PL EN


2014 | 40 | 269-281
Article title

Znaczenie finansów jednostki samorządowej w realizacji działań inwestycyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
The Importance of Local Government Finance in the Implementation of Investment Activities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ocena działań finansowych gmin z terenu powiatu rzeszowskiego z uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji. Analiza budżetu gmin pozwala określić pozycję finansową gminy. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem jest również wyznacznikiem samo-dzielności finansowej, świadczącej o swobodzie gospodarowania środkami finansowymi. Należy stwierdzić, że są w powiecie rzeszowskim gminy, które systematycznie inwestują w rozwój infrastruktury, transportu, oświaty.Gminy, które charakteryzowały się najwyższymi wydatkami inwestycyjnymi, były również gminami posiadającymi najwyższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Analiza wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wskazuje na rozwarstwienie jednostek samorzą-dowych. Obok gmin o dużych możliwościach inwestycyjnych (Lubenia, Kamień, Trzebownisko) są również gminy, które inwestują na poziomie znacznie niższym.
EN
The aim of the study is to assess the financial activities of municipalities of the county Rzeszów, taking into account the investment opportunities. Budget analysis allows municipalities to determine the financial position of the municipality. The share of capital expenditure in total expenditure is also a determinant of financial independence, providing for freedom of financial management. It should be noted that in Rzeszów County municipalities, which regularly invest in infrastructure, transport, education municipalities that were characterized by the highest capital expenditure were also municipalities having the highest share of their own revenues in total reve-nues. Analysis of capital expenditure in total expenditure indicates the stratification of local gov-ernment units. In addition to municipalities with high investment opportunities (Lubenia, Kamień, Trzebownisko) there are municipalities that invest at a much lower level.
Year
Issue
40
Pages
269-281
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowskigmina, dochody, wydatki inwestycje
References
 • Adamek J., Kosiedowski W., 2001, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Proble-my teorii i praktyki, Dom Organizatora, Toruń.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe. PWN Warszawa.
 • Gawron H., Krajewski Z., Nowiacki P., Trojanek M., 1989, Efektywność procesu inwe-stycyjnego, Skrypt uczelniany 412, AE w Poznaniu, Poznań.
 • Ginsbert-Gebert A., 1977, Zarys polityki komunalnej, Wyd. SGPiS, Warszawa.
 • Gorzałczyńska-Koczkodan M., 2007, Rola i znaczenie polityki inwestycyjnej gmin w procesie rozwoju lokalnego [w:] Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań–Wrocław.
 • Graczyk M., 2008, Zarządzanie inwestycjami komunalnymi [w:] Dobra praktyka w po-zyskiwaniu funduszy europejskich, Wyd. Branta, Bydgoszcz.
 • Kłos S., 2005, Przewodnik po Podkarpaciu, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica
 • Korzeniowska A., 2004, ABC Samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza BRAN-TA, Bydgoszcz–Łódź.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., 2006, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, War-szawa–Rzeszów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Miś T., Kata R., 2003, Wykorzystanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji w gminie Grodzisko Dolne w latach 1998–2002, „Wieś i Rolnictwo” nr 4/2003.
 • Nowicka-Skowron M. (red.), 2004, Teoria i praktyka wykorzystania funduszy struktu-ralnych, studium wykonalności, WWZPCz, Częstochowa.
 • Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2013, 2013, US w Rzeszowie, Rze-szów.
 • Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, 2001, red. Z. Niewiadomski, Oficyna Wy-dawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Sochacka-Krysiak H. (red.), 2003, Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa.
 • Szczepański K., 1999, Finanse publiczne., Dochody i budżet samorządów, Wyd. Infor, Warszawa.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
 • Zalewski A. (red.), 2005, Nowe zarządzanie publiczne w Polskim samorządzie terytorial-nym, Wyd. SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc249c8e-0d18-48b2-b106-3f315094770b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.