PL EN


2010 | 85 | 9-35
Article title

Prawo do prywatności

Title variants
EN
The Right to Privacy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawo do prywatności jest z całą pewnością jednym z najbardziej interesujących uprawnień jednostki. Żadne inne jej uprawnienie nie było tak jak ono adorowane, ale też, i to od samego początku, tak szeroko kontestowane. Żadne też nie stało się przedmiotem tak licznych i tak zażartych sporów, znacznie wykraczających poza doktrynę i praktykę prawa. Funkcjonuje ono od lat w świadomości społecznej, także w Polsce, i z pewnością niejeden z nas wie, że proklamowane jest ono w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i zagwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, jak również w naszej Konstytucji, która podobnie jak wspomniane dokumenty międzynarodowe, stanowi, że "każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym" (art. 47)1. Wykład ten jednak chciałbym poświęcić drogom i bezdrożom prawa do prywatności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, nie tylko dlatego, że właśnie im poświęciłem kilkanaście lat badań zwieńczonych rozprawą habilitacyjną, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, iż to właśnie tam zostało ono powołane do istnienia, tam debaty wokół niego były i są nadal najgorętsze, a w tamtejszej kulturze prawnej odgrywa ono szczególną rolę.
EN
The right to privacy is one of the most interesting entitlements of the individual certainly. None for its authorizing wasn't different the same as it adored, but also, and what's more from very beginning, so widely protested. None also became the object of so numerous still fierce disputes, much going beyond doctrine and the practice of the law. It is functioning for years in the social awareness, also in Poland, and more than one of us knows with absolute certainty that it is being proclaimed in the universal declaration of human rights and guaranteed in the European Human Rights Convention or the international covenant of civil rights and Political, as well as in our Constitution, which similarly to recalled international documents, constitutes, that "everyone has the right to the legal protection of the private life, family, of the reverence and the good name and for deciding on one's private life" (art. 47). However I would like to devote this lecture to highways and byways of the right to privacy in the United States of America, not only because I just devoted a dozen or so years of examinations crowned with a postdoctoral thesis to them, but above all because of the fact that it just there stayed it to the being, there debates around its were appointed and they are still hottest, and in the local legal culture it is playing the particular role.
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
References
  • 1. Bulman J., Publishing Privacy: Intellectual Property, Self-Expression, and the Victorian Novel, "Hastings Communications and Entertainment Law Journal" 26 (2003).
  • 2. Motyka K., Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Lublin: Verba 2006.
  • 3. Schawbel S.R., Comment: Are You Taking Any Prescription Medication?: A Case Comment on Weld v. CVS Pharmacy, Inc., "New England Law Review" 35 (2001).
  • 4. Warren S.D., Brandeis L.D., The Right to Privacy, "Harvard Law Review" 4 (1890).
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc18b58d-7301-42c6-a46c-7bfc28ef7f29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.