PL EN


2018 | 9 | 3 | 206-211
Article title

Wartości uniwersalne w Internecie

Content
Title variants
EN
Universal Values on the Internet
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od wielu lat zaobserwować można rosnące i interdyscyplinarne zainteresowanie wpływem internetu na funkcjonowanie człowieka. Wiele dyskusji dotyczących ekspansji współczesnych technologii ukierunkowanych jest na poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na aksjologiczny wymiar internetu i propagowanych w nim treści w kontekście wartości uniwersalnych.
EN
For several years, there has been a remarkable growth in interdisciplinary studies on the im-pact of the Internet on human activity. A vast amount of the debate on the advancement of modern technologies is aimed at developing optimal solutions of protecting children and adolescents. The aim of this article is to consider and highlight the axiological dimension of the Internet and the content distributed therein in respect of universal values.206-
Keywords
PL
EN
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
206-211
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Peda-gogiki, Zakład Teorii Wychowania, Polska
References
 • Denek, K. (1999). Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Gołaszewska, M. (1990). Istota i istnienie wartości. Warszawa: PWN.
 • Jedliński, R. (2000). Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową. Kraków: Wyd. AP.
 • Lipiec, J. (2001). Świat wartości. Wprowadzenie do aksjologii. Kraków: Fall.
 • Lysik, Ł., Machura, P. (2014). Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu czło-wieka XXI wieku. Media i Społeczeństwo, 4, 15–26.
 • Łobocki, M. (2005). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2017). Słownik pojęć strategii roz-woju transportu do 2020 roku. Pobrane z: http://mib.gov.pl/media/3510/Slownik_pojec_SRT.pdf (3.04.2018).
 • Nowak, M. (2000). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: KUL.
 • Olbrycht, K. (2000). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Zarzecki, L. (2012). Teoretyczne podstawy wychowania teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra: KPSW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc1adcc0-788f-4f6f-8f2c-2c9dbc4ccc21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.