PL EN


2015 | 3(41) | 81-88
Article title

The European Landscape Convention as a Tool for the Protection, Management and Planning of Landscapes

Title variants
PL
Europejska Konwencja Krajobrazowa jako narzędzie ochrony i kształtowania krajobrazów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Landscape protection and planning have attracted the attention of experts in many branches of science and industry. The growing interest in landscape management reflects concerns over environmental degradation that deteriorates the quality of life. Undesirable landscape changes result mostly from civilizational development, inappropriate land use and spatial planning. Further adverse landscape transformations should be prevented at local, regional and national levels. On 24 June 2004, Poland ratified the European Landscape Convention (ELC), which was opened for signature in 2000 in Florence (Italy ). The ratifying countries have committed themselves to enhance the quality of local landscapes which are the basic components of Europe’s natural and cultural heritage. Despite several attempts that resulted in the development of preliminary analytical reports, the Convention has not been implemented in Poland to date. For the Convention to be implemented, landscapes on Polish territory have to be identified and assessed. A systemized approach to landscape evaluation can provide a basis for creating landscape maps. This paper discusses selected methodological assumptions underlying landscape classification (typology ) and quality assessment, which could be used in the implementation process. The proposed method for assessing the esthetic value of landscape may become an integral part of landscape auditing, which is an important legal aspect of implementing the Convention. A landscape audit involves the identification of priority landscapes of particularly high scenic value.
PL
Ochrona krajobrazu i jego świadome kształtowanie są przedmiotem wzmożonego zainteresowania specjalistów wielu dziedzin. Powodem tego zainteresowania jest pogarszanie się stanu otoczenia, a co za tym idzie jakości życia. Niekorzystne zmiany krajobrazu są spowodowane głównie rozwojem cywilizacyjnym i niewłaściwym gospodarowaniem przestrzenią. Przeciwdziałanie dalszym negatywnym przekształceniom krajobrazu powinno być przedmiotem zainteresowania władz na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 24 czerwca 2004 roku Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Krajobrazową (EKK) sporządzoną w 2000 roku we Florencji. Władze zobowiązały się do dbałości o jakość rodzimego krajobrazu, stanowiącego część dziedzictwa kultury europejskiej. Pomimo kilkukrotnych prób, w wyniku których powstały wstępne opracowania analityczne konwencja nie została w Polsce wdrożona. Wdrażanie zapisów konwencji wymaga identyfikacji krajobrazów na obszarze Polski i określenia ich wartości. Działania te wymagają usystematyzowanego podejścia do przeprowadzenia oceny krajobrazów będącej podstawą do opracowania mapy krajobrazowej. Praca prezentuje wybrane założenia metodyczne typologii krajobrazu i oceny jego jakości w aspekcie ich przydatności do implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Przedstawiona w pracy propozycja metodyki oceny walorów estetycznych krajobrazu wpisuje się w aspekt uregulowań prawnych jakim jest konieczność wprowadzania audytu krajobrazowego. Jednym z etapów tego audytu jest określenie lokalizacji krajobrazów szczególnie cennych (priorytetowych) ze względu na wartości estetyczne.
Contributors
author
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Nicolaus Copernicus University
References
 • Antrop, M. 2005. “Why Landscapes of the Past Are Important for the Future.” Landscape and Urban Planning no. 70 (1–2):21–34. doi: 10.1016/j.landurbplan.2003.10.002.
 • Bohling, G. 2005. Introduction to Geostatistics and Variogram Analysis. 20, http://people.ku.edu/~gbohling/cpe940/Variograms.pdf.
 • Brace, C. 2003. “Landscape and Identity.” In Studying Cultural Landscapes, edited by I. Robertson and P. Richards, 121–140. London: Arnold.
 • Brown, G., and L. Brabyn. 2012. “An Analysis of the Relationships Between Multiple Values and Physical Landscapes at a Regional Scale Using Public Participation GIS and Landscape Character Classification.” Landscape and Urban Planning no. 107 (3):317–331. doi: 10.1016/j.landurbplan.2012.06.007.
 • Chmielewski, T.J. 2012. Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cymerman, R., A. Hopfer, K. Korelski, and G. Magiera-Braś. 1988. “Zastosowanie metody krzywej wrażeń do oceny krajobrazu obszarów wiejskich.” Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (18):29–38.
 • Eldeiry, A.A., and L.A. Garcia. 2010. “Comparison of Ordinary Kriging, Regression Kriging, and Cokriging Techniques to Estimate Soil Salinity Using LANDSAT Images.” Journal of Irrigation and Drainage Engineering-Asce no. 136 (6):355–364. doi: 10.1061/(Asce)Ir.1943–4774.0000208.
 • Kondracki, J. 2002. Geografia regionalna Polski. 3rd ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Land Use Consultants (Great Britain), and Countryside Commission for Scotland. 1971. A Planning Classification of Scottish Landscape Resources. Perth: Countryside Commission for Scotland.
 • Longley, P.A., M.F. Goodchild, D.J. Maguire, and D.W. Rhind. 2005. Geographical Information Systems and Science. 2nd ed. Chichester–Hoboken, NJ: Wiley.
 • Lowenthal, D. 2003. “Landscape as Living Legacy.” In The Landscape of Symbols, edited by K. Kerkstra et al., 14–37. Wageningen: Wageninhen, Blauwdruk.
 • Nassauer, J.I. 2012. “Landscape as Medium and Method for Synthesis in Urban Ecological Design.” Landscape and Urban Planning no. 106 (3):221–229. doi: 10.1016/j.landurbplan.2012.03.014.
 • Natori, Y., and R. Chenoweth. 2008. “Differences in Rural Landscape Perceptions and Preferences between Farmers and Naturalists.” Journal of Environmental Psychology no. 28 (3):250–267. doi: 10.1016/j.jenvp.2008.02.002.
 • Qiu, L., S. Lindberg, and A.B. Nielsen. 2013. “Is Biodiversity Attractive? — On-Site Perception of Recreational and Biodiversity Values in Urban Green Space.” Landscape and Urban Planning no. 119:136–146. doi: 10.1016/j.landurbplan.2013.07.007.
 • Richling, A., and J. Solon. 2011. Ekologia krajobrazu. 5th ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sarma, D.D. 2009. Geostatistics with Applications in Earth Sciences. 2nd ed. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V.
 • Sevenant, M., and M. Antrop. 2009. “Cognitive Attributes and Aesthetic Preferences in Assessment and Differentiation of Landscapes.” Journal of Environmental Management no. 90 (9):2889–2899. doi: 10.1016/j.jenvman.2007.10.016.
 • Solon, J. 2013. “Wybrane podejścia do typologii krajobrazu w Polsce i ich przydatność dla implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.” In Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów — wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Referaty konferencyjne, 18. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
 • Swanwick, C., and Land Use Consultants. 2002. “Landscape Character Assessment. Guidance for England and Scotland.” In. heritagecouncil.ie: Scottish Natural Heritage; The Countryside Agency. http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/Planning/LCA_CPD/LCA_CPD_Sep_2011/Reports/LCA_Guidance_for_England_and_Scotland.pdf (accessed 2015.08.20).
 • Urbański, J. 2012. “GIS w badaniach przyrodniczych.” In. ocean.ug.edu.pl: Uniwersytet Gdański. http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/GIS_w_badaniach_przyrodniczych_12_2.pdf.
 • Valk, A.J.J. van der. 2009. “Multiple Cultural Landscape: Research and Planning for Living Heritage in the Netherlands.” In Cultural Landscape — Across Disciplines, edited by J. Hernik, 31–60. Kraków-Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Veteikis, D., and M. Jankauskaite. 2009. “Territorial Regionalization of Landscape Technosphere in Lithuania.” Journal of Environmental Engineering and Landscape Management no. 17 (1):60–67. doi: 10.3846/1648–6897.2009.17.60–67.
 • Wu, J. 2013. “Landscape Ecology.” In Ecological Systems. Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, edited by R. Leemans, 179–200. New York: Springer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc11494b-2c70-4547-ba3c-dc7d0d31944d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.