PL EN


2020 | 74 | 1-2 (328-329) | 206-209
Article title

Archiwizacja archiwum. Tworzenie nowego kontekstu archiwizacji na przykładzie cyfrowego repozytorium fotografii – Robotnicy w XIX i XX wieku

Title variants
EN
Archivisation of the Archive. The Creation of a New Context of Archivisation upon the Example of the Digital Photograph Repository – “Workers in the Nineteenth and Twentieth Century”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst opowiada o nietypowej historii powstania archiwum i charakterystyce zdygitalizowanych materiałów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego tworzących cyfrowe repozytorium fotografii. Opowieść o powstaniu zbiorów i formach ich udostępnienia będzie przyczynkiem do refleksji na temat powstawania nowych kontekstów odbioru i interpretacji zgromadzonych artefaktów. Od archiwum rodzinnego, poprzez archiwum Instytucji (IEiAK UŁ) do cyfrowego repozytorium dostępnego w internecie. Na każdym z tych poziomów dochodzi do transformacji treści oraz zakresów oddziaływania i dostępu do materiałów. Chciałbym przyjrzeć się owym re-figuracją, transformacjom, sposobom korzystania z zasobów, odczytać zmieniającą się formułę archiwizacji m.in. w perspektywie teorii-aktora sieci Bruno Latoura, potraktować archiwum/ repozytorium jako laboratorium źródeł i badawczych działań, a serwery na przykład jako heterotopię.
EN
The text is about the unusual history of the creation of the archive and the characteristics of digitized materials from the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the University of Łódź creating a digital photo repository. The story of the creation of the collection and the forms of its sharing will be a reflection on the emergence of new contexts for the reception and interpretation of collected artifacts. From the family archive, through the Archives of Institutions (IEiAK UŁ) to the digital repository available on the Internet. At each of these levels, there is a transformation of content and ranges of impact and access to materials. I would like to look at these re-figurations, transformations, ways of using resources, read the changing formula of archiving, among others in the perspective of the Bruno Latour network theory-actor, treat the archive, repository as a laboratory of sources and research activities and servers, for example, as heterotopy.
Keywords
Year
Volume
74
Pages
206-209
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc2997ff-68d5-4c03-ab48-33c1d2e3dcb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.