PL EN


2014 | 1(39) | 26-37
Article title

Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych w Polsce

Content
Title variants
EN
Technological Innovation in the Market for Medical Services in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Innowacyjność w dobie postępujących procesów globalizacyjnych i rewolucji informatyczno-komunikacyjnej to niezbędny warunek utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw. Usługi medyczne stanowiąc nieodłączny element życia społeczno-gospodarczego muszą być odpowiedzią na trendy zmian spowodowanych globalizacją, wzrostem świadomości klientów oraz presją konkurencyjną. Procesy te wymuszają na placówkach medycznych w Polsce ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań na rynku usług medycznych, otwierając tym samym nowe możliwości świadczenia tych usług. Celem rozważań opartych na studiach literatury krajowej i zagranicznej jest przedstawienie wpływu innowacji technologicznych na rozwój rynku usług medycznych w Polsce.
EN
Innovativeness in the epoch of ongoing globalisation processes and ITC revolution is a prerequisite of retention of enterprises’ competitiveness. Medical services, being an inseparable element of the socioeconomic life, must be an answer to the trends of changes caused by globalisation, growth of customers’ awareness and the competitive pressure. These processes compel medical establishments in Poland to constantly seek for new solutions in the market for medical services, thus opening new possibilities to provide these services. An aim of the considerations based on the studies of Polish and foreign literature is to present the impact of technological innovativeness on the development of the medical services in Poland.
Year
Issue
Pages
26-37
Physical description
References
 • Arora V.M., Farnan J.M. (2008), Care transitions for hospitalized patients, Medical Clinics of North America, t. 92.
 • Baczko T. (red.) (2012), Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Binst M. (1990), Du mandaryn au manager hospitalier, L`Harmattan.
 • Borkowski T., Marcinkowski A. (2004), O wielowymiarowym rozumieniu innowacji, proinnowacyjnych organizacjach i proinnowacyjnym myśleniu, (w:) Skalik J. (red.) Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brzeziński M. (red.) (2001), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Brzezińska-Grabarczyk D., Narolski M. (2012), Prawo o działalności leczniczej w praktyce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Bukowska-Pietrzyńska A. (2008), Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia, CeDeWu, Warszawa.
 • O`Brien M. (2008), Leading innovation in a risk-averse healtcare environment, „Healthcare Financial Management”, Vol. 62(8).
 • Culyer A., Newhause J.P. (2000), Handbook of Health Economics, Vol. 1A, Elsevier.
 • Delaeter B. (1991), La conduite du changement a l`hopital public: principes degages de la demarche strategique menee au CHRU de Lille, „Cahiers Lillois d`Economie et de Sociologie”, No. 18.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Dzierżanowski W. (red.) (2007), Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP. Raport z badania ankietowego, PARP, Warszawa.
 • Encyklopedia Powszechna PWN (2004), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Feldman R.S. (1998), Zrozumieć psychologię, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 • Freeman C. (1982), The Economics of Industrial Innovation, F. Printer, London.
 • Głodek P., Gołębiewski M. (2006), Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, t. 1, Warszawa.
 • Hidalgo A., Albors J. (2008), Innovation management techniques and tools: a review from theory and practice, „R&D Management”, No. 38/2.
 • Janasz W. (2009), Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, (w:) Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskej, Difin, Warszawa.
 • Jasiński A.H. (2006), Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • Kolterman K. (2013), Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP, Difin, Warszawa.
 • Liberska B. (2012), Offshoring usług medycznych (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce w 2012 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Mansfield E. (1968), Industrial Research and technological Innovation, W.W. Norton, New York.
 • Paszkowska M. (2006), Jednolity rynek europejski w ochronie zdrowia, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, t. 4, z. 22.
 • Pietrasiński Z. (1971), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2001a), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź.
 • Pomykalski (2001b), Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Pomykalski A. (2008), Innowacyjność podstawą sukcesu organizacji, (w:) Bakalarczyk S., Pomykalski P. (red.), Innowacyjność organizacji, Difin, Warszawa.
 • Puchała-Krzywina E. (2012), Bariery utrudniające działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach setora medycznego, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Puczkowska B. (2009), Wiedza innowacyjna w zrachowaniach polskich przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2011), GUS, Warszawa, http:// www.stat.gov.pl/gus/5840_2844_PLK_HTML.htm [dostęp: listopad 2013].
 • Schumpeter J.A. (1930), Business Cycles: A Th eoretical, Historical and Ststistical Analysys of the Capistalist Process, McGraw-Hill Book Co., New York – London.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa
 • Skorupska U. (2012), Rozwój sektor ochrony zdrowia w Polsce na tle innych państw, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Sokorska K. (2011), Rozwija się rynek usług medycznych w Polsce, egospodarka.pl 25.07.2011, http://www.egospodarka.pl/68708,Rozwija-sie-rynek-uslug-medycznych-w-Polsce,1,39,1.html
 • Toner M., Tompkins M.R. (2008), Invention, Innovation, Entrepreneurship in Academic Medical Centers, „Surgery”, Vol. 143(2).
 • Trzaskalska M. (2012), Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rozwojów usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Włodarczyk M. (2007), Projektowanie innowacji procesowych na początku XXI wieku, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 • Wójcicki J.M., Ładyżyński P. (red.) (2008), System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce, Konsorcjum RotMed, Warszawa.
 • Wrona B. (2011), Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia, PTE, z. 11, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc127940-18e8-41f6-ba48-a09e6b6bdb6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.