PL EN


2016 | 95 Transnarodowość kina polskiego | 219-230
Article title

Międzynarodowa recepcja kina polskiego. Szkic

Title variants
EN
International Reception of the Polish Cinema. A Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest próbą spojrzenia na kino polskie z perspektywy jego recepcji poza granicami naszego kraju. Lewicki dokonuje analizy danych zawartych w różnych źródłach, sprawdza, jaka była faktyczna liczba polskich filmów wysyłanych na eksport w różnych okresach, śledzi, które dzieła były pokazywane w największej liczbie krajów oraz ilu widzów udało im się tam zgromadzić. Prezentacja oraz interpretacja danych staje się dla autora punktem wyjścia rozważań dotyczących funkcjonowania światowego obiegu filmów i roli, jaką odgrywała w nim kinematografia polska.
EN
The text is an attempt to look at the Polish cinema from the perspective of its reception outside the borders of our country. Lewicki analyses the data contained in various sources, checks, what was the actual number of Polish films exported at different times, keeps track of which works have been exhibited in the largest number of countries, and how many viewers they attracted. The presentation and interpretation of data becomes the starting point for the author’s reflections on the functioning of the global circulation of films and the role played by the Polish cinematography.
Keywords
Year
Pages
219-230
Physical description
Contributors
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski
References
 • Adamczak M., Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2010.
 • Bartczak M., Spojrzenie na kino Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie postkolonialnej, w: Nowe perspektywy filmoznawstwa, red. M. Adamczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 31-53.
 • Bordwell D., K. Thompson, Film Art: An Introduction, Eighth Edition, McGrew-Hill, New York 2008.
 • Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
 • „Filmowy Serwis Prasowy. Mały Rocznik Filmowy 1965”, Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, Warszawa 1966.
 • Gomery D., C. Pafort-Overduin, Movie History: A Survey. Second Edition, Routledge, New York and London 2011.
 • International Dictionary of Film and Filmmakers. Volume 1 – Films. Fourth Edition, red. T. Pendergast, S. Pendergast, St. James Press, b.m.w. 2000.
 • International Dictionary of Film and Filmmakers. Volume 2 – Directors, Fourth Edition, red. T. Pendergast, S. Pendergast, St. James Press, b.m.w. 2000.
 • International Dictionary of Film and Filmmakers. Volume 3 – Actors and Actresses, Fourth Edition, red. T. Pendergast, S. Pendergast, St. James Press, b.m.w. 2000.
 • International Dictionary of Film and Filmmakers. Volume 4 – Writers and Production Artists, Fourth Edition, red. T. Pendergast, S. Pendergast, St. James Press, b.m.w. 2000.
 • Kołodyński A., Handel zagraniczny, w: Kinematografia polska w XXV-leciu PRL-u, Wydanie Specjalne Filmowego Serwisu Prasowego, Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, Warszawa 1969.
 • Osnes B., (S. Gill, consulting editor), Acting: an international encyclopedia, ABC-CLIO, Santa Barbara 2001.
 • „Sight&Sound”, September 2012, v. 22.
 • Thompson K., D. Bordwell, Film History: An Introduction, McGraw-Hill, Inc., New York 1994.
 • Wutz J., Dissemination of European Cinema in the European Union and the International Market, http://www.delorsinstitute.eu/011-20405-Dissemination-of-European-cinema-in-the-EU-and-the-international-market.html (dostęp: 12.01.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc09411e-8d1a-4f0f-b860-060036474b2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.