PL EN


2016 | 8(2)/2016 | 33-46
Article title

Sustainable development in waste management- analysis of waste collection system in the city of Częstochowa

Content
Title variants
PL
Zrównoważony rozwój w gospodarce odpadami – analiza systemu zbiórki odpadów w mieście Częstochowa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The elaboration below raises a subject of the sustainable development. The term is used more frequently in relation to the ever growing interest in environmental protection, in which the substantial role in its implementation have state and local authorities. Currently, the methods of reducing the adverse effects on natural environment are more frequently introduced and assisted by the sustainable development to a large extent. The present study consists of the analysis of waste management system in the city of Częstochowa within the context of the sustainable development.
PL
W poniższym opracowaniu poruszona została tematyka zrównoważonego rozwoju. Pojęcie to jest coraz częściej rozpatrywane wraz z rosnącym zaintereso-waniem ochroną środowiska, a znaczącą rolę w jego implementacji odgrywają wła-dze państwowe i samorządowe. Obecnie stosowanie metod zmniejszających nieko-rzystny wpływ odpadów na środowisko naturalne jest coraz bardziej powszechne, a zrównoważony rozwój w znacznym stop-niu je wspomaga. W niniejszej pracy prze-nalizowano system gospodarki odpadami w mieście Częstochowa w kontekście zrów-noważonego rozwoju.
Contributors
 • Czestochowa University of Technology, The Faculty of Management
 • Czestochowa University of Technology, The Faculty of Management
References
 • Biegańska J., Ciuła J., Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju, „Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska”, Vol. 13, nr 1/2011.
 • EMAS Environment Declaration of Częstochowa Municipal Company, LLC, VI and VII edition.
 • Katoła A., Poziom zrównoważonego rozwoju w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, „Finanse, rynku finansowe, ubezpieczenia” 2013, no. 57.
 • Leboda R., Oleszczuk O., Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Zagadnienia wybrane, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach” 2010, no. 87.
 • Mazur-Wierzbicka E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, [w:] Kopycińska D. (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Mela S., Wielgórka D., Analiza poziomu i struktury wydatków gminy Radomsko w latach 2010-2013, [w.] Wybrane problemy zarządzania w gospodarce rynkowej, red. J. Łukomska- Szarek, A. Wójcik- Mazur, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.
 • Scott Z., GSDRC Decentralisation, Local Development and Social Cohesion: An Analytical Review, Research Paper, May 2009.
 • Styś T., Foks R., Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 3.1. (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, art. 3, ust. 2.(Dz.U. 2013 poz. 21).
 • Wielewska I., Prus P., Problematyka gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie województwa pomorskiego, „Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu” 2014, z. 6.
 • www.odpady.czestochowa.pl/files/HARMONOGRAM%20odpady%20problemowe2016.pdf [23.05.2016].
 • www.odpady.czestochowa.pl/files/odpady%20remontowo-budowlane.pdf [23.05.2016].
 • www.odpady.czestochowa.pl/files/Odpady%20zielone.pdf [23.05.2016].
 • www.odpady.czestochowa.pl/?selektywne-zbieranie-odpadow,31 [23.05.2016].
 • www.odpady.czestochowa.pl/?punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych,33 [23.05.2016].
 • www.odpady.czestochowa.pl/?terenowe-punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-zielonych-informacja [23.05.2016].
 • www.odpady.czestochowa.pl/files/Uchwala.72.IX.2015.2015-03-19-new [23.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc1f1627-711d-4138-99e3-1e82017abfd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.