PL EN


2018 | 12 | 57-74
Article title

Efektywność form aktywizacji zawodowej w przekroju wojewódzkim

Content
Title variants
EN
Effectiveness of forms of professional activisation by voivodships
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena zróżnicowania województw ze względu na wartości efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanej przez powiatowe urzędy pracy w latach 2008—2016. W badaniu wykorzystano dane zawarte w publikacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Grupowania dokonano metodą k-średnich. W badanym okresie współczynniki efektywności kosztowej (poza dużym spadkiem w roku 2011) oraz zatrudnieniowej miały tendencję wzrostową. Otrzymano trzy jednorodne grupy. Pierwszą utworzyły województwa o najkorzystniejszych wielkościach efektywności, drugą — województwa o średnich wielkościach efektywności, a trzecią — o wartościach najmniej korzystnych.
EN
The objective of the article is the assessment of the diversity of voivodships with respect to values of cost and employment effectiveness of basic forms of professional activation, implemented by the powiat labour offices in the years 2008—2016. The data source were the publications of The Ministry of Family, Labour and Social Policy. The k-means method was used for clustering. In the analysed period it can be observed that the coefficients of cost (except for substantial decline in 2011) and employment effectiveness had an increasing trend. The three homogeneous groups of voivodships were obtained. The first group consisted of voivodships with the most advantageous values of effectiveness, the second one — with the average values of effectiveness and the third one — the most disadvantageous.
Year
Issue
12
Pages
57-74
Physical description
Dates
published
2018-12-28
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bieszk-Stolorz, B. (2015). Model regresji nieciągłej do oceny skuteczności programu aktywizacji bezrobotnych w wieku 45/50+. Wiadomości Statystyczne, (10), 29—44.
 • Bieszk-Stolorz, B. (2017). Cumulative Incidence Function in Studies on the Duration of the Unemployment Exit Process. Folia Oeconomica Stetinensia, 17(1), 138—150. DOI: 10.1515/foli-2017-0011.
 • European Commission. (2013). Design and commissioning of counterfactual impact evaluations. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pobrano z: https://taipi.eu/object/document/20/attach/KE-30-13-216-ENN.pdf.
 • Heckman, J. J., Lalonde, R. J., Smith, J. A. (1999). Chapter 31. The Economics and Econometrics of Active Labor Market Programs. Handbook of Labor Economics, 3 PART(1), 1865—2097. DOI: 10.1016/S1573-4463(99)03012-6.
 • Knapińska, M. (2015). Efektywność polityki rynku pracy — aspekty teoretyczne i praktyczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (401), 187—197. DOI: 10.15611/pn.2015.401.17.
 • Landmesser, J. (2015). Pomiar efektów oddziaływania różnych czynników na zmienne społeczno-ekonomiczne. Wiadomości Statystyczne, (9), 1—12.
 • MPiPS (2009). Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MPiPS (2010). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MPiPS (2011). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MPiPS (2012). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MPiPS (2013). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MPiPS (2014). Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MPiPS (2015). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MRPiPS (2016). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2015 roku. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • MRPiPS (2017). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 roku. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Poteralski, J. (2013). Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w systemie instrumentów rynku pracy — poziom regionalny. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (145), 231—242.
 • Rękas, M. (2013). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej w Polsce w latach 2005—2011. Zarządzanie i Finanse, 11(2) cz. 3, 349—360.
 • Walesiak, M., Gatnar, E. (red.). (2012). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wiśniewski, Z., Maksim, M. (2013). Polityka rynku pracy w Polsce — wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych za pomocą metody propensity score matching. Ekonomiczne Problemy Usług nr 103, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 753, 93—107.
 • Wiśniewski, Z., Zawadzki, K. (red.). (2010). Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń: Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc392fa9-1627-439f-a06b-a767ade79967
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.