PL EN


2017 | 1(32) | 161-182
Article title

Porównanie rozkładów wydatków gospodarstw domowych o różnym typie biologicznym

Content
Title variants
EN
Comparison of expenditures distributions of households of different biological types
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dokonanie podziału typów biologicznych gospodarstw domowych na klasy o jak najbardziej podobnych rozkładach wydatków. Jako miernik stopnia podobieństwa rozkładów wykorzystano maksymalną bezwzględną wartość różnicy D między dwiema dystrybuantami empirycznymi. Na podstawie wartości statystyki D obliczonej dla każdej z par rozkładów 13 typów biologicznych gospodarstw domowych podzielono na trzy jednolite klasy. Podział ten skutkował utworzeniem jednej grupy jednoelementowej z małżeństwami (albo osobami żyjącymi w związkach nieformalnych) mającymi czworo i więcej dzieci na utrzymaniu, jednej grupy dwuelementowej z jednoosobowymi gospodarstwami domowymi i małżeń- stwami (albo osobami żyjącymi w związkach nieformalnych) bez dzieci oraz jednej grupy z pozostałymi rodzajami gospodarstw domowych.
EN
The purpose of the article was to divide biological types of households into classes of most similar distributions of expenditures. As a measure of the degree of similarity of distributions D statistic was used, which is the maximum absolute value of the difference between two empirical cumulative distribution functions. On the basis of the value of the D statistic calculated for each of the pairs of distributions the thirteen biological types of households were divided into three uniform classes. This division resulted in the creation of one single-element group with marriages (or persons living in non-marital relationships) having 4 or more dependent children, one twoelements group with one-person households and marriages (or persons living in non-marital relationships) without children and one group with remaining types of households.
Year
Issue
Pages
161-182
Physical description
Dates
issued
2017
Contributors
author
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Balcerzak-Paradowska, B. (2009). Przemiany rodziny a więzi społeczne. W: S. Golinowska i inni (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie. Zbiór esejów przygotowanych na jubileusz prof. Z. Moreckiej, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 978-83-61125-21-1.
 • Bąk, I., Markowicz, I. (2003). Problemy z porządkowaniem obiektów za pomocą metod taksonomicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 14(365): Metody ilościowe w ekonomii, s. 59−67. ISSN 2450-775X.
 • Bebel, A. (2014). Wspieranie rodzin wielodzietnych przez samorządy lokalne – przykład Karty Dużej Rodziny, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą- dzania Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 35, t. 2: Problemy współczesnej ekonomii, s. 279−292. ISSN 1640-6818. Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Czyżewski, B., Polcyn, J. (2016). Education quality and its drivers in rural areas of Poland, „Eastern European Countryside” No. 22, s. 197–227. DOI 10.1515/eec- 2016-0010.
 • Downey, D.B., Condron, D.J. (2014). Playing well with others in kindergarten: The benefit of siblings at home, „Journal of Marriage and Family” No. 66(2), s. 333–350. ISSN 1741-3737.
 • Dziechciarz, J. (red.). (2002). Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 837-0115-51-9.
 • Grzywińska-Rąpca, M. (2014). Analiza wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych, „Zeszyty Naukowe FIRMA I RYNEK” Nr 2(47), s. 91−100. ISSN 1429-7221.
 • Hogg, R.V., Tanis, E.A. (2010). Probability and statistical inference, New Jersey, Upper Saddle River: Pearson Education International. ISBN 978-03-21923-27-1.
 • Jóźwiak, J., Podgórski, J. (2012). Statystyka od podstaw, Warszawa: PWE. ISBN 978- -83-20820-14-0.
 • Kelley, K. (2007). Sample size planning for the coefficient of variation from the accuracy in parameter estimation approach, „Behavior Research Methods” No. 39(4), s. 755−766. ISSN 1554-3528.
 • Kot, S.M. (2008). Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie, Warszawa: PWN. ISBN 978-83-01155-58-2.
 • Kot, S.M., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2007). Statystyka, Warszawa: Difin. ISBN 978-83-72517-80-7.
 • Kravdal, Ø. (2010). Demographers’ interest in fertility trends and determinants in developed countries: Is it warranted?, „Demographic Research” Vol. 22, art. 22, s. 663−690. ISSN 1435-9871.
 • Liskowski, M., Tauber, R.D. (2011). Podstawy statystyki praktycznej, Poznań: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. ISBN 978-83-88537-81-3.
 • Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa: Difin. ISBN 837-2516-05-7.
 • Mróz, J.T. (2009). Więzi rodzinne – istota, uwarunkowania, znaczenie, przeobrażenia. W: M. Szyszka (red.), Społeczeństwo. Przestrzeń. Rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 978-83-73638-47-1.
 • Piszczała, J. (red.) (2000). Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. ISBN 838-82-22-35-X.
 • Polcyn, J. (2013). Edukacyjna funkcja produkcji i możliwości jej implementacji w polskim systemie edukacyjnym. W: K. Pająk, J. Polcyn (red.), Współczesne problemy ekonomii i gospodarki, Seria: Czwartki u Ekonomistów, t. I, Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, s. 115−125. ISBN 978-83-62617-36-4.
 • Pułaska-Turyna, B. (2005). Statystyka dla ekonomistów, Warszawa: Difin. ISBN 837- -25-15-27-1.
 • Razali, N.M., Wah, Y.B. (2011). Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov- -Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests, „Journal of Statistical Modeling and Analytics” No. 1, Vol. 2, s. 21−33.
 • Roeske-Słomka, I. (2010). Statystyka opisowa, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. ISBN 978-83-74175-02-9.
 • Sompolska-Rzechuła, A. (2002). Zastosowanie taksonomii rozmytej do klasyfikacji spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych. W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część I. Międzyzdroje: Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. ISBN 83-7241-256-1.
 • Sytuacja życiowa rodzin wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej w woj. opolskim (2011). Raport z badania regionalnego Obserwatorium Integracji Spo- łecznej ROPS w Opolu, Opole: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, s. 1−118.
 • Taylor, B.A., Emerson, J.W. (2011). Nonparametric goodness-of-fit tests for discrete null distributions, „The R Journal” No. 3, Vol. 2, s. 34−39. ISSN 2073-4859.
 • Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014 (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Witkowski, M. (red.) (2010). Statystyka matematyczna w zarządzaniu, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. ISBN 978-83-74174-52-7.
 • Zagórski, K. (2009). Dochody, ubóstwo, zamożność i nierówności w przestrzeni spo- łeczno-demograficznej. W: K. Zagórski, G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, Warszawa: Scholar. ISBN 978-83-7383-286-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc34929f-3bfb-4981-bb28-f99d912438b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.