PL EN


2014 | Tom 21 | 317-332
Article title

Spór o Elżbietę Zawacką – żołnierza i pedagoga

Content
Title variants
EN
The dispute over Elżbieta Zawacka – the soldier and educationalist
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor z uznaniem przyjmuje wydanie nowej pracy o biografii i zasługach wojskowych oraz naukowych Elżbiety Zawackiej – nauczycielki, żołnierza, profesora uniwersytetu i generała Wojska Polskiego autorstwa Katarzyny Minczykowskiej pt. Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”. Autorką pracy jest byłą współpracowniczką profesor Elżbiety Zawackiej i nie tylko przeanalizowała archiwalne zasoby Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, ale także archiwa Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz materiały zdeponowane w Londynie, gdzie mieścił się sztab Naczelnego Wodza, do którego w 1943 roku dotarła kapitan Zawacka jako kurier z Warszawy, od komendanta Armii Krajowej. Zgromadzone materiały pozwoliły dość szczegółowo przedstawić lata szkolne i młodość Zawackiej, jej studia i działalność w Wojskowej Służbie Kobiet, formacjach NSZ i AK, a następnie w okresie powojennym, jako studentki i doktorantki, nauczycielki szkół dla dorosłych. Sporo informacji przekazuje o aresztowaniu i prześladowaniach więzionej bohaterki narodowej i jej uwolnieniu. Autor prowadzi także polemikę z K. Minczykowską i wskazuje zaniedbania w wykorzystywaniu prac wydanych w 2009 roku, informacji o habilitacji i przewodzie profesorskim, ogólnikowe potraktowanie działalności w Międzynarodowej Radzie Kształcenia na Odległość, a także pracy naukowej w uniwersytetach gdańskim i toruńskim. Podstawowe prace nie zostały ujęte w bogatej bibliografii, a sporo przemilczeń i ogólników wymaga uzupełnień i korekt. Autor analizy wnosi wkład w optymalne ukazanie życia i zasług Elżbiety Zawackiej.
EN
The author appreciatively welcomes the release of a new work by Katarzyna Minczykowska Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo” devoted to the biography, military and scientific merit of Elżbieta Zawacka – the teacher, soldier, the professor and the general of the Polish army. The book’s author is a former co-worker of professor Zawacka. Not only did she analyse the resources of the Foundation of General Elżbieta Zawacka (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej), but also she visited the archives of the Institute of National Remembrance (Instytut Pamięci Narodowej), the University of Gdansk and the University of Nicolaus Copernicus in Torun. Moreover, the author analysed the materials deposited in London, where the headquarters of Commander-in-chief were placed and which, in 1943, captain Zawacka reached as a courier from the Home Army (Armia Krajowa) in Warsaw. Collected materials allowed to present in detail Zawacka’s school life and youth, the period of her studies and activities in the Military Service of Women, NSZ and AK formations, then, in the post-war period as a student and later as a doctoral student, the teacher of school for adults. Considerable amount of information is devoted to arrest and persecution of imprisoned national heroine and her release. The author of the article disputes with K. Minczykowska and indicates negligence in the use of works published in 2009, information about Zawacka’s habilitation and her proceedings to qualify for a professor’s degree, vaguely treating her activity in International Council for Distance Education and academic work at the University of Gdansk and Torun. Basic works have not been included in the rich biography, there are some facts left unsaid and number of generalities require corrections. The author of the analysis attempts to present the life and merit of Elżbieta Zawacka.
Year
Volume
Pages
317-332
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Frąckowiak A., Góralska R., Półturzycki J., Solarczyk-Szwec H. (red.), Elżbieta Zawacka 1909–2009, WNITeE, Radom 2009.
  • Frąckowiak A., Półturzycki J., Solarczyk-Szwec H. (red.), Elżbieta Zawacka. Pisma pedagogiczne, WNITeE, Radom 2009.
  • Minczykowska K., Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2014.
  • Starba Bałuk S., Commando Cichociemni, Wydawnictwo ASKON, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc1311c8-1219-492f-ad70-009dba1fa38f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.