PL EN


2017 | 6 (19) nr 2 | 251-262
Article title

Status materiałów archiwalnych przechowywanych w historycznych archiwach kościelnych

Content
Title variants
EN
Status of the Archival Material Stored in the Historical Archives of the Church
FR
Le statut des documents d’archives stockés dans les archives historiques des églises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Status narodowego zasobu archiwalnego dzieli się na państwowy i niepaństwowy. Materiały archiwalne wytworzone przez kościoły i związki wyznaniowe należą do niepaństwowego ewidencjonowanego zasobu archiwalnego. Ustawodawca nakłada na właścicieli materiałów archiwalnych ograniczenia. Mają je ewidencjonować, chronić przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą i poddawać koniecznej konserwacji oraz udostępniać badaczom. Ustawodawca zakazuje ich wywozu oraz obrotu i zbycia na rzecz innych podmiotów, z wyjątkiem Skarbu Państwa.
EN
The status of the national archival resource is divided into a state and non-state. The archival materials produced by the churches and religious associations belong to the non-state registered archives. The legislator imposes restrictions on the owners of the archival materials. The archival materials must be listed, protected from damage, destruction, loss and given the necessary maintenance as well as made them available for the researchers. The legislator prohibits their export, trade and sale to the other entities except the State Treasury.
Contributors
  • Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; adres do korespondencji: ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, Poland
References
  • Grygier, Tadeusz. 1990. „Problemy regulacji prawnej archiwistyki.” Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 59:5-153.
  • Konstankiewicz, Marek, i Adrian Niewęgłowski. 2016. Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  • Kowalski, Wojciech. 2006. „Nabycie dzieła sztuki od osoby nieuprawnionej.” Państwo i Prawo 7:5-21.
  • Maciejewska, Wanda, red. 1974. Polski Słownik Archiwalny. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
  • Mezglewski, Artur, Henryk Misztal, i Piotr Stanisz. 2011. Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  • Rakoczy, Bartosz. 2008. Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  • Raport na temat stanu niepaństwowego zasobu archiwalnego na terenie właściwości archiwum państwowego w Kielcach z 7 grudnia 2012 r., znak 421-1/12.
  • Robótka, Halina. 2002. Wprowadzenie do archiwistyki. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
  • Różański, Mieczysław. 2014. „Archiwa kościelne w prawie polskim.” W Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, red. Mieczysław Różański, 21-30. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc2d8b72-1c0c-4972-a2a3-345e68bf79e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.