PL EN


2014 | XCIII (93) | 79-94
Article title

Dopuszczalność poddania do rozpoznania sądowi polubownemu sporów dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał organów spółek kapitałowych

Content
Title variants
EN
The admissibility of settlement of the disputes on setting aside or annulment of the company bodies’ resolutions by the arbitral tribunal
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Commercial companies’ disputes is the category of disputes often being a subject to arbitration. However, their characteristic feature is particular degree of complexity. That is mainly because of the complicated structure of the entities that could be involved into the arbitration proceedings. As for the parties to the proceedings, it has to be indicated that shareholders, company itself, and – which is still a matter of controversy – bodies of the company, members of those bodies and third parties can take part in the dispute before the arbitral tribunal. The purpose of this essay is to consider whether bodies of the company (and its members) may be the party to the arbitration agreement and therefore – the party to the arbitration proceedings, in case such situation happens to occur. The principal issue to be analyzed are possible procedural consequences of the subscription of bodies and its members into arbitration agreement, in particular, if the principal subject of the dispute is setting aside or annulment of the resolution of the company body .
Year
Volume
Pages
79-94
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Instytutu Prawa Cywilnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Błaszczak Ł., Ludwik M., Sądownictwo polubowne (arbitraż), C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Dolecki H., Wiśniewski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, t. V, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, t. V, wyd. 4, Lexis Nexis, Warszawa 2013.
 • Ereciński T., Zdatność arbitrażowa (art. 1157 KPC), [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana dr. hab. Tadeuszowi Szurskiemu, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 1–14.
 • Gessel-Kalinowska vel Kalisz B. (red.), Arbitraż w Polsce, SAKIG, Warszawa 2011.
 • Kos. R., Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych, Przegląd Prawa Handlowego 2014/3, s. 28–36.
 • Marszałkowska-Krześ E., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 4, Legalis, Warszawa 2012.
 • Morek R., Mediacja i arbitraż (art. 183(1)–183(15), art. 1154–1217 KPC). Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, t. IV, wyd. 5, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Pietraszewski M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 13/09, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010/3 (11), s. 89–98.
 • Suliński G., Dopuszczalność poddania sporu ze stosunku spółki pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, Przegląd Prawa Handlowego 2005/12, s. 28–34.
 • Suliński G., Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Szumański A., Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, [w:] Ł. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze, Kraków 2005, s. 515–535.
 • Tomaszewski M., O zaskarżaniu uchwał korporacyjnych do sądu polubownego – de lege ferenda, Prawo Spółek 2012/4, s. 22–39.
 • Uliasz R., Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sąd polubowny – wybrane zagadnienia, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008/3, s. 117–136.
 • Wętrys E., Skuteczność zapisu na sąd polubowny spółki zależnej wobec spółki dominującej, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010/3 (11), s. 141–190.
 • Wiśniewski A.W., Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sądy polubowne w świetle nowej regulacji zdatności arbitrażowej sporów, [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana dr. hab. Tadeuszowi Szurskiemu, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 269–273.
 • Wiśniewski A.W., Rozstrzyganie sporów korporacyjnych spółek kapitałowych przez sądy polubowne – struktura problemu (cz. I), Prawo Spółek 2005/4, s. 10–19.
 • Akty prawne i orzeczenia:
 • Druk sejmowy nr 3434 z 8 listopada 2004 r., Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wraz z uzasadnieniem, http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/3434/$file/3434. pdf; stan na dzień 15.10.2014 r.
 • Konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 1958 r. (Dz.U. z 1962 r., Nr 9, poz. 41).
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2003 r., I CK 339/02 (niepublikowane).
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2003 r., IV CZ 5/03 (niepublikowane).
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1971 r., sygn. I CZ 166/71, niepublikowane.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 czerwca 1994 r., I ACz 920/94, http:// www.arslege.pl/orzeczenie/66675/postanowienie-sadu-apelacyjnego-w-poznaniu-z-dnia- 21-czerwca-1994-r-i-acz-920-94/; stan na dzień 15.10.2014 r.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2001 r., V CZ 150/01 (OSNC 2006, Nr 6, poz. 78).
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2010 r., II CSK 670/09 (Biuletyn SN 2010/7, poz. 12).
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2010 r., V CSK 434/09, http://sejmometr.pl/ sn_orzeczenia/22498; stan na dzień 15.10.2014 r.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2010 r., sygn. III CZP 57/10 (OSNC 2011, nr 2, poz. 14).
 • Ustawa modelowa UNCITRAL o międzynarodowym arbitrażu handlowym z 1985 r. ze zmianami z 2006 r. – UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, http:// www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf; stan na dzień 15.10.2014 r.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz.121, t.j.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101, t.j.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, t.j.).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2001 r., V CKN 379/00 (OSNC 2002, nr 3, poz. 37).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc06cae7-fbcf-426a-8561-e82f0580cd86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.