PL EN


2019 | 2(48) | 61-72
Article title

Cenzus niekaralności w w yborach wójta

Content
Title variants
EN
The criminal background of the candidates in the mayor’s elections
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Powszechne wybory samorządowe, w tym wybory wójta (burmistrza, prezydenta mia-sta) są „solą” demokracji. Polski kodeks wyborczy reguluje wymogi stawiane kandyda-tom do objęcia urzędu wójta, w tym wprowadza cenzus niekaralności. Kształt i zakres tego wymogu zmieniał się na przestrzeni lat. Autorka niniejszego opracowania przeana-lizowała rozwiązania prawne, jakie były przyjmowane dla uregulowania wymogu nie-karalności w wyborach organu wykonawczego w gminie i stara się odpowiedzieć na py-tanie, czy obecne regulacje można uznać za optymalne.
EN
General local elections, including the elections of the mayors’, are very important for the local democracy. In Poland, Electoral Code regulates the requirements for the candidates for this office. One of them is not being convicted. This requirement has changed over the years and it causes legal and practical problems. The Author analyzes legal solutions in this aspect and tries to find the answer, if the applicable rules are optimal.
Year
Issue
Pages
61-72
Physical description
Dates
published
2019-04-30
Contributors
References
  • Cyrankiewicz M., Praca w samorządzie: wójt może być kryminalistą, https://www.rp.pl/Urzednicy/307129970-Praca-w-samorzadzie-wojt-moze-byc-kryminalista.html.
  • Jabłoński M., Opinia prawna w przedmiocie ustalenia: „Czy art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych i art. 11 § 2 pkt 1 ustawy – Kodeks wyborczy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 27 września 2018 r., należy interpretować jako oznaczające, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę grzywny za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego może kandydować na urząd prezydenta miasta, a także w razie uzyskania mandatu może pełnić tę funkcję oraz otrzymywać wynagrodzenie prezydenta miasta?” – zasoby autorki.
  • Kociubiński P., Niegodność wyborcza a niektóre instytucje prawa karnego i konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
  • Kubicki L., Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk nr 432).
  • Rakowska-Trela, Niegodność wyborcza: instytucja potrzebna czy niepotrzebne ograniczenie praw wyborczych, Toruń 2019.
  • Rakowski M., Prawo wyborcze do włoskiej Izby Deputowanych w latach 1961–1923, Warszawa 2004.
  • Wojtasik W., Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc239b7f-7cf8-469d-b608-702c01adf651
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.