW, Warszawa, lipiec 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-ta 2007–2013 (DzU 2008, nr 103, poz. 659).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU 2008, nr 138, poz. 868).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z 15 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w spra-wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 • Uchwała nr 188/3546/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU 2007, nr 64, poz. 427).
 • Augustynowicz M., Forma prawa lokalnej grupy działania w okresie 2007–2013, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/PROW/Pliki/Lider/34_Forma_prawna_LGD.pdf (20.11.2013).
 • Futymski A., Kamiński R., 2008, Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4. Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Warszawa, Konsultacje: Wydział LEADER, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Gąsior-Niemiec A., 2009, Local Government in the Process of Transformation [w:] red. P. Blokker, B. Dallago, Regional Diversity and Local Development in the New Member States, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.
 • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010, LEADER w Polsce: drogi implementacji programu, „Wieś i Rolnictwo” 4.
 • Knieć W., 2010, Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy, Kraków – Toruń: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, http://www. grupypartnerskie.org.pl/media/filemanager/publikacje/badaniepartnerstw_raport.pdf.
 • LEADER Approach, http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/en/the-leader-approach_en.cfm (20.11.2013).
 • Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., 2013, Perception of Intersectoral Partnerships by Individual Members (the Case of Local Action Groups), „Interna-tional Journal of Social Sciences and Humanity Studies”, vol. 4, no. 1, ISSN 1309-8063 (online).
 • Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., 2014, Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich. Studium przypadku lokalnych grup działania w wojewódz-twie podkarpackim, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (w druku).
 • Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi pod redakcją Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyń-skiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ściański P., Żak M., 2009, Oś IV PROW 2007 – 2013 – Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc04601d-36e2-4f96-887b-dd3af3aabcf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.